رماس

آخرین قیمت
16,5221/3%
قیمت پایانی
16,265-0/28%
حجم
393/8K

رماس

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
16,5221/3%
قیمت پایانی
16,265-0/28%
حجم
393/8K
 • ارزش معاملات
  6/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  رماس
  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات136
  • تغییر مالکیت%
  • خالص جریان ورود خروج پول1/5B
  • سرانه خرید حقیقی10/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/59
  18,384بازه قیمت روز15,042
  4/7B
  حقیقی
  3/2B
  1/7B
  حقوقی
  3/2B
  مقیاس
  -
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صندوق سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  صغرب
  ص
  -1/5612,27159/1M-----
  رویش
  ر
  0/013,240,000162M-----
  آتی1
  آ
  4/762,000,0007B-----
  نگین
  ن
  0/1385,1105/1B---2/8B0/2%-
  آرمانی
  آ
  101,771,5611/8B-----
  آشناتک
  آ
  01,065,5078/5B-----
  تهران1
  ت
  0200,000450M-----
  فنابا
  ف
  0225,000225M-----
  پارتین
  پ
  5/251,180,0001/5B-----
  ونچر
  و
  -2/08470,000470M-----
  نوآور
  ن
  0761,7407/6B-----
  استارز
  ا
  10159,313159/3M-----
  پویا
  پ
  -4422,400422/4M-----
  ثروت
  ث
  0690,0001/4B-----
  ویسرو
  و
  10605,0009/7B-----
  کمان
  ک
  4/65643,605302/5B-----
  پیشرفت
  پ
  0/72402,1654B-----
  اهرم
  ا
  2/6522,1001/1T---0/89%-
  تضمین
  ت
  -0/0314,8753B---1/5B0/98%-
  توان
  ت
  1/819,856224/3B---3B1/1%-