اوج

|مجاز
اوج|فرابورس
آخرین قیمت
14,7721.02%
قیمت پایانی
14,754
حجم
60/7K
 • ارزش معاملات
  895/5M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

اوج
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات19
 • تغییر مالکیت%
 • خالص جریان ورود خروج پول608/3M
 • سرانه خرید حقیقی7/6K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
15,587بازه قیمت روز12,753
895/5M
حقیقی
287/2M
0
حقوقی
608/3M
مقیاس
-
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیک
س
4.3518,62032/4B56/8B--14/2B3.63%
فسا
ف
2.909353/2B3/3B-01.33%
فالوم
ف
1.989,6405/3B13/7B--147/4M1.20%
پلوله
پ
2.9930,65011/7B7B-6/1B2.80%
لپیام
ل
-2.9530,4502B5/3B--1/8B0.05%
وتوشه
و
0.326,25030B37/7B-20/4B1.92%
نیرو
ن
-2.9939,05041/9B5/3B--3/6B0.54%
فرآور
ف
5.3432,680118/7B21/4B-28/9B1.03%
تاپیکو
ت
3.4119,410155/6B1968/1B-31/3B1.13%
سبزوا
س
4.705,46098/1B20/9B--6/1B0.73%
سباقر
س
0.2917,4001/9B10/5B--815/7M1.54%
لازما
ل
1.7922,4502/9B4/9B-05.00%
کایتا
ک
2.9131,1003/2B6/4B-194/8M1.33%
بایکا
ب
2.9615,8901/4B8/2B-326/6M2.90%
خاذین
خ
3.472,97948/7B13/4B--109/9M1.07%
خصدرا
خ
2.972,35121/9B61/9B-943/6M5.15%
غمینو
غ
-0.3810,44049/2B15/7B--1/8B0.64%
فملی
ف
0.258,020544/9B4836B-11/4B0.72%
خنصیر
خ
-0.7017,160167/8B24/5B-8/7B1.14%
سپرمی
س
0.9537,0501B1/3B-10/1M26.25%
حسینا
ح
2.1614,04035/6B35/4B--11/8B0.29%
ساذری
س
1.568,3205B1/9B-00.71%
فولای
ف
-1.525,85038/5B6/5B--2/5B0.57%
بشهاب
ب
5.0023,18042/9B17/2B--1/8B1.60%
قاسم
ق
4.357,69086/4B38/4B-1/6B1.42%
ونفت
و
1.006,17030/7B30/2B--505M0.60%
سفانو
س
-0.1992,9405/2B46/4B--213/8M0.64%
پاکشو
پ
4.626,10020/2B304/3B--6/5B0.71%
سصوفی
س
1.7432,85020/8B36/7B-2/5B0.96%
خگستر
خ
2.524,860986B192/1B--11/3B0.91%
خودکفا
خ
2.968,34026/1B62/5B-7/3B8.29%
وسنا
و
2.9815,51029/6B53/7B--15/7B0.76%
وآذر
و
3.3311,200780/3B20B-55/3B0.76%
شتولی
ش
1.9918,4108/2B4/6B-00.77%
وتوس
و
0.1915,61022/1B31/3B-4/1B0.67%
تپکو
ت
2.961,80929/6B38/2B-015.56%
غگل
غ
1.444,61391B46/6B--15/4B0.87%
سفارود
س
2.9412,2203/7B1/5B-122/4M1.99%
شلرد
ش
-0.669,010138/7B81/4B-3/1B0.73%
وآتوس
و
-3.00193,9503/9B4B-00.63%
داراب
د
2.931,0292/7B3/6B-01.29%
غدیس
غ
1.5117,880151/7B21/2B--1/1B0.55%
فمراد
ف
4.9921,97052/8B7/7B-762M1.07%
غدشت
غ
1.3233,07042B22/4B--169/6M0.68%
فاهواز
ف
0.754,0046/8B22/7B-01.17%
وارس
و
2.9819,19019/3B9/9B--5/3B1.03%
ساینا
س
1.3533,50021/2B8/4B--27/8M0.76%
فنرژی
ف
1.9727,9501/6B4/6B-037.00%
مارون
م
0.27182,7504/4B1466/4B--1/9B0.32%
شتوکا
ش
-0.1118,3309/2B6/9B--910M0.90%
بکاب
ب
4.9940,07091B5/7B-804/8M1.22%
پشاهن
پ
-2.9966,850733/4M3/9B-00.25%
واعتبار
و
7.003,53128B6/4B-374/3M1.71%
کساپا
ک
-0.2030,35054/9B19B-00.90%
شکبیر
ش
-0.0688,25078/5B317/5B--75B0.05%
غدام
غ
4.9955,88078B9B--300/6M0.84%
کمنگنز
ک
4.6419,15039/4B29B-1B0.92%
سدور
س
-2.1310,13028B6/5B-13/1B1.34%
کرازی
ک
2.271,770105B38B--21/9B0.76%
ثاصفا
ث
-2.4416,7901/9B2/6B-01.14%
ممسنی
م
-1.5816,31014B22/5B--3/6B0.88%
سایرا
س
1.9638,7506/2B1/8B-2/1B0.53%
ساراب
س
3.2827,1602B35/3B-01.45%
سفارس
س
0.8429,82043/1B169/7B--5/5B0.83%
ومشان
و
2.98150,20042/5B3B-6/5B1.76%
سجام
س
2.992,3707/7B16/1B-5/8B5.88%
پلاست
پ
1.8011,32031/4B5/7B--9/2B1.04%
شسم
ش
-1.99263,250415/7M2/6B-00.14%
فوکا
ف
-0.4313,91015/7B83/2B--2B0.94%
آینده
آ
0.436,90028/3B2/9B-10/5B1.06%
فولاژ
ف
0.6616,60014/6B400/8B--6B0.58%
سیلام
س
-0.3115,8504/1B19B-00.93%
خفولا
خ
2.9238,700178/6B11/2B--7/5B1.05%
لخانه
ل
2.9523,85014/5B22B--9B0.70%
حبندر
ح
2.9914,7909/8B11/1B-3B2.87%
غمهرا
غ
4.999,71010/1B18/8B-4/7B18.85%
ارفع
ا
0.4025,15027/8B303/6B--11/4B0.70%
سفاسی
س
1.483,96613/7B2/6B--1/5B1.28%
کدما
ک
3.4864,35074/2B16/3B-74M0.65%
تکنو
ت
4.906,3903/8B5/6B-332M15.32%
حتاید
ح
3.916,56023/6B46/8B-55/6M1.93%
غفارس
غ
-0.8510,63015/4B12/2B--369/8M0.59%
کفرآور
ک
0.8416,93013/5B3B-1B1.46%
سبجنو
س
1.3846,93014/3B18/4B-1/7B0.59%
زنجان
ز
2.982,1444/7B13/1B-1/5B3.99%
ساروم
س
0.1136,99011/2B37B-2/4B0.73%
ثمسکن
ث
3.005,38055/9B34/6B-8/6B1.21%
تپمپی
ت
3.2925,6709/9B28/6B-1/8B2.23%
شرانل
ش
-0.4480,3505/2B160/1B--1/1B0.48%
ولراز
و
1.7235,6509/1B2/2B-235/6M1.66%
تلیسه
ت
3.854,41197/7B22B-12/8B0.90%
خلیبل
خ
0.8131,2506/8B45/9B-317M0.87%
خلنت
خ
3.0534,60031/5B10/6B-00.61%
پارسان
پ
3.9737,560105B1570/6B-49/9B1.93%
بالاس
ب
4.7739,500146B5/9B-24/5B0.85%
سخاش
س
4.9889,13029B17/9B--15/7B0.83%
شکلر
ش
3.1237,99026/3B38/4B--3B1.31%
کسرا
ک
4.496,683137B29/7B-36/8M0.62%
کتوکا
ک
-0.248,29066/4B16/6B-00.51%
تپولا
ت
-20,1002/8B2/5B-01.04%
فخاس
ف
4.9713,37018/8B320/4B-803/1M0.55%
خپویش
خ
0.0519,88037/7B35/2B-5/2B0.79%
دهدشت
د
-2.0014,12013/9B22B--5/2B1.58%
کاما
ک
-0.264,653196/4B93/8B-4/1B0.63%
جهرم
ج
2.939296/2B3/1B-01.24%
سمتاز
س
2.9745,6503/8B46/8B-2/3B3.46%
سکرما
س
3.5722,3707/2B34/4B-00.89%
کیسون
ک
0.892,12026/5B43/2B-117/5M1.19%
غبهنوش
غ
1.8661,98025/2B21/9B-00.79%
بمیلا
ب
2.9410,49028/1B11/9B--9/6B1.16%
زمگسا
ز
4.9836,63031/8B11B-637/7K1.51%
کازرو
ک
-0.9116,28010/1B20/1B--3/1B0.94%
ومعادن
و
0.166,290238/4B1212/3B-10/3B0.65%
لپارس
ل
4.9999,450141/5B30B--6B1.00%
شفارس
ش
6.981,535105/6B18/5B-3/6B0.78%
سقاین
س
4.9857,27016/9B14/3B-9/1B2.75%
واحیا
و
2.9819,37033/3B155B--10/1B3.26%
شصفها
ش
-1.62173,05030/1B51/8B--7/8B0.37%
خزر
خ
2.384,54566/2B16/2B--1/1B0.99%
فافزا
ف
1.5243,3008/4B3/9B-53/3M1.52%
شلعاب
ش
1.939,39026/4B5/7B--2/1B1.72%
ورنا
و
1.707,200202/1B83/9B-29/7B1.05%
وپترو
و
5.5220,68046/4B39/3B--9/8B0.48%
غبشهر
غ
1.803,284101/6B96/7B-3B1.01%
وثوق
و
1.3626,05038/6B8/4B--37/5M1.05%
کگاز
ک
4.9323,35033/4B19/9B-3/2B1.35%
کباده
ک
2.8111,35021/1B8/7B--3B0.80%
کقزوی
ک
-0.8523,10021/5B33/1B--6/1B0.57%
فسدید
ف
-0.9583,8003B8/2B-00.29%
وپخش
و
1.5641,0706/3B147/9B-837/5M2.59%
سنیر
س
2.3238,53026/8B8/9B-00.70%
فزرین
ف
-1.235,37029/1B16/2B-832/5M0.56%
ویسا
و
2.896,76032/4B7/7B-580/5M1.42%
پخش
پ
-2.7933,20031/5B79/6B--6/6B0.40%
خمهر
خ
2.193,13188/1B20/7B-693/5M0.89%
سشمال
س
6.9712,73016/7B21/6B-2/2B2.04%
زاگرس
ز
-1.82183,90071/3B440/6B--1/5B0.52%
سیدکو
س
-0.5913,66012/5B81/3B-3/9B3.15%
شرنگی
ش
-38,80016/9B19/6B-00.86%
غشان
غ
5.477,72013/7B13/6B--6/3B0.81%
وثنو
و
2.152,3386/7B5/9B--1/1B1.16%
رتاپ
ر
7.003,57820/6B32/2B-6B10.93%
جم
ج
0.1352,07024/4B938/2B--1/9B0.94%
لخزر
ل
0.9015,63016/2B26B-447/8M1.30%
خمحور
خ
4.754,43928B28/6B-256/3M1.42%
شفن
ش
2.197,39064/2B230/9B-1/7B0.88%
خاهن
خ
6.994,753136/5B95/5B--14/4B1.26%
ثفارس
ث
4.9918,190241/8B33B-20/1B1.67%
شاراک
ش
2.0938,73060/8B315/5B--19B0.49%
غناب
غ
-3.00815,8001/6B15/8B-00.15%
وبشهر
و
4.827,37019/4B114/2B--1/6B1.37%
چکارن
چ
4.974,78475B11/6B--253M1.52%
فاراک
ف
0.982,14097/9B44/6B--8/1B0.72%
تابا
ت
2.1328,5008/4B1/8B-02.63%
شبندر
ش
0.5012,190487/2B1634/9B-40/9B0.78%
تشتاد
ت
2.995,4207/5B5B-2/2B1.29%
والبر
و
1.516,65034B90/7B-3/1B1.16%
آ س پ
آ
3.6410,62029/1B10/5B-00.57%
حرهشا
ح
0.83139,1501/5B2/1B-01.88%
فپنتا
ف
0.2634,12055/8B35/5B--14/6B0.38%
فنوال
ف
2.229,06019/1B31/2B--3/5B0.83%
شکف
ش
1.9835,4501/2B9B-01.30%
رانفور
ر
6.735,70097/4B207/2B--35/6B0.79%
فسپا
ف
0.407,58083/2B29/6B--1/7B1.05%
حکشتی
ح
4.5913,690774/2B802/3B--196/2B0.60%
غشوکو
غ
-1.6610,2303/9B4B--404/3M0.90%
زنگان
ز
6.9471,10062/5B7/2B-7/5B1.08%
پلاسک
پ
5.004,91425/4B7/2B--2B0.68%
واحصا
و
2.9655,6003/1B11/7B-08.33%
ولانا
و
-0.6025,0009/1B2/5B-01.05%
سهرمز
س
4.9823,89071/5B44/2B--14/2B0.69%
پسهند
پ
1.5444,89011/1B15/7B--6/9B0.46%
تکنار
ت
2.9255,0003/6B3/4B-01.00%
خمحرکه
خ
6.727,390297/5B42/8B-730/6M1.05%
غالبر
غ
-0.6839,70043/7B18/3B--6/6B0.41%
کوثر
ک
1.953,50014/5B87/4B--4B0.54%
سمازن
س
-20,14010/7B49/7B--924/2M0.93%
سصفها
س
5.00203,910347/4B102B-37/4B0.94%
رمپنا
ر
3.0113,310103/8B820/8B--6/1B0.84%
آرمان
آ
-2.966,3704B18/7B--2/8B0.39%
بپاس
ب
2.5921,35070/2B1265/3B--62/6B0.26%
خفنر
خ
3.8012,87050/8B14/9B-859M0.90%
شپاس
ش
4.9624,35025/2B58/4B-2/7B1.69%
شپاکسا
ش
4.912,45735/4B22/9B-12/1M1.25%
بموتو
ب
2.703,57012/1B51/7B-484/9M0.85%
سلار
س
2.9735,5002/6B8/5B--1/9B0.59%
سپاها
س
-0.1816,33019/5B40/1B-3/5B0.99%
سرود
س
0.7633,92022/4B28B-14/9B2.11%
فخوز
ف
-0.104,09097/4B777/3B--5B0.65%
شپدیس
ش
0.86179,630235/5B1080/6B-48B0.77%
سشرق
س
0.9811,19039/6B30/1B-3/3B0.90%
خشرق
خ
4.9612,70027/8B14/4B-1/3B4.65%
غنوش
غ
2.1311,480194/3B11/5B--121/4M0.54%
میهن
م
0.314,84631/1B7/3B-201/1M0.40%
شیراز
ش
3.8434,56056/8B541/6B-9/5B0.46%
بتک
ب
-1.99306,50051/1M2/7B-01.00%
خریخت
خ
2.554,70318/8B11/2B-122/7M1.74%
سغرب
س
6.9930,19029/2B15/2B-14/9B3.23%
کمرجان
ک
4.868,57028/3B6B-00.91%
کهمدا
ک
0.195,31027/9B40/5B--2/4B0.75%
هرمز
ه
-2.299,41075/1B460/6B--15/5B0.47%
شسینا
ش
6.983,033112/1B11B-11/5B0.75%
خوساز
خ
4.9722,810315/4B25/5B-15/3B0.58%
پدرخش
پ
2.2015,36080/2B7/9B--2/3B0.67%
غسالم
غ
5.895,47060/6B25B--2/8B0.81%
حتوکا
ح
5.003,6494/9B13/4B-3/6B19.88%
غشهد
غ
0.807,4906B6/2B-109M1.04%
بترانس
ب
6.782,912289/1B106/7B-22/2B0.74%
تکمبا
ت
1.776,30037/9B10/9B-62/5M0.69%
حپترو
ح
0.3036,62013/8B7/3B--6/8M1.06%
بساما
ب
-0.6911,5905/4B57/6B--875/4M0.75%
بکام
ب
3.733,79437/5B38B--201/7M0.84%
شاملا
ش
-2.6814,01029/8B37/3B--13B0.27%
کروی
ک
-0.3633,35072/2B81/3B-6/2B0.70%
ختراک
خ
2.1513,20038/1B24/3B--1/6B0.74%
غشصفا
غ
0.8718,51016/8B21/5B--2/2B0.94%
کپشیر
ک
4.769,03051/1B13/5B-10/5B1.08%
غپینو
غ
3.154,13048/7B37/4B--9/4B0.80%
شخارک
ش
-0.7658,76036/2B351/3B--6/9B0.60%
سدشت
س
0.5638,9006/4B46/4B-230/3M1.50%
غپاک
غ
3.3213,91027/1B19/4B--140/3M0.75%
تایرا
ت
-1.7638,45018/7B121/7B--4/4B0.41%
سهگمت
س
0.9652,4103B38/5B--136/5M1.61%
کفپارس
ک
6.036,02074B10B--667/9M1.28%
سبهان
س
0.2462,93026/3B12/7B--6B0.41%
مبین
م
3.3733,42025/1B694/6B-6/2B1.78%
بفجر
ب
2.5522,81011/4B455/3B-2/6B1.46%
غپآذر
غ
0.8933,30054/7B9/8B--2/9B0.91%
بنیرو
ب
6.985,16327/4B48/6B-364/6M1.17%
شبصیر
ش
2.6131,20089/5B78/6B-7/9B0.42%
حفارس
ح
0.6711,910267/3B30/2B-41/8B0.95%
شیران
ش
-12,820108/3B247/2B--8/5B0.46%
کسرام
ک
2.497,76025/3B7/7B--1/4B1.38%
تکشا
ت
-1.2431,78019/6B6/4B--821/6M0.81%
فاسمین
ف
-0.848,330153/1B199/4B-30/4B0.55%
فلوله
ف
0.342,70344/3B18B--1/2B0.70%
سکرد
س
3.068,39039/1B18/5B--481/9M0.90%
لابسا
ل
-2.245,70014/3B15/3B--1/1B0.57%
لسرما
ل
4.5631,70028/9B7B--798/8M0.41%
کاوه
ک
2.7411,06053/5B360B--10/9B0.95%
تیپیکو
ت
4.4527,9404/8B320/3B--2/1B0.55%
خکار
خ
6.983,730173/6B13B-17/7B1.54%
خرینگ
خ
3.8537,95057/5B16/9B-140/3M0.55%
شپارس
ش
0.527,68020/2B8/5B--795/2M0.71%
بسویچ
ب
4.866,41025/2B51B--4/6B0.73%
کفرا
ک
-0.509,95020/3B20B--494/5M0.29%
شگل
ش
6.946,38014/4B16/8B-9/6B11.31%
لبوتان
ل
2.8113,28018/7B33B--8/2B0.58%
غچین
غ
4.615,88043/6B12/6B--8B1.01%
خچرخش
خ
3.9423,45038/2B22/4B-2/8B1.16%
فلامی
ف
4.999,460122/5B5/7B--14/9B0.49%
سفار
س
0.30107,2108/2B25B-00.87%
غشاذر
غ
6.217,29021/6B10/1B-1/9B1.67%
فایرا
ف
4.976,88084/1B264/6B-28/1B1.86%
فسرب
ف
-0.222,28944/9B25/1B-2/1B0.82%
شکربن
ش
0.924,50631/8B28/9B-6/8B1.06%
کاذر
ک
-0.796,17039/4B12/5B--6/1M0.46%
سخوز
س
1.8947,80011/8B67/3B--2/4B0.85%
رکیش
ر
5.003,4993/7B25/4B-06.10%
ساربیل
س
-1.2247,72019/2B22/9B--2/6B0.93%
ختوقا
خ
1.326,160184/8B38B-5/1B0.53%
ستران
س
1.1652,73021/7B93/4B--2/5B1.34%
غگرجی
غ
4.662,20333B8/3B--2/8B1.20%
فنورد
ف
0.3820,87022/7B33/3B--7B0.67%
ثامان
ث
-1.8122,42060/9B5/1B--1/9B0.60%
غاذر
غ
0.6541,700115/7B6/6B-3/4B0.47%
فجر
ف
2.876,70043/3B57/5B--5/6B1.00%
کبافق
ک
4.9734,40067/7B41/8B-18/1B1.94%
سخزر
س
0.0933,93014/6B16/9B--8/5B0.50%
کرماشا
ک
0.6878,48032/5B278/4B-4/5B0.62%
فاذر
ف
0.182,251269/7B41B-38/9B0.98%
شدوص
ش
1.5315,8408B15/1B--216/9M0.55%
فروس
ف
0.937,59015/8B30/5B--1/4B1.10%
فولاد
ف
0.166,310782/5B5056B-15/6B0.72%
آبین
آ
2.968,30043/9B15/1B-4/2B1.64%
پترول
پ
2.432,918284/9B206/2B-18/3B0.77%
زگلدشت
ز
3.9920,37025/3B14/6B--5/9B0.68%
غگلستا
غ
-0.5018,10068/4B11/3B--2/1B1.09%
غگلپا
غ
6.9938,25011/2B14/1B-9/6B79.04%
آپ
آ
3.568,13066/3B45/2B--353/5M0.74%
بورس
ب
-0.508,050313/4B146/1B-12B0.68%
سیستم
س
1.1610,3706B104/9B--4/4B0.30%
برکت
ب
4.0115,580234/4B114/3B-11/9B0.67%
غگز
غ
4.996,4349B2/5B-341M0.89%
شگامرن
ش
4.99623,600623/6K37/4B-01.00%
رویش
ر
10.003,288,123164/4M--0-
غشهداب
غ
0.632,53460/6B15/5B-284/8M0.62%
زشگزا
ز
5.118,20034B7/9B--288/8M0.89%
نگین
ن
9.5080,620294/7M--00.50%
بهپاک
ب
3.906,41036/2B26/2B--1/7B0.93%
امید
ا
2.425,54015/8B85/5B-00.63%
پرداخت
پ
1.8511,8802/2B96/7B--60/5M0.75%
ولشرق
و
2.063,79427/4B5/3B-1/7B1.26%
غنیلی
غ
0.666,1102/2B2/4B-01.30%
شفا
ش
4.7120,460168/9B55/5B-83B0.47%
خعمرا
خ
2.967,4601/8B10/7B-04.67%
وحکمت
و
2.962,43121/4B7/6B-4/6B3.08%
زبینا
ز
6.994,37282/5B16/1B-9/3B1.63%
زقیام
ز
0.762,89682/8B20/1B-604/1M0.72%
وپسا
و
2.921,86439/9B4/7B-17/4B2.04%
تبرک
ت
2.8512,30014/6B27/4B-01.13%
سپ
س
4.9415,6608/3B187B--5/2B0.50%
شوینده
ش
3.1121,6609/1B21/9B--1/7B0.80%
سکارون
س
1.9161,7009/9B12/8B-01.03%
شپلی
ش
2.9110,840142/2B39/1B-6B1.39%
شمواد
ش
2.9270,50022/1B10/1B-01.77%
تاپکیش
ت
-1.8115,160113/7B26/4B--9/5B1.03%
فماک
ف
4.7616,580702/2M6/9B-06.00%
کمینا
ک
2.909,56051/1B12/2B--2/5B1.41%
مادیرا
م
2.154,06499B57/9B-14/3B1.09%
زپارس
ز
-1.0063,52011/6B88/4B--709/4M0.29%
زکشت
ز
4.4240,35075B12/1B-3/2B0.71%
خفناور
خ
-0.4024,60079/8B2/5B-3/9B1.04%
پارس
پ
1.113,50636/1B1683/8B-4/5B0.75%
جوین
ج
2.975,89032/2B44B--3/6B1.34%
نوین
ن
4.112,26434/6B11/4B-284/2M0.79%
زدشت
ز
1.4731,45024/8B21/5B--5/9B0.69%
وامیر
و
-1.14292,6006/8B24/4B--1/3B0.60%
نوری
ن
4.45142,780429/8B1287B--5/2B0.76%
تنوین
ت
4.024,15828B103/9B-646/8M0.57%
شفارا
ش
2.856,12012/3B16/2B-3/2B2.16%
زماهان
ز
1.818,51034/6B9/5B-00.95%
فنفت
ف
1.8530,500157/2B36/4B-918M0.35%
لوتوس
ل
3.494,8582/8B120/4B-39/1M0.68%
سیمرغ
س
6.9029,890237/6B39/1B--85/5B0.53%
زفکا
ز
4.7213,91049/5B21/3B-12/4B2.08%
زشریف
ز
3.315,31536/4B12/9B--5/9B0.82%
کالا
ک
1.7321,090400/7B175/5B-8/7B0.71%
خراسان
خ
4.64132,48012/7B246/7B--1/4B1.05%
فسازان
ف
2.905,23020/7B16B-1/1B1.26%
غبهار
غ
3.0019,56060/5B7/6B-10/3B1.57%
جم پیلن
ج
2.66178,5108/3B366B-888/4M1.16%
تاصیکو
ت
-0.3616,69032/4B516/1B--15/6B0.35%
دکپسول
د
0.1470,25012/6B21/2B-1/1B0.79%
درهآور
د
-4.0171,55066/3B18B--3/6B0.35%
رنیک
ر
3.989,98021/9B33/1B-1/5B1.62%
غویتا
غ
-0.906,600164/6B23/2B--4/5B0.64%
هجرت
ه
-31,95010/1B51/1B--728/4M0.69%
دتوزیع
د
4.9935,75051/5B64/4B-34/5B2.46%
شصدف
ش
-0.1241,40026/3B29B--2/9B1.58%
کویر
ک
4.913,657141/3B136/9B--15/8B1.11%
فروی
ف
-1.309,08046/5B16/4B-532/7M0.81%
کلر
ک
-0.6559,200547/8B40/2B--70/9B0.33%
قرن
ق
0.5011,95019/9B47/8B--1/4B1.12%
ساوه
س
-111,60013/7B73/3B--299/4M2.32%
غگیلا
غ
-23,90019B9/8B--1/9B3.05%
زکوثر
ز
4.1518,22037/4B36/1B-01.30%
شگویا
ش
-0.0714,09074/2B337/1B-2/2B0.86%
آریا
آ
5.00102,500365/6B1415/7B-24/9B3.97%
اخزا821
ا
-1.91848,45084/8M--0-
غزر
غ
3.484,000117/8B72/3B-22/8B2.33%
بخاور
ب
4.433,2925/9B7/9B--1B1.30%
سیتا
س
1.2913,95033/1B155/1B--6/3B3.63%
باران
ب
1.123,7643/8B4/6B-01.29%
شاروم
ش
1.4428,00041/4B19/7B--59/8M4.95%
زملارد
ز
4.9913,050215/3B10/4B-187/7B23.96%
امین
ا
0.128,5805/6B154/6B--3/1B6.42%
غکورش
غ
2.0712,66019/7B154/2B-198/9M2.82%
بنو
ب
3.544,62452/2B27/7B-10B0.53%
سپید
س
3.1723,290182/7B70/3B-12/6B1.23%
غصینو
غ
3.5713,73096/7B136/4B--15/3B0.72%
سپیدار
س
-0.4841,30012B28/9B--2/2B5.57%
بوعلی
ب
4.9654,830573/4B789/1B-19/9B0.74%
اخزا909
ا
0.11956,9909/5B--0-
فتوسا
ف
5.067,76059/7B11/2B--912/1M2.32%
فگستر
ف
3.116,27037/6B9/4B--2/1B3.78%
تمحرکه
ت
2.887,09015/4B2/5B-01.20%
فزر
ف
-0.5436,600215/4B111B-42/8B1.02%
کیمیاتک
ک
1.6614,71013/2B58/9B--10/8B1.38%
سغدیر
س
0.147,07011/1B46/3B--1/7B0.48%
خبنیان
خ
-0.968,200231/4B81/4B--68/7B0.68%
فروسیل
ف
1.6519,0001/2B30/6B--301/1M0.78%
توسن
ت
-0.5416,490138/9B49/6B-4/9B1.50%
اخزا914
ا
1.28836,00083/6M--01.00%
لطیف
ل
-0.9573,2509B14/6B--2/5B4.00%
فجهان
ف
2.563,87820/5B297/2B--2/6B6.46%
انتخاب
ا
-0.5924,950169/2B251/5B-2/6B3.43%
شکام
ش
2.359,78074/5B40B--4/4B0.43%
اردستان
ا
4.6124,15079/9B27/8B--8/4B2.72%
اخزا001
ا
0.08678,1204/4B--00.84%
اخزا005
ا
0.04703,7101/5B--00.41%
اخزا006
ا
0.09690,7004/6B--03.83%
اخزا002
ا
0.23654,7006/9B--01.61%
فسبزوار
ف
-0.1828,03068/6B112B-23/1B2.47%
میدکو
م
0.9011,18059B1576/4B--7/9B0.66%
فافق
ف
2.005,6005/7B19/6B--518M3.11%
فسوژ
ف
5.1318,76059/9B15/2B-5/3B0.84%
فغدیر
ف
-0.848,2607/9B288/8B--2/5B0.47%
اخزا007
ا
-0.94669,2902/5B--03.00%
غدانه
غ
4.5822,700130/8B12/3B--9/8B0.78%
درازی
د
-1.7725,0009/7B24/9B--3/1B0.56%
گلدیرا
گ
2.836,280151/2B51/7B-80/3B0.57%
تجلی
ت
-1,72436/5B106/6B-4/1B1.38%
شجم
ش
2.119,14010/4B59/8B-00.94%
فروژ
ف
3.5159,15045/3B66/4B--11/9B3.15%
کایزد
ک
0.478,51020/1B6B--1B0.63%
بکابل
ب
0.8224,60056/5B25/2B-11/6B1.07%
تپسی
ت
-3.277,020101B17/5B--10/3B0.33%
شملی
ش
4.968,26023/8B10/7B-23/8B-
سارو ج
س
-1.5634,9009/8B46/5B--2/7B0.54%
ذوب
ذ
3.524,6551781/3B325/1B-728/2B2.44%
اهرم
ا
1.8422,2502794/3B---79/8B0.93%
تفارس
ت
3.005,840121/8B29/2B-30/1B2.42%
هم وزن
ه
2.6214,571214/5B--86/4B1.00%
تماوند
ت
0.506,0309B42/1B-00.91%
غپونه
غ
2.1313,3107/5B12/1B-00.82%
اخزا101
ا
0.48588,93050/1B--00.23%
تضمین
ت
0.9014,07517/6B--1/6M2.20%
اخزا103
ا
0.11568,12036B--00.77%
ارزش مسکن
ا
0.3212,0855/7B---737/6M0.90%
ثنا
ث
0.8014,943327/4M--155/6M1.00%
توان
ت
4.4720,6341415/9B--302/1B1.01%
کاریز
ک
2.941,4756/5B0-00.41%
کیمیا
ک
-0.166,32022/4B19/2B--818/1M0.64%