نهال

|مجاز
نهال|unknown
آخرین قیمت
17,3803.25%
قیمت پایانی
17,431
حجم
1/6M
 • ارزش معاملات
  27/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

نهال
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات479
 • تغییر مالکیت%
 • خالص جریان ورود خروج پول0
 • سرانه خرید حقیقی9/3K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
18,144بازه قیمت روز14,846
27/1B
حقیقی
27/1B
0
حقوقی
0
مقیاس
-
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیک
س
0.7118,52021/4B54/8B--6/2B3.59%
فسا
ف
2.909342/5B3/3B-01.00%
فالوم
ف
0.839,6303/9B13/6B--147/4M0.88%
پلوله
پ
2.9930,5509/8B7B-6/1B3.16%
لپیام
ل
-2.9530,4501/9B5/3B--1/8B0.05%
وتوشه
و
0.646,22016/7B37/8B-8/6B1.93%
نیرو
ن
-0.6239,05023/7B5/4B--3/6B0.64%
فرآور
ف
5.3432,720105B21/4B-23/8B1.12%
تاپیکو
ت
4.4319,330123B1987/4B-33/1B1.22%
سبزوا
س
3.205,43074/4B20/6B--6/1B0.60%
سباقر
س
0.2917,4001/4B10/5B--815/7M1.49%
لازما
ل
1.7922,4502/7B4/9B-04.00%
کایتا
ک
2.7531,0502/5B6/4B-194/8M1.31%
بایکا
ب
2.9615,880951/6M8/2B-02.25%
خاذین
خ
3.302,97139/9B13/4B--109/9M0.97%
خصدرا
خ
2.972,34921/1B61/9B-943/6M4.55%
غمینو
غ
-1.2410,43031/8B15/5B--1/6B0.81%
فملی
ف
-0.628,000348/9B4794B--26/5B0.57%
خنصیر
خ
0.1717,160109B24/7B--3/1B1.23%
سپرمی
س
0.9537,050857/9M1/3B-10/1M24.62%
حسینا
ح
0.8614,03020/3B35B--8/9B0.27%
ساذری
س
-8,3203/8B1/9B-00.68%
فولای
ف
-1.015,84026/5B6/6B--2/8B0.48%
بشهاب
ب
5.0023,14038/4B17/2B--2/5B1.46%
قاسم
ق
4.907,68055/8B38/5B--3/7B1.59%
ونفت
و
4.526,1208/3B31/3B--1/1B0.60%
سفانو
س
0.4292,9604B46/7B--213/8M0.78%
پاکشو
پ
3.146,09013B300B--2/3B0.79%
سصوفی
س
0.7332,7109/8B36/3B-1/4B0.94%
خگستر
خ
3.724,834710/6B194/3B--11/5B0.84%
خودکفا
خ
2.968,34022/8B62/5B-5/7B6.73%
وسنا
و
2.1215,4804/6B53/3B-2/3B3.25%
وآذر
و
1.9411,210693/9B19/7B-40/1B0.78%
شتولی
ش
1.9918,4108B4/6B-00.31%
وتوس
و
0.3815,57015/7B31/4B-2/7B0.69%
تپکو
ت
2.961,80927/8B38/2B-012.78%
غگل
غ
0.114,59358/4B46B--10/4B0.79%
سفارود
س
0.9312,2202/8B1/5B-01.58%
شلرد
ش
-8,990104/3B81/9B--314/4M0.62%
وآتوس
و
-3.00194,6501/6B4B-00.60%
داراب
د
2.931,026655/5M3/6B-02.43%
غدیس
غ
0.3417,840118B20/9B--3/4B0.51%
فمراد
ف
4.9921,97050/9B7/7B-691/9M1.09%
غدشت
غ
1.2633,10034/3B22/4B--169/6M0.70%
فاهواز
ف
0.753,9903B22/7B-01.04%
وارس
و
2.9819,18019/1B9/9B--5/3B0.98%
ساینا
س
0.7533,45017/6B8/4B--63/6M0.74%
فنرژی
ف
1.9727,9001/2B4/6B-052.00%
مارون
م
0.11182,7504B1464B--1/9B0.28%
شتوکا
ش
-18,2305/3B6/9B--910M0.60%
بکاب
ب
4.9939,93071/9B5/7B-804/8M1.28%
پشاهن
پ
-2.9966,900428/7M3/9B-00.33%
واعتبار
و
7.003,53123/5B6/4B-374/3M2.08%
کساپا
ک
-0.0730,36032/1B19/1B-00.88%
شکبیر
ش
-88,25071/2B317/7B--70/5B0.02%
غدام
غ
4.9955,87067/4B9B--300/6M0.87%
کمنگنز
ک
3.5819,08032/5B28/7B-501/5M0.97%
سدور
س
-2.3210,12015/6B6/5B-3/2B1.02%
کرازی
ک
1.531,74562/6B37/7B--303/4M0.90%
ثاصفا
ث
-1.5516,810303M2/6B-02.33%
ممسنی
م
-1.0316,3806/8B22/6B--59/7M0.96%
سایرا
س
1.9638,7506/1B1/8B-2/1B0.42%
ساراب
س
2.9127,1401/7B35/2B-01.53%
سفارس
س
-0.4729,77031/9B167/5B--675/4M0.82%
ومشان
و
2.98149,85035/7B3B-2/7B1.65%
سجام
س
2.992,3707/6B16/1B-5/8B5.34%
پلاست
پ
1.0811,32026/2B5/6B--9/2B1.02%
شسم
ش
-1.99263,250415/7M2/6B-00.14%
فوکا
ف
-1.2213,9509/7B82/5B--741/1M0.96%
آینده
آ
0.296,90023/5B2/9B-9/8B0.93%
فولاژ
ف
0.3616,5906/2B399/6B--2/4B0.65%
سیلام
س
-0.6315,8403/3B18/9B-00.93%
خفولا
خ
2.9238,700161/2B11/2B--7/5B1.27%
لخانه
ل
-2.3223,7002/8B20/9B--147/3M1.28%
حبندر
ح
2.9914,7909/3B11/1B-3B4.16%
غمهرا
غ
4.999,6909/3B18/8B-4/7B20.12%
ارفع
ا
-0.9925,15016/3B299/4B--5B0.83%
سفاسی
س
1.303,96512/5B2/6B--1/5B1.25%
کدما
ک
2.4064,25055/3B16/1B-74M0.68%
تکنو
ت
4.906,3803/2B5/6B-332M16.40%
حتاید
ح
2.816,48012/9B46/3B--179/8M1.84%
غفارس
غ
-0.0910,6909/6B12/3B--369/8M0.77%
کفرآور
ک
1.1416,94010/2B3B-1B1.52%
سبجنو
س
1.6046,5006/8B18/4B-165/3M1.17%
زنجان
ز
2.982,1444/4B13/1B-1/5B3.37%
ساروم
س
0.0536,9805B37B-212/8M0.54%
ثمسکن
ث
2.815,36047/3B34/5B-10/6B1.35%
تپمپی
ت
2.1825,6208/8B28/3B-2/5B2.78%
شرانل
ش
-0.3780,3503/8B160/2B--1/1B0.51%
ولراز
و
2.4435,6508/4B2/2B-235/6M1.97%
تلیسه
ت
3.614,41384/7B21/9B-11/3B0.91%
خلیبل
خ
1.1331,2005B46/1B-317M1.01%
خلنت
خ
1.6334,35022/4B10/5B-00.59%
پارسان
پ
0.1637,32044/2B1513/1B-14/9B1.47%
بالاس
ب
4.9139,500108/7B5/9B-11/8B0.88%
سخاش
س
4.9889,13025/7B17/9B--14/7B0.78%
شکلر
ش
2.9337,62017/3B38/3B--2/2B1.16%
کسرا
ک
2.886,675108/3B29/2B-250/8M0.58%
کتوکا
ک
1.208,28047/2B16/8B-00.46%
تپولا
ت
-1.9920,1001/1B2/5B-00.93%
فخاس
ف
4.9713,36017/8B320/4B-803/1M0.50%
خپویش
خ
-0.1519,80026/1B35/2B-932/1M0.78%
دهدشت
د
-2.4214,09010/5B21/9B--4/5B1.28%
کاما
ک
-0.894,644151/2B93/2B--760/8M0.61%
جهرم
ج
2.939263/8B3/1B-01.56%
سمتاز
س
2.9745,5502/3B46/8B-1/3B5.91%
سکرما
س
1.7622,1903/2B33/8B-00.76%
کیسون
ک
0.712,10919/9B43/2B--422M0.92%
غبهنوش
غ
4.9662,03018/8B22/6B-01.03%
بمیلا
ب
2.9410,50019B11/9B--2/2B1.57%
زمگسا
ز
4.7836,62026/4B11B-3/7B1.99%
کازرو
ک
-1.8216,2707/2B19/9B--3/6B0.90%
ومعادن
و
-6,280130/6B1210/4B--10/5B0.51%
لپارس
ل
4.9999,06086/5B30B--7/7B0.89%
شفارس
ش
6.981,53391/8B18/5B--222/9M0.80%
سقاین
س
4.9856,25010/2B14/3B-2/6B2.97%
واحیا
و
2.9819,37022/9B155B--5/8B3.79%
شصفها
ش
-0.88175,2006/1B52/2B--2/3B0.64%
خزر
خ
3.964,53248/7B16/5B--645/9M1.17%
فافزا
ف
2.2143,1505/1B3/9B-53/3M1.56%
شلعاب
ش
1.409,32017/1B5/7B--1/9B1.36%
ورنا
و
3.117,180168/2B85/1B-28/2B1.10%
وپترو
و
0.5920,56024/8B37/5B--3/1B0.42%
غبشهر
غ
3.013,28391B97/8B-2/7B1.20%
وثوق
و
0.9726,05031/8B8/3B--37/5M1.07%
کگاز
ک
4.9323,34024/8B19/9B-352M1.36%
کباده
ک
-1.4911,32014/3B8/4B--2B0.64%
کقزوی
ک
-1.7123,10019/4B32/8B--6/1B0.62%
فسدید
ف
-0.9583,9501/9B8/2B-00.38%
وپخش
و
2.3641,0505/1B149/1B-138M1.72%
سنیر
س
2.4538,47022/6B8/9B-00.72%
فزرین
ف
-1.615,35620/3B16/1B--302/5M0.50%
ویسا
و
2.896,76032/3B7/7B-580/5M1.39%
پخش
پ
-2.6433,25023/1B79/7B--5B0.38%
خمهر
خ
2.683,12669/4B20/8B-693/5M0.90%
سشمال
س
6.9712,73016/4B21/6B-2/2B1.55%
زاگرس
ز
-1.23183,90048/5B443/3B-718/5M0.51%
سیدکو
س
0.3713,6508/5B82/1B-1/8B2.57%
شرنگی
ش
-38,65012/1B19/6B-00.76%
غشان
غ
3.747,66011B13/3B--5/3B0.87%
وثنو
و
1.722,3344/7B5/9B--1/4B1.06%
رتاپ
ر
7.003,53113/6B32/2B-536/7M11.28%
جم
ج
-0.3352,04012/9B933/8B--5/4B0.45%
لخزر
ل
0.7115,59011/5B26B-470M1.28%
خمحور
خ
2.254,34411/2B27/9B-01.02%
شفن
ش
2.057,37052/1B230/6B--515M0.93%
خاهن
خ
4.664,66032B93/4B-01.45%
ثفارس
ث
4.9918,190233/4B33B-20/1B1.46%
شاراک
ش
1.7538,48026/1B314/4B--8/2B0.62%
غناب
غ
-3.00815,8001/2B15/8B-00.22%
وبشهر
و
2.627,32012B111/8B-01.42%
چکارن
چ
4.824,74858/5B11/6B--400/5M1.25%
فاراک
ف
0.792,12570/5B44/5B--9/7B0.68%
تابا
ت
2.6628,4006B1/8B-02.75%
شبندر
ش
1.1612,190345/9B1645/7B--1/8B0.75%
تشتاد
ت
2.995,4207/4B5B-2/2B1.26%
والبر
و
1.666,64028/4B90/9B-2/8B1.19%
آ س پ
آ
4.6210,65022/2B10/6B-00.64%
حرهشا
ح
2.27139,050982/3M2/1B-02.50%
فپنتا
ف
-1.1334,10028/5B35B--1/2B0.53%
فنوال
ف
0.338,9808/5B30/6B--853/7M0.68%
شکف
ش
1.9835,400999/4M9B-01.22%
رانفور
ر
5.715,54850/6B205/2B--22/8B0.67%
فسپا
ف
2.517,55065/8B30/2B--2/2B0.82%
حکشتی
ح
2.6313,320281B787/3B--63/2B0.54%
غشوکو
غ
1.5610,240500M4/2B--55/4M2.54%
زنگان
ز
6.8770,85040/2B7/2B-1/2B1.23%
پلاسک
پ
5.004,91425B7/2B--2B0.66%
واحصا
و
2.9655,6003/1B11/7B-08.00%
ولانا
و
-2.9825,0507B2/4B-00.79%
سهرمز
س
4.7623,64041/3B44/1B--9/8B0.62%
پسهند
پ
1.5244,7806/4B15/7B--3/3B0.56%
تکنار
ت
2.9254,9002/7B3/4B-00.95%
خمحرکه
خ
6.877,370224/8B42/8B--6B1.07%
غالبر
غ
-2.2339,69036/3B18/1B--3/7B0.39%
کوثر
ک
2.543,4999/6B87/9B--514/3M0.83%
سمازن
س
-1.1920,1507/6B49/1B--183/9M0.85%
سصفها
س
5.00203,900322/3B102B-37/4B1.06%
رمپنا
ر
-0.6013,25068/6B792B--336/6M0.75%
آرمان
آ
-1.726,3902/2B18/9B--1/9B0.31%
بپاس
ب
0.7121,20030/1B1242B--23/9B0.41%
خفنر
خ
4.3612,88048/9B15B-931/1M0.96%
شپاس
ش
4.9624,25021/2B58/4B-2/7B1.70%
شپاکسا
ش
3.762,43921/1B22/6B-12/1M1.50%
بموتو
ب
2.193,5497/1B51/4B-1/5B0.83%
سلار
س
2.9735,4502/6B8/5B--1/9B0.62%
سپاها
س
-16,32013/7B40/2B-187/6M0.90%
سرود
س
-0.2033,84018/4B27/7B-13B3.24%
فخوز
ف
-0.374,09169/7B775/2B--7/8B0.59%
شپدیس
ش
1.04179,300142/2B1082/5B-18/3B0.83%
سشرق
س
-0.1811,13029/1B29/7B-2B0.71%
خشرق
خ
4.9612,70026/5B14/4B-1/3B4.45%
غنوش
غ
1.6811,440135/4B11/5B--192/4M0.52%
میهن
م
0.144,84423B7/3B-201/1M0.39%
شیراز
ش
1.8234,31026/9B531/1B-3/2B0.30%
بتک
ب
-1.99306,50051/1M2/7B-01.00%
خریخت
خ
2.724,66112/1B11/2B--156/1M1.55%
سغرب
س
6.9930,17024/7B15/2B-10/9B2.74%
کمرجان
ک
2.378,52020/6B5/8B-00.83%
کهمدا
ک
-0.745,30023/2B40/1B--2/8B0.59%
هرمز
ه
-2.399,40053/6B460/1B--13/6B0.52%
شسینا
ش
6.983,031102/7B11B-7/2B0.73%
خوساز
خ
4.9722,810263/4B25/5B-5B0.72%
پدرخش
پ
-0.0615,14049/9B7/7B--2/4B0.48%
غسالم
غ
4.755,45044B24/7B--1/6B0.84%
حتوکا
ح
5.003,6484/8B13/4B-3/6B15.39%
غشهد
غ
1.077,4804/2B6/2B-108M0.91%
بترانس
ب
6.412,912249/5B106/3B-15B0.79%
تکمبا
ت
1.616,29019/2B10/9B-62/5M0.70%
حپترو
ح
0.2736,5809/8B7/3B-01.37%
بساما
ب
-0.3411,6003/5B57/9B--788/2M0.62%
بکام
ب
3.953,79531/5B38/1B--147/7M0.83%
شاملا
ش
0.8514,2104/1B38/7B--548/7M0.81%
کروی
ک
-1.1233,28050B80/6B-4/6B0.68%
ختراک
خ
2.3013,17032/6B24/4B--249/8M0.49%
غشصفا
غ
0.8718,49013/7B21/5B--1/3B1.00%
کپشیر
ک
4.999,03041B13/6B-10B1.18%
غپینو
غ
3.994,11940B37/7B--8/2B0.82%
شخارک
ش
-1.0858,93010/4B350/2B--992/3M0.83%
سدشت
س
-0.4938,9103/5B45/9B-01.42%
غپاک
غ
2.5813,91022/7B19/3B--140/3M0.80%
تایرا
ت
-1.7638,6009B121/7B--1B0.54%
سهگمت
س
-0.1752,370557/1M38/1B--36/3M0.93%
کفپارس
ک
4.665,95045/6B9/8B--551M1.37%
سبهان
س
-1.1863,02014/8B12/5B--159/3M0.53%
مبین
م
4.1033,33014/4B699/4B-2/1B1.81%
بفجر
ب
0.6122,81010/9B446/7B-2/6B1.42%
غپآذر
غ
0.1533,20037/1B9/8B--1/6B0.84%
بنیرو
ب
6.985,16321/9B48/6B-325/1M0.97%
شبصیر
ش
1.7931,20074/8B78B-3B0.36%
حفارس
ح
0.2511,910114/7B30/1B-8/5B0.74%
شیران
ش
-0.2312,85060/1B246/6B--1/2B0.52%
کسرام
ک
3.287,75020/5B7/7B--1/1B1.51%
تکشا
ت
-1.5531,79015/2B6/4B--411/5M0.80%
فاسمین
ف
-8,320119B201/1B-18/9B0.50%
فلوله
ف
1.452,70229/6B18/2B--809/9M0.74%
سکرد
س
3.308,30019/7B18/6B--113/5M0.85%
لابسا
ل
-1.725,7409/2B15/4B--964M0.54%
لسرما
ل
1.6531,50019/9B6/8B--727/1M0.33%
کاوه
ک
2.5611,03041/3B359/4B--8/7B1.01%
تیپیکو
ت
4.0227,9203/1B319B--622/3M0.78%
خکار
خ
6.983,722133/4B13B-4/1B1.63%
خرینگ
خ
3.3137,94048/7B16/8B-272/5M0.61%
شپارس
ش
-0.267,67011/3B8/4B--795/2M0.75%
بسویچ
ب
4.866,40020/6B51B--4/4B0.68%
کفرا
ک
-1.299,97012/4B19/9B--304/9M0.34%
شگل
ش
6.946,36013/6B16/8B-9/3B9.54%
لبوتان
ل
3.0413,16012/1B33B--5/4B0.64%
غچین
غ
4.965,85024/3B12/7B-439M1.50%
خچرخش
خ
4.0723,42029/8B22/4B-01.12%
فلامی
ف
4.999,460117/7B5/7B--14/9B0.51%
سفار
س
1.41107,0905/2B25/3B-00.86%
غشاذر
غ
5.357,26016/9B10B-1B1.98%
فایرا
ف
4.676,68019/2B263/9B-8/5B1.66%
فسرب
ف
1.282,29031/5B25/5B-2/1B0.99%
شکربن
ش
0.944,50320/7B28/9B-2/3B1.04%
کاذر
ک
-1.116,15029/7B12/5B-11/4M0.41%
سخوز
س
1.7647,7009/6B67/3B--1/7B0.90%
رکیش
ر
5.003,4983/6B25/4B-05.80%
ساربیل
س
-2.2447,84012/6B22/7B--1/2B1.15%
ختوقا
خ
1.826,170134/5B38/2B-6/3B0.63%
ستران
س
-0.0852,68013/5B92/2B--124/7M1.19%
غگرجی
غ
4.662,19522/2B8/3B--2/7B1.29%
فنورد
ف
-0.5720,81015/2B33B--2/4B0.74%
ثامان
ث
-1.8522,34044/2B5/1B--1/9B0.51%
غاذر
غ
0.3441,72086/8B6/6B-4/1B0.45%
فجر
ف
2.276,67033/8B57/2B--5/4B0.97%
کبافق
ک
4.9734,39065B41/8B-18/1B1.93%
سخزر
س
-1.2133,94013/5B16/7B--7/9B0.57%
کرماشا
ک
0.0978,43023/2B276/8B-2/4B0.58%
فاذر
ف
-0.132,243198/2B40/9B-19/6B0.92%
شدوص
ش
1.9115,8005/2B15/2B--147/6M0.65%
فروس
ف
0.667,57012B30/4B--11/5M1.07%
فولاد
ف
-0.326,280526/7B5032B--443/7M0.65%
آبین
آ
2.968,30043/2B15/1B-4/2B1.52%
پترول
پ
1.952,891179B205/2B-8/5B0.69%
زگلدشت
ز
2.8420,30021/2B14/4B--6/3B0.48%
غگلستا
غ
1.4018,17049B11/5B--1/8B1.09%
غگلپا
غ
6.9938,25011/2B14/1B-9/6B75.83%
آپ
آ
3.948,15043/5B45/4B-00.86%
بورس
ب
1.128,020227/1B148/5B--15/9B0.65%
سیستم
س
-0.2910,3703/1B103/4B--1/9B0.34%
برکت
ب
4.6815,570188/2B115B-8/8B0.68%
غگز
غ
4.996,4348/9B2/5B-341M0.74%
شگامرن
ش
4.99623,600623/6K37/4B-01.00%
غشهداب
غ
-0.752,53545/1B15/3B--135/8M0.62%
زشگزا
ز
4.738,20028/3B7/9B--699/8M0.99%
نگین
ن
-0.3080,340282/6M--00.85%
بهپاک
ب
3.586,40024/1B26/1B--5/4B0.68%
امید
ا
1.975,52813/2B85/1B-00.60%
پرداخت
پ
0.9311,8801/9B95/8B-00.88%
ولشرق
و
2.423,80023/2B5/3B-1/7B1.36%
غنیلی
غ
1.496,1102/2B2/5B-02.75%
شفا
ش
2.9220,480149B54/5B-71/4B0.47%
خعمرا
خ
2.967,4501/1B10/7B-04.00%
وحکمت
و
2.962,43013/4B7/6B-2/4B2.87%
زبینا
ز
6.684,32341/6B16/1B--2/6B1.11%
زقیام
ز
1.382,87556/1B20/2B-604/1M0.63%
وپسا
و
2.871,86322B4/7B-10/2B3.26%
تبرک
ت
3.5212,32011/4B27/5B-01.15%
سپ
س
4.9415,6407B187B--4/7B0.57%
شوینده
ش
4.9421,5406/2B22/3B-01.09%
سکارون
س
1.9961,7507/5B12/9B-00.98%
شپلی
ش
2.9110,79095/8B39/1B--1/1B1.34%
شمواد
ش
2.9969,90015/5B10/1B-01.86%
تاپکیش
ت
1.6115,31072/9B27/3B--8/6B0.93%
فماک
ف
4.7616,580702/2M6/9B-06.00%
کمینا
ک
2.809,56044/2B12/2B--3/4B1.35%
مادیرا
م
3.414,03969/5B58/6B-3/2B1.02%
زپارس
ز
-2.3763,6309/1B87/2B--709/4M0.26%
زکشت
ز
6.2340,30062/8B12/3B-3/2B0.79%
خفناور
خ
1.2124,55063/9B2/5B-2/2B1.10%
پارس
پ
1.233,50328B1685/7B-497/1M0.72%
جوین
ج
2.975,89031/3B44B--3/6B1.22%
نوین
ن
2.282,26725/8B11/2B-284/2M0.88%
زدشت
ز
2.4431,45021/8B21/7B--6/2B0.69%
وامیر
و
-0.14293,7003/7B24/6B--756/9M0.62%
نوری
ن
4.99142,620332/4B1293/7B--19/9B0.79%
تنوین
ت
3.024,13119/1B102/9B-1/9B0.61%
شفارا
ش
2.856,12011/4B16/2B-2/5B2.57%
زماهان
ز
1.578,51027/6B9/5B-00.97%
فنفت
ف
2.8630,6009/3B36/7B-918M4.22%
لوتوس
ل
3.514,8572/5B120/5B-01.04%
سیمرغ
س
6.9029,870201/6B39/1B--75/9B0.56%
زفکا
ز
5.4613,83035/9B21/4B-7/4B1.79%
زشریف
ز
3.215,29223/9B12/9B--3/8B1.04%
کالا
ک
3.1321,000302/4B178B-6/1B0.70%
خراسان
خ
4.38132,2108/2B246/1B--733M0.95%
فسازان
ف
0.775,22017/3B15/7B-1/1B1.00%
غبهار
غ
3.0019,57049/5B7/6B-10/3B2.18%
جم پیلن
ج
2.17178,4306/4B364/2B-1/8B1.43%
تاصیکو
ت
0.2416,70025/2B519/3B--12B0.34%
دکپسول
د
0.4370,1509/5B21/2B-1/1B0.70%
درهآور
د
-4.2871,50055/9B17/9B--3/6B0.34%
رنیک
ر
1.539,89011/1B32/3B-01.21%
غویتا
غ
0.156,580121/4B23/4B--4/2B0.69%
هجرت
ه
-31,9509/2B51/1B--1/2B0.52%
دتوزیع
د
4.8435,75043/5B64/3B-28/5B2.11%
شصدف
ش
-0.2441,35021/5B28/9B--2/9B1.30%
کویر
ک
4.573,654113/6B136/4B--15/8B1.10%
فروی
ف
-1.309,08030/6B16/4B-532/7M0.81%
کلر
ک
-4.4658,350361/2B38/6B--80/5B0.28%
قرن
ق
2.5211,91015/7B48/8B--1/5B0.98%
ساوه
س
-0.22111,35011B73/1B-1B2.44%
غگیلا
غ
-0.2123,90011/9B9/8B--1/9B3.06%
زکوثر
ز
5.6518,21030B36/7B-01.37%
شگویا
ش
0.2814,09049B338/3B--1/5B0.90%
آریا
آ
5.00102,500344/6B1415/7B-35/5B3.65%
اخزا821
ا
-1.91848,45084/8M--0-
غزر
غ
3.533,99490/7B72/4B-18/6B2.11%
بخاور
ب
3.043,2863/9B7/8B-105/7M1.37%
سیتا
س
0.2913,92024B153/6B--2/7B3.63%
باران
ب
1.123,7632/4B4/6B-01.60%
شاروم
ش
1.8127,90030/4B19/7B--20/9M4.56%
زملارد
ز
4.9913,05041/3B10/4B-22/3B19.10%
امین
ا
-8,5803/2B154/4B--1/5B7.74%
غکورش
غ
1.6712,63011B153/6B-02.59%
بنو
ب
3.654,63638/8B27/8B-8/7B0.66%
سپید
س
2.3323,290132/8B69/7B--9/9B1.03%
غصینو
غ
4.7813,72081/3B138B--15/8B0.76%
سپیدار
س
-0.9641,25010/3B28/8B--1/5B4.62%
بوعلی
ب
3.1154,830460/1B775/2B-21/7B0.68%
اخزا909
ا
0.11956,9909/5B--0-
فتوسا
ف
6.267,73049/2B11/4B-432/1M2.29%
فگستر
ف
2.796,26029/6B9/4B-372/2M3.66%
تمحرکه
ت
2.887,06012/1B2/5B-01.65%
فزر
ف
0.4036,500160/9B112B-41/5B1.16%
کیمیاتک
ک
1.6614,69011/4B58/9B--9/9B0.94%
سغدیر
س
-1.697,0706B45/5B--1/3B0.25%
خبنیان
خ
-1.808,190160/4B80/7B--24/6B0.76%
فروسیل
ف
0.8019,060582M30/3B-01.33%
توسن
ت
-0.3616,48096B49/7B-1/2B1.34%
اخزا914
ا
1.28836,00083/6M--01.00%
لطیف
ل
-1.1573,3506B14/6B--2/4B2.79%
فجهان
ف
2.803,87415/2B297/9B--1/9B6.82%
انتخاب
ا
-2.1724,900115/1B247/5B-6/4B3.24%
شکام
ش
1.029,66046/1B39/5B--2/7B0.48%
اردستان
ا
2.9424,01054/7B27/4B-2/9B2.86%
اخزا001
ا
0.08678,0703/9B--01.50%
اخزا005
ا
0.04703,710914/8M--00.50%
اخزا006
ا
0.09689,7003/2B--03.83%
اخزا002
ا
-0.07653,5102B--00.60%
فسبزوار
ف
-0.1428,03049B112B-15/4B2.81%
میدکو
م
0.5411,17043/9B1570/8B--7/9B0.68%
فافق
ف
0.365,530755/7M19/3B-01.57%
فسوژ
ف
3.2018,53031/7B15B-2/9B0.72%
فغدیر
ف
-1.088,3003/4B288/1B--381/7M0.77%
اخزا007
ا
-0.97669,0801/3B--03.00%
غدانه
غ
4.5822,650101B12/3B--4/5B0.89%
درازی
د
-0.7925,0503/9B25/2B--1/4B0.57%
گلدیرا
گ
3.336,290139/7B51/9B-79/7B0.59%
تجلی
ت
1.631,72313/4B108/4B--1/5B1.05%
شجم
ش
2.009,1605B59/7B-01.21%
فروژ
ف
0.8658,60024/9B64/7B--4/7B2.92%
کایزد
ک
-1.288,51013/6B5/9B--1B0.54%
بکابل
ب
0.2024,55033/9B25/1B-5/7B0.94%
تپسی
ت
-3.967,01080/2B17/3B--9/6B0.30%
شملی
ش
4.967,9504/1B10/7B-4/1B-
سارو ج
س
-2.7034,9505/7B46B-121/1M0.40%
ذوب
ذ
4.984,6571394B329/7B-553/1B3.15%
اهرم
ا
2.9422,2102154B---125/4B1.00%
تفارس
ت
3.005,840101/4B29/2B-18/2B2.09%
هم وزن
ه
2.2314,511131/4B--41/7B0.86%
تماوند
ت
0.506,0305B42/1B-00.95%
غپونه
غ
2.9013,3006/1B12/2B-01.05%
اخزا101
ا
0.03588,07018/6B--00.56%
تضمین
ت
0.8914,05711/9B---4/2B1.80%
اخزا103
ا
0.72567,8805/5B--00.61%
ارزش مسکن
ا
0.1912,0844B---604/7M0.95%
ثنا
ث
0.8014,940235/1M--155/6M1.70%
توان
ت
5.2320,590875/1B--109/6B1.02%
کاریز
ک
2.941,4661/8B0-00.92%
کیمیا
ک
-2.346,29015/6B18/8B--818/1M0.55%