گوهر

|مجاز
گوهر|unknown
آخرین قیمت
141,0001.95%
قیمت پایانی
140,071
حجم
3/6M
 • ارزش معاملات
  509/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۵گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

گوهر
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات1,629
 • تغییر مالکیت%
 • خالص جریان ورود خروج پول0
 • سرانه خرید حقیقی4K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
156,510بازه قیمت روز128,054
377/3B
حقیقی
311/5B
133/6B
حقوقی
199/4B
مقیاس
-
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیک
س
3.6217,73046B53/3B-2/9B7.37%
فسا
ف
2.839245B3/3B-01.79%
فالوم
ف
2.919,37015/6B13/4B--541/6M1.64%
پلوله
پ
2.9829,30035/8B6/6B-5/1B0.68%
وآفر
و
2.9613,72040/7B7B-27/9B1.50%
لپیام
ل
-2.8531,40031/6B5/5B--1/9B1.19%
وتوشه
و
4.306,16049/8B37/8B-12B1.39%
نیرو
ن
-2.9641,05057/8B5/6B--2/1B0.58%
فرآور
ف
-0.6330,05066/6B19/8B-14/6B1.33%
تاپیکو
ت
4.9518,060530/7B1849/3B-19/9B1.27%
سبزوا
س
6.255,18088/8B19/8B-806/1M0.86%
سباقر
س
-2.2117,41043/7B10/3B--26/4B0.63%
لازما
ل
1.8022,3001/4B4/9B-012.00%
کایتا
ک
-1.4530,60010/3B6/1B--354/3M0.32%
بایکا
ب
2.9615,7207/9B8/1B-560M1.04%
خاذین
خ
3.822,80376B12/7B--134/8M0.91%
خصدرا
خ
2.982,227255/1B58/9B-13/1B1.30%
غمینو
غ
4.919,82053/4B15/1B--17/9B0.77%
فملی
ف
0.748,1201202/4B4920B-172/8B0.86%
خنصیر
خ
6.9816,750486B24/6B-3/2B1.35%
سپرمی
س
0.9536,8501/9B1/3B-5/1M22.56%
حسینا
ح
-0.5713,91031/8B34/7B--11/4B0.47%
ساذری
س
-2.638,52018/2B1/9B-00.98%
فولای
ف
6.725,79086/3B6/6B-16B1.23%
بشهاب
ب
4.9621,39065/7B15/9B-3/9B1.07%
قاسم
ق
1.717,11034/3B35/6B-3/7B0.62%
سفانو
س
4.1393,34018/5B47/2B--1/8B0.87%
پاکشو
پ
1.855,97013/8B291/4B-2/7B1.81%
سصوفی
س
1.0031,84088/3B35/4B--13/2B0.62%
خگستر
خ
2.984,6041413/4B184/5B-68/4B0.78%
خودکفا
خ
2.987,870185/9B59/7B-56/7B2.08%
وسنا
و
1.7315,3804/4B52/7B--77/8M0.82%
وآذر
و
4.9510,290181B18/6B-27/7B1.35%
شتولی
ش
1.9918,110483M4/6B-012.00%
وتوس
و
-0.6415,54036/9B31/3B-11/4B1.08%
تپکو
ت
0.291,71065/9B36/1B--5/1B1.53%
غگل
غ
0.314,526128/5B45/4B--3/1B0.79%
سفارود
س
-2.6311,5606/9B1/4B--116/8M1.06%
شلرد
ش
2.988,900173/3B80/8B-6/8B1.58%
وآتوس
و
-1.97197,20011/4B4/1B--933/7M0.88%
داراب
د
2.971,0228/1B3/5B-02.39%
غدیس
غ
4.1916,900218/2B20/3B-68/3B0.72%
فمراد
ف
4.9920,090106/7B7/2B-990/9M0.87%
غدشت
غ
2.2031,960101/6B21/8B--2/4B0.53%
فاهواز
ف
0.923,95526B22/4B-01.13%
وارس
و
-1.1519,63044/7B9/9B--14B0.99%
ساینا
س
5.0732,50059/1B8/3B-519/7M0.77%
فنرژی
ف
1.8527,40021/1B4/5B-03.34%
مارون
م
-1.12183,20023/4B1451/6B-8/9B1.03%
شتوکا
ش
3.8618,08019/2B6/9B--277/1M1.27%
بکاب
ب
4.9938,93059/2B5/5B--2/3B2.87%
پشاهن
پ
-2.9867,0502/9B3/9B-00.57%
واعتبار
و
6.993,08943/5B5/7B-7/2B1.12%
کساپا
ک
0.6630,28054/5B19/1B-00.91%
شکبیر
ش
0.6987,75064/3B316/8B--32/6B0.56%
غدام
غ
4.9950,90063/4B8/2B-3/2B0.94%
کمنگنز
ک
1.3818,16096/6B27/3B-5/1B0.59%
سدور
س
4.009,93068B6/5B--971M1.49%
کرازی
ک
6.951,652121/4B35/4B-18/8B3.83%
ثاصفا
ث
-16,8209/7B2/7B--7/1B0.85%
ممسنی
م
2.4716,56025/1B23/1B--13/2B0.87%
سایرا
س
1.9937,9008/7B1/8B-1/5B1.64%
ساراب
س
0.3327,04013/1B34/6B--1/7B0.88%
سفارس
س
-0.3329,860118/6B167/6B--27/4B0.61%
ومشان
و
2.97143,65015/1B2/9B-574/6M1.29%
سجام
س
2.972,3127/4B15/7B-2/8B2.36%
پلاست
پ
2.9811,38084/1B5/7B--31/5B0.93%
شسم
ش
-1.98274,050233/2M2/7B-01.00%
فوکا
ف
0.0713,98049/4B83/2B--20B0.94%
آینده
آ
0.586,89029/1B2/9B--597/2M1.02%
فولاژ
ف
-0.4216,52066/2B397B--21/7B0.44%
سیلام
س
0.5815,6909/2B18/7B-01.85%
لخانه
ل
0.6523,25018B20/8B--7/4B1.92%
حبندر
ح
2.6013,96048/7B10/7B--329/7M0.80%
غمهرا
غ
-0.119,02018/4B17/4B-1B0.55%
ارفع
ا
-0.6025,200118/3B300/6B-21/4B1.21%
سفاسی
س
2.973,90628/6B2/6B--5M1.26%
کدما
ک
4.9961,540241/3B15/6B-35/6B0.94%
تکنو
ت
4.856,03071/5B5/1B-26/8B0.60%
حتاید
ح
0.806,24041B44/1B-12/4B1.06%
غفارس
غ
4.7310,37053/6B12/1B-14/3B1.27%
کفرآور
ک
2.9417,13032/3B3/1B-6/9B1.14%
سبجنو
س
1.0046,01014/7B18/2B-3/2B0.94%
زنجان
ز
2.982,02218/4B12/5B-1/2B2.58%
ساروم
س
3.2436,81015/4B37/6B--671/1M0.92%
ثمسکن
ث
3.125,270121/2B33/3B-57/3B0.93%
تپمپی
ت
2.0225,34051/5B27/7B-14/4B1.70%
شرانل
ش
0.6880,45022/9B162B--3/9B0.58%
ولراز
و
0.2933,90066/8B2/1B--3/4B1.13%
تلیسه
ت
3.864,105104/7B20/7B-14/3B1.06%
خلیبل
خ
1.6231,10010/1B46/1B-377/3M0.99%
خلنت
خ
1.6834,11029/6B10/4B-00.95%
پارسان
پ
-0.0537,49083B1518/8B--41/7B0.42%
بالاس
ب
1.8436,30071/6B5/4B--6/7B0.70%
سخاش
س
-0.0184,86018/7B17/2B--1/9B0.69%
شکلر
ش
2.3037,14024/5B37/8B--6/5B0.67%
کسرا
ک
7.006,111142/4B26/8B-44/8B2.78%
کتوکا
ک
0.248,510101/8B17B--81/2M0.59%
تپولا
ت
-2.2120,3004/7B2/5B-00.97%
فخاس
ف
4.9813,02037/8B310B-1/5B0.89%
خپویش
خ
-0.7219,460105/1B34/2B-8/8B0.67%
دهدشت
د
-2.9714,51048/4B22/3B--23/1B1.34%
کاما
ک
-0.074,593320/6B92/2B-20/4B0.68%
جهرم
ج
-90820/9B3/1B-00.67%
سمتاز
س
2.0145,0505/6B45/6B-675/4M1.63%
سکرما
س
0.0921,69012/6B32/8B--5/5B0.63%
کیسون
ک
-0.192,114136/9B43/1B-13B0.98%
غبهنوش
غ
4.1158,65028/8B21/6B-144/5M1.08%
بمیلا
ب
3.009,91022/1B11/3B--8/8B1.02%
زمگسا
ز
2.5133,75042/7B10/3B--23/5B0.48%
کازرو
ک
-2.8816,57080/5B20/3B--28/5B0.56%
ومعادن
و
1.456,260569/8B1212/3B-226/2B0.69%
لپارس
ل
1.4891,490162/1B27/7B-1/2B0.86%
شفارس
ش
1.911,38559/5B16/5B-43/8M0.87%
سقاین
س
0.6052,79010/3B13/3B-174/1M1.02%
واحیا
و
2.9518,320307/4B148B--49/9B1.38%
وساخت
و
5.952,51326/1B78/5B--4/6B0.50%
شصفها
ش
-1.58177,70057/4B53/2B-5/8B0.68%
خزر
خ
3.314,313114/3B15/8B-2/5B1.04%
فافزا
ف
2.9743,30024/8B3/9B-11/7B2.49%
شلعاب
ش
4.949,08045/6B5/5B-4B3.30%
ورنا
و
0.876,890285/8B80/8B-69/8B0.67%
وپترو
و
-19,85079/1B36/8B--11/3B0.87%
غبشهر
غ
6.923,165249/2B95/3B--9/5B0.83%
وثوق
و
-1.1226,200150/4B8/5B--14/5B0.71%
کگاز
ک
5.0021,27098/8B18/4B-31/2B2.67%
کباده
ک
2.9711,1704/7B8/5B-1/1B2.79%
کقزوی
ک
-2.7323,30055/6B33/1B--2/2B0.69%
فسدید
ف
0.9783,500743/6M8/2B-01.00%
وپخش
و
1.3840,290120/7B143/5B-10/8B0.75%
سنیر
س
-1.8637,34052/7B8/6B--932/8M0.69%
فزرین
ف
-0.095,48969/3B16/7B-11/2B0.64%
ویسا
و
2.906,38020/6B7/3B-10B2.44%
پخش
پ
-1.1434,60044/6B82/9B--6B0.55%
خمهر
خ
0.312,921211/8B19/6B-16/9B0.72%
زاگرس
ز
1.93186,40097/5B449/9B--13/7B0.64%
سیدکو
س
-0.3613,78087/1B82/4B--34/9B0.77%
شرنگی
ش
2.3439,10032/8B19/6B--9/7B0.68%
غشان
غ
6.737,27091/9B12/5B-51B3.05%
وثنو
و
1.142,30313/6B5/8B-370/5M1.95%
رتاپ
ر
0.753,18626/4B28/9B--1B0.76%
جم
ج
0.6952,10061/4B944/3B--36/3B0.20%
لخزر
ل
-0.0715,23018/5B25/5B--1/3B0.41%
خمحور
خ
5.304,226028/1B-00.50%
شفن
ش
-1.367,250145/7B224/1B-160/6M0.45%
خاهن
خ
0.864,33732/9B86/9B-00.86%
ثفارس
ث
-4.8917,430686/9B30/8B--35/4B1.10%
شاراک
ش
-0.0338,300118/7B310/6B--28/2B0.51%
غناب
غ
-2.99816,0006B15/8B-4B0.23%
وبشهر
و
3.206,99050/3B106/5B--5/1B1.03%
چکارن
چ
4.984,481142B10/8B-3/2B2.05%
فاراک
ف
4.992,065265B43B-38/1B1.69%
تابا
ت
-0.5427,45010/5B1/7B-01.24%
شبندر
ش
1.0211,9201066/7B1602/7B--107/6B0.69%
تشتاد
ت
1.705,3207/9B4/9B-1/6B1.21%
والبر
و
2.816,49023B89B--252/8M1.18%
آ س پ
آ
6.949,570107/4B9/7B-24B1.72%
حرهشا
ح
-2.67136,80014/7B2B-107M0.71%
فپنتا
ف
-0.9634,02085/3B35/2B--20/8B0.35%
فنوال
ف
0.338,96043/3B30/8B--16/5B0.58%
شکف
ش
0.4335,2004/8B8/8B-01.67%
رانفور
ر
1.665,100104B184/9B--41/3B0.44%
فسپا
ف
-5.117,500588/8B29/7B--71/4B0.31%
حکشتی
ح
4.9813,0802372/4B755B-407/2B0.55%
غشوکو
غ
-1.4310,23025/5B4/1B--5/4B0.68%
زنگان
ز
0.4763,55038/2B6/5B-2/7B0.86%
پلاسک
پ
0.094,46727/8B6/6B--1/8B0.69%
واحصا
و
2.9452,4504B11/1B-07.50%
ولانا
و
-1.7724,65069/7B2/5B--30/8B0.40%
سهرمز
س
4.9922,000169/8B40/3B-28/4B0.71%
پسهند
پ
2.7642,090015/1B-01.00%
تکنار
ت
1.5654,2005/7B3/3B-00.68%
خمحرکه
خ
2.296,660132/6B38/4B-01.04%
غالبر
غ
-0.7940,34044/9B18/6B-63/7M0.59%
کوثر
ک
4.843,30925/2B84B-173/1M0.87%
سمازن
س
-2.6420,02036/9B49/1B--13/8B0.49%
سصفها
س
5.00185,110499/4B92/7B-23/2B0.45%
رمپنا
ر
1.2013,370218/2B807/6B--62/6B0.53%
آرمان
آ
-2.016,4701/1B19/1B--461/8M0.86%
بپاس
ب
0.9521,20078/8B1242B--55/1B0.41%
خفنر
خ
1.6812,03041/8B14B-1/1B1.18%
شپاس
ش
2.1823,30013/1B56/3B-1/4B1.04%
شپاکسا
ش
0.622,22144/6B20/8B-00.86%
بموتو
ب
0.913,49829/3B50/7B--3/8B0.63%
سلار
س
2.7234,90010/4B8/4B--5/9B0.95%
سپاها
س
1.6416,38080/8B40/9B-1/4B1.11%
سرود
س
3.2134,40040/3B28/4B--22/7B0.36%
فخوز
ف
-1.404,100184/3B774/8B--29/2B0.57%
شپدیس
ش
-0.13177,930293/9B1070/9B-37/9B0.73%
سشرق
س
1.9111,04098/9B29/8B--23/2B0.59%
خشرق
خ
2.7712,040386/7B13/5B--2/3B0.64%
غنوش
غ
1.5810,780249/5B10/9B-15/1B0.59%
میهن
م
2.644,80239/1B7/3B-17/6M0.68%
شیراز
ش
0.0333,520221/4B514/7B-13/2B0.59%
بتک
ب
-1.99306,950545/2M2/7B-00.17%
خریخت
خ
4.984,49872/2B10/8B-3/8B2.12%
سغرب
س
-0.3928,05017B14B-6/9B1.31%
کمرجان
ک
6.688,38060/3B5/7B-4/7B0.89%
کهمدا
ک
6.455,220178/9B39/6B--22/2B0.73%
هرمز
ه
-1.619,84070/5B478/2B--6B0.56%
شسینا
ش
6.992,671131/3B9/7B-5/5B1.08%
خوساز
خ
4.9720,70017/5B23/2B-11/2B18.72%
پدرخش
پ
3.3215,470122B7/9B-1/2B0.83%
غسالم
غ
2.005,04076/2B22/9B-831/6M0.60%
حتوکا
ح
4.983,4919/7B12/6B-7/5B36.32%
غشهد
غ
-0.537,44023/9B6/2B--1/5B0.88%
بترانس
ب
0.652,617232/3B95/9B-23/4B0.69%
تکمبا
ت
1.676,07047/7B10/5B-482/3M0.52%
حپترو
ح
3.1935,86024/1B7/2B-217/6M0.92%
بساما
ب
-1.8811,59012/5B57/5B--5/2B0.69%
بکام
ب
1.903,44968/7B35B--10/7B1.20%
شاملا
ش
2.4913,98048/9B37/8B-9/2B1.06%
کروی
ک
-0.8734,03098B82/3B--1/2B0.72%
ختراک
خ
0.3113,05040/9B24B-12B0.77%
غشصفا
غ
2.2618,52030/1B21/5B-2/4B1.35%
کپشیر
ک
-0.248,28035B12/5B--1/6B0.88%
غپینو
غ
1.083,96068/8B35/4B--1/1B0.71%
شخارک
ش
-2.2759,09033B349/2B--7/5B0.58%
سدشت
س
0.5639,2104/7B46/4B--691/3M1.02%
غپاک
غ
-1.2413,50030/3B18/8B-00.44%
تایرا
ت
-0.2638,77043/1B124/3B-7/1B0.94%
سهگمت
س
0.6652,67014/5B38/9B--4/8B0.76%
کفپارس
ک
0.505,930125/9B9/7B-6/7B0.65%
سبهان
س
-2.0664,43080/1B12/9B--16/1B0.58%
مبین
م
0.3933,10057/8B669/5B-11/4B0.99%
بفجر
ب
-0.0922,76048B444/8B--6/8B0.43%
غپآذر
غ
-1.4634,05065/5B9/8B--9/4B0.72%
شبصیر
ش
4.9629,450445/4B74/1B--71/2B0.48%
حفارس
ح
-0.0911,700145/1B29/4B-6/5B0.69%
شیران
ش
1.1912,700190/8B246/2B-12/1B0.49%
کسرام
ک
3.557,560186/3B7/4B-34/2B0.97%
تکشا
ت
4.9731,20052/2B6/3B-3/4B0.78%
فاسمین
ف
-2.658,460361/9B202/6B-18/2B0.49%
فلوله
ف
0.822,67696/6B18/2B-399/2M0.64%
سکرد
س
1.248,09046/3B18B--10/6B0.57%
لابسا
ل
4.895,53054/9B15/1B--1/4B0.89%
لسرما
ل
4.9729,66047/7B6/5B-11/8B1.98%
کاوه
ک
-2.6511,150136/5B352B--34/7B0.44%
تیپیکو
ت
1.7327,74026/2B311B-2/1B0.93%
خکار
خ
0.613,44866/1B12B-6/4B0.97%
خرینگ
خ
4.9836,370125/9B16/2B-18/4B0.79%
شپارس
ش
4.797,59034/6B8/4B-1/8B1.21%
بسویچ
ب
4.995,88048/4B46/5B-3/5B0.69%
کفرا
ک
1.9810,19020/4B20/6B--17/3M0.89%
شگل
ش
6.995,66018B14/7B-16B11.41%
لبوتان
ل
0.3312,39019/3B30/9B--1/1B0.77%
غچین
غ
1.695,39027/2B11/6B-858M0.90%
خچرخش
خ
-1.4723,19084/4B22/3B--1/2B0.79%
فلامی
ف
4.988,59013/9B5/2B-12B28.91%
سفار
س
3.11107,6807/8B25/6B--154M1.61%
غشاذر
غ
1.476,84018/5B9/4B--4/4B0.66%
فایرا
ف
-0.156,54054B248/3B--13/4B0.36%
فسرب
ف
-0.262,27497/7B25/3B-10/4B0.74%
شکربن
ش
1.774,43845/1B28/6B-3/3B1.08%
کاذر
ک
2.606,15094/5B12/6B-466/1M0.99%
سخوز
س
-1.2546,08037/3B65/1B--19/5B0.33%
رکیش
ر
3.463,29724/7B23/7B-1/2B1.08%
ساربیل
س
3.9847,89019/2B23/3B-2/1B2.11%
ختوقا
خ
6.965,770489/6B36/2B--10/6B1.33%
ستران
س
-0.8251,47076/4B91B--22/8B0.76%
غگرجی
غ
1.192,02731/3B7/7B--286/8M1.18%
فنورد
ف
-0.3320,99081/1B33/3B--45/4B0.39%
ثامان
ث
-3.3222,51075/4B5B--9/4B0.56%
غاذر
غ
2.2141,290154/1B6/5B-14/6B0.43%
فجر
ف
6.916,480379/1B56/2B-48/8B0.61%
کبافق
ک
1.6031,32037/6B38/5B-1/1B0.74%
سخزر
س
-1.3032,83020/8B16/3B-795/9M0.86%
کرماشا
ک
-1.2678,810224/3B275/8B-35/4B0.57%
فاذر
ف
4.982,155460B39/3B-48/2B1.49%
شدوص
ش
1.1415,66024/1B15/2B--10/9B0.40%
فروس
ف
-0.137,53067/5B30/3B--7/2B0.74%
فولاد
ف
1.276,3401427/8B5120B--106/6B0.63%
آبین
آ
2.877,88073/4B14/2B-28B1.31%
پترول
پ
2.882,819553/5B200/3B-58/6B0.86%
زگلدشت
ز
6.9519,22086/6B13/6B-24/6B1.60%
غگلستا
غ
6.9416,82049/8B10/8B-9/9B2.24%
آپ
آ
1.897,46096/1B41/8B-228/8M0.70%
بورس
ب
2.568,060474/1B145/6B-21B0.65%
کبورس
ک
5.778,06000-0-
سیستم
س
2.8610,31054/5B104/2B-37/5B1.29%
برکت
ب
6.9614,060546/9B106/1B--19/9B1.30%
غگز
غ
5.005,83712/5B2/3B-908/9M1.69%
شگامرن
ش
4.99565,7001/3B33/9B-28/3M0.68%
غشهداب
غ
6.982,412130/9B15B--11/1B1.38%
زشگزا
ز
4.907,46083/5B7/2B-17/4B1.22%
نگین
ن
-0.1079,700874/7M--00.90%
بهپاک
ب
2.945,87068/1B24/4B--22/6B0.59%
امید
ا
4.995,46849/2B83/5B-12/4B1.50%
پرداخت
پ
-0.3411,84012/2B94/6B--2B0.43%
ولشرق
و
-0.563,53121/9B5B-00.90%
غنیلی
غ
1.166,12012B2/4B--620/7M1.33%
شفا
ش
4.9718,60064/8B51B-39B3.42%
خعمرا
خ
2.907,3208/3B10/4B-6/7B15.64%
وحکمت
و
2.962,2982/6B7/2B-1/2B5.05%
زبینا
ز
2.564,08064/2B14/9B-6/2B0.96%
زقیام
ز
6.982,881203/5B20/1B-25/9B1.10%
وپسا
و
2.951,76226/6B4/4B-1/5B1.55%
تبرک
ت
4.9311,38029B25/6B-630/3M1.46%
سپ
س
4.9515,35018/9B182B-4/9B1.66%
شوینده
ش
0.2520,07026/2B20/3B-817/6M0.71%
سکارون
س
2.9858,60022/8B12/3B-7/7B1.62%
شپلی
ش
2.9510,380202/9B37/4B-5/5B1.22%
شمواد
ش
2.9766,60050/2B9/7B-4/2B1.48%
تاپکیش
ت
6.7514,060179/1B26/2B-334/1M1.25%
فماک
ف
4.4115,7402/2B6/6B-01.20%
کمینا
ک
-0.229,15069/1B11/7B--9/5B1.61%
مادیرا
م
4.993,862187/8B55/6B-8B0.96%
زپارس
ز
-1.5664,4906/3B88/9B-1/6B0.82%
زکشت
ز
6.2436,200320/1B11B-7/5B0.70%
پارس
پ
0.803,500114/2B1675/7B--5/7B0.42%
جوین
ج
2.905,59067/2B42/3B--283/4M1.19%
نوین
ن
6.992,07880/4B10/6B-15/5B1.50%
زدشت
ز
2.3230,50053/9B21/3B--9/1B0.94%
نوری
ن
1.18130,770283/7B1188/5B--54/8B0.63%
تنوین
ت
-1.364,03355/7B99/2B-11/3B0.67%
شفارا
ش
0.875,82042/7B15/3B-6/3B1.57%
زماهان
ز
6.877,78026/8B8/8B-10B1.60%
فنفت
ف
-3.0029,15066/3B35B-00.05%
لوتوس
ل
4.244,8298/5B120/3B-99/2M0.82%
سیمرغ
س
2.1726,58064/1B34/9B-1/3B0.91%
زفکا
ز
4.2413,20067/9B19/9B--13B1.02%
زشریف
ز
6.995,154131/9B12/5B-27/5B1.31%
کالا
ک
1.6319,830659/3B165/8B-76/6B0.48%
خراسان
خ
2.75130,70024/7B239/7B-01.08%
شلیا
ش
-2.9554,100430/9M4/2B--262/8M0.13%
فسازان
ف
-1.355,18030/4B15/3B--3B1.01%
غبهار
غ
2.9518,45095/2B7/2B-5/6B2.14%
جم پیلن
ج
2.76174,82032/3B358/2B--18/9B0.49%
تاصیکو
ت
-1.1617,060175/2B528/2B--97/7B0.34%
دکپسول
د
1.8468,65021/1B20/7B-1/4B0.88%
درهآور
د
-0.0774,60062/9B18/4B-14/3B0.95%
رنیک
ر
1.119,91020/6B32/7B--1/3B0.85%
غویتا
غ
6.856,620263/5B23/5B-12/6B0.75%
هجرت
ه
-1.1330,55028/2B49/1B-7/6B1.81%
دتوزیع
د
1.7032,50024/7B59/2B-1/1B1.15%
شصدف
ش
3.9938,95059/3B28/3B--6B2.14%
کویر
ک
4.993,493345/4B130/8B--67/9B0.81%
فروی
ف
2.129,02075/4B16/5B--12/6B1.23%
کلر
ک
1.0059,90081/2B39/6B--25/8B1.09%
قرن
ق
1.8711,75031/4B48B-1/9B1.28%
ساوه
س
1.26111,35027/1B73B-3/5B3.00%
غگیلا
غ
-0.6224,05075/5B9/9B--497/1M2.33%
زکوثر
ز
2.4116,49064/1B33/2B-3/3B1.72%
تملت
ت
2.773,40480/4B73/7B-17/7B1.29%
شگویا
ش
1.0813,970143/6B336/6B-24/6B1.23%
آریا
آ
1.4796,850129B1326/3B--42/9B0.96%
غزر
غ
1.703,787214/7B68/7B-41B2.27%
بخاور
ب
0.203,04515/7B7/4B--3/8B0.77%
سیتا
س
-0.9313,80055/4B151/7B--15/4B2.43%
اخزا905
ا
0.15974,0001/3B--01.00%
باران
ب
2.993,70224/8B4/5B-5/2B1.93%
شاروم
ش
0.1828,50087/6B19/7B-2/9B4.04%
زملارد
ز
4.0012,34029/7B10B-11/3B12.38%
اراد43
ا
-1.42970,0004/8B--0-
امین
ا
-8,5807/1B154/4B--1/9B10.37%
غکورش
غ
2.3012,35095/7B149/8B-20/6B3.07%
بنو
ب
4.994,26055/3B25/7B-8/3B1.02%
استارز
ا
1.84147,641566/9M---573/6M-
اراد50
ا
-1,000,00045B--0-
اراد53
ا
0.01973,08077/8B--0-
سپید
س
0.4721,370168B64/3B-67/2B2.84%
غصینو
غ
2.2412,55083/7B127/8B--1/6B0.59%
اخزا907
ا
0.73886,96042B--00.42%
سپیدار
س
2.3239,10032/3B27/8B--20/1B4.41%
اخزا908
ا
0.20896,3203/5B--00.50%
اراد55
ا
-4.89958,8800--0-
بوعلی
ب
5.0049,930334/3B726/3B-32/6B1.15%
اخزا909
ا
0.10954,02080/7B--00.03%
اخزا910
ا
0.97868,86020/4B--01.83%
فتوسا
ف
6.897,03076/9B10/2B-8/6B7.34%
فگستر
ف
2.366,08078/5B9/1B-13/8B3.22%
اراد65
ا
2.44935,00014B--00.67%
تمحرکه
ت
2.986,80031/6B2/5B-01.37%
اراد69
ا
3.33899,0004/5B--0-
فزر
ف
6.9435,9501150/8B108/6B-178B1.21%
مهان01
م
-1,000,000400B--0-
اخزا911
ا
0.26850,84025/4B--00.10%
کیمیاتک
ک
0.3514,40021/7B57/7B--15/5B2.15%
سغدیر
س
-0.837,17010B46/5B--3/7B0.66%
خبنیان
خ
2.938,130769/8B83/1B--295/8B0.52%
فروسیل
ف
0.3119,2603/1B30/9B--1/5B0.51%
توسن
ت
0.3716,44059/5B49/4B--33/1B3.34%
لطیف
ل
-3.5472,15035/7B14/5B--4/6B2.92%
فجهان
ف
5.963,809114/2B293/6B--2/7B5.90%
انتخاب
ا
1.3825,500254/6B257/5B-4/7B4.40%
اخزا004
ا
-2.31734,9700--0-
شکام
ش
3.059,75072/1B39/2B-5/4B0.43%
اردستان
ا
1.1422,610159/3B26/2B--19/6B2.56%
اخزا001
ا
0.59675,0707/1B--03.33%
اخزا005
ا
0.22703,44033/9B--02.91%
اخزا006
ا
1.45691,83013/9B--0-
اخزا002
ا
0.72653,12024/1B--01.96%
فسبزوار
ف
-0.0727,74032/9B111/7B--2/3B3.59%
میدکو
م
0.9111,030199/9B1552/6B--588/2M0.54%
فافق
ف
1.485,47032/3B19/3B--18B0.91%
فسوژ
ف
-0.8218,07088B14/5B-14/4B0.67%
اخزا008
ا
0.81668,5401/5B--0-
فغدیر
ف
0.368,3407/5B292/6B--987/5M1.07%
اخزا007
ا
1.42665,94029/7B--00.61%
غدانه
غ
9.8521,70095B11/7B-34/6B0.70%
درازی
د
6.5024,70045/6B25/4B-3/4B0.86%
گلدیرا
گ
4.885,74070/2B48/5B-31/4B0.70%
تجلی
ت
2.431,70662/6B107B--12/5B0.91%
شجم
ش
1.819,01019/1B58/6B-3/9B1.03%
اخزا009
ا
1.01650,9201/8B--0-
اخزا010
ا
1.55647,0308/9B--00.27%
فروژ
ف
3.5258,300136/9B64/6B--12/1B3.11%
کایزد
ک
2.988,65031/1B6B-1/1B1.11%
بکابل
ب
2.5024,650252/2B25/2B-59B0.69%
تپسی
ت
4.657,280125/7B18/3B-20B0.86%
شملی
ش
4.907,50021/6B9/7B-20/9B-
سارو ج
س
-0.8335,05034/1B48/2B--11/9B0.59%
ذوب
ذ
0.464,301857/8B307/2B--213B0.72%
اهرم
ا
0.8921,3002790B--145/6B0.73%
تفارس
ت
2.945,520187/2B28/1B-3B3.32%
هم وزن
ه
0.5913,867464/1B---140/1B0.68%
تماوند
ت
3.355,75061/5B41B-47/4B1.85%
غپونه
غ
-0.1513,10012B11/8B-160/3M0.98%
اخزا101
ا
0.29586,310384/6B--00.30%
تضمین
ت
3.0014,257118/3B---8/3B1.01%
اخزا103
ا
0.82564,490249/3B--01.43%
ارزش مسکن
ا
3.2111,80633/8B--940/2M1.01%
ثنا
ث
2.1114,7541/8B---1/3B0.22%
توان
ت
-0.6119,3591493/2B--92/9B0.66%
کاریز
ک
2.961,4582/2B0-02.25%
کیمیا
ک
-0.926,51048B19/5B--17B0.61%