فراز

|مجاز
فراز|فرابورس
آخرین قیمت
21,3691.93%
قیمت پایانی
21,242
حجم
882/6K
 • ارزش معاملات
  18/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

فراز
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات182
 • تغییر مالکیت%
 • خالص جریان ورود خروج پول-6/5B
 • سرانه خرید حقیقی8/3K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
22,335بازه قیمت روز18,275
12/3B
حقیقی
18/7B
6/5B
حقوقی
0
مقیاس
-
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیک
س
2.9418,72042/8B56B--17/8B3.56%
فسا
ف
2.909353/3B3/3B-01.50%
فالوم
ف
2.609,6808/3B13/8B-128/6M1.31%
پلوله
پ
2.9930,90017/9B7B-6/1B1.52%
لپیام
ل
-2.9530,4502/1B5/3B--1/8B0.04%
وتوشه
و
0.326,25033/8B37/7B-22/8B1.83%
نیرو
ن
-2.9939,05043/2B5/3B--3/6B0.51%
فرآور
ف
4.9132,660124/9B21/3B-30/9B0.98%
تاپیکو
ت
4.2719,420202/8B1984/3B-17/3B0.95%
سبزوا
س
3.385,470109B20/7B--6/1B0.72%
سباقر
س
0.3417,4002/2B10/5B--815/7M1.47%
لازما
ل
1.7922,5003/4B4/9B-04.33%
کایتا
ک
2.9131,1003/9B6/4B-194/8M1.42%
بایکا
ب
2.9615,9001/6B8/2B-326/6M4.26%
خاذین
خ
2.862,98054/9B13/3B--109/9M1.03%
خصدرا
خ
2.972,35523/4B61/9B-943/6M5.68%
غمینو
غ
-1.3410,43062/7B15/5B--2B0.69%
فملی
ف
0.128,030764/5B4830B--46/3B0.67%
خنصیر
خ
-2.4417,120209/2B24B-6/4B1.07%
سپرمی
س
0.9537,0501/1B1/3B-10/1M26.24%
حسینا
ح
1.9414,05043/6B35/4B--15/7B0.31%
ساذری
س
1.808,3306/3B1/9B-00.78%
فولای
ف
-1.355,85044/8B6/6B--3/7B0.62%
بشهاب
ب
5.0023,22048/5B17/2B--1/9B1.78%
قاسم
ق
4.907,700105/9B38/5B-4/8B1.41%
ونفت
و
0.336,07072/1B30B-1/6B0.50%
سفانو
س
-0.8692,8107/6B46/1B--213/8M0.69%
پاکشو
پ
3.146,11022/1B300B--8/7B0.59%
سصوفی
س
2.2933,03028/1B36/9B-2/2B1.13%
خگستر
خ
2.924,8601104/8B192/8B--13B0.90%
خودکفا
خ
2.968,34027/7B62/5B-6/4B9.27%
وسنا
و
2.9815,51030/4B53/7B--16/5B0.77%
وآذر
و
4.8111,210898B20/3B-63/8B0.79%
شتولی
ش
1.9918,4208/2B4/6B-00.92%
وتوس
و
0.3215,61026/9B31/4B-4B0.57%
تپکو
ت
2.961,80931/2B38/2B-018.78%
غگل
غ
2.294,630117/6B47B--20/4B0.96%
سفارود
س
2.9412,2204/3B1/5B-122/4M1.77%
شلرد
ش
-0.449,010172/6B81/5B-3/9B0.77%
وآتوس
و
-3.00193,8504/2B4B-00.63%
داراب
د
2.931,0292/9B3/6B-01.33%
غدیس
غ
-0.1717,900207/8B20/8B--1/2B0.47%
فمراد
ف
4.9921,98054B7/7B-842/7M1.13%
غدشت
غ
1.2033,04053B22/4B--169/6M0.67%
فاهواز
ف
0.834,0118/9B22/7B--402/3M1.04%
وارس
و
2.9819,19019/5B9/9B--5/3B1.05%
ساینا
س
0.7533,50026/6B8/4B--27/8M0.74%
فنرژی
ف
1.9728,0002/6B4/6B-028.25%
مارون
م
-0.44182,7504/7B1456B--1/9B0.34%
شتوکا
ش
-0.4418,32012/4B6/8B--910M0.89%
بکاب
ب
3.4940,230162/3B5/6B-805/9M0.81%
پشاهن
پ
-2.9966,8501B3/9B-00.25%
واعتبار
و
7.003,53128/1B6/4B-374/3M1.80%
کساپا
ک
0.3630,35066/8B19/1B-00.91%
شکبیر
ش
1.0288,25080/3B320/9B--74/9B0.09%
غدام
غ
4.9955,90089B9B-4/7B0.86%
کمنگنز
ک
3.5819,20046/5B28/7B-3B0.95%
سدور
س
-1.7410,14037/1B6/5B-13/9B1.23%
کرازی
ک
1.311,771116/9B37/6B--22/3B0.74%
ثاصفا
ث
-2.1416,7902B2/6B-01.24%
ممسنی
م
-1.5216,28016/4B22/5B--3/5B0.88%
سایرا
س
1.9638,7506/2B1/8B-2/1B0.53%
ساراب
س
4.0227,4907/2B35/5B-01.81%
سفارس
س
0.3029,82051/4B168/8B--8/8B0.77%
ومشان
و
2.98150,35045/9B3B-9/7B1.98%
سجام
س
2.992,3717/8B16/1B-5/8B6.67%
پلاست
پ
1.8911,33038/3B5/7B--9/7B1.10%
شسم
ش
-1.99263,2501/1B2/6B--41/9M0.19%
فوکا
ف
-1.4313,90017/4B82/3B--2/2B0.96%
آینده
آ
1.886,94039/2B2/9B-10/5B1.01%
فولاژ
ف
0.4816,60015/1B400/1B--6/1B0.60%
سیلام
س
-1.8915,8404/6B18/7B-00.93%
خفولا
خ
2.9238,700183/5B11/2B--7/5B1.03%
لخانه
ل
0.6323,85014/8B21/5B--9/2B0.71%
حبندر
ح
2.9914,79010/7B11/1B-3B2.77%
غمهرا
غ
4.999,72010/3B18/8B-4/7B20.56%
ارفع
ا
0.2025,15031/1B303B--11/4B0.78%
سفاسی
س
1.103,96615/3B2/6B--1/5B1.31%
کدما
ک
3.5664,52091/1B16/3B-51/8M0.65%
تکنو
ت
4.906,4004/2B5/6B-332M16.57%
حتاید
ح
2.976,57027B46/4B--81/6M1.83%
غفارس
غ
-1.0410,56025/9B12/2B-1/2B0.60%
کفرآور
ک
1.6216,86022/5B3/1B--1/9B0.89%
سبجنو
س
1.6046,98016/3B18/4B-2/2B0.54%
زنجان
ز
2.982,1445/7B13/1B-1/5B3.82%
ساروم
س
0.4337,02015/3B37/1B-4/3B0.72%
ثمسکن
ث
1.135,39074/7B34B-11/1B1.10%
تپمپی
ت
1.5925,83014/6B28/2B-4/4B2.12%
شرانل
ش
0.2580,3508/2B161/2B--1/1B0.60%
ولراز
و
2.4435,70013/3B2/2B-235/6M1.56%
تلیسه
ت
3.634,408112/6B21/9B-15/5B0.88%
خلیبل
خ
2.2631,2507B46/6B-317M0.87%
خلنت
خ
2.4134,74040/9B10/6B-00.53%
پارسان
پ
4.7538,070152/5B1582/3B-73/7B2.35%
بالاس
ب
4.9139,500168/3B5/9B-38/7B0.85%
سخاش
س
4.9889,14030/7B17/9B--15/8B0.65%
شکلر
ش
4.3038,10030/5B38/8B--3/1B1.32%
کسرا
ک
0.956,674166/2B28/7B--621/6M0.59%
کتوکا
ک
-0.248,30080/3B16/6B-00.47%
تپولا
ت
-0.9920,0503/7B2/5B-00.80%
فخاس
ف
4.9713,37019B320/4B-803/1M0.63%
خپویش
خ
-0.7019,89045/8B35B-5/5B0.82%
دهدشت
د
-1.7914,12014/5B22B--5/6B1.56%
کاما
ک
-0.894,658244B93/2B-4B0.62%
جهرم
ج
2.939306/6B3/1B-01.27%
سمتاز
س
2.9745,8006/5B46/8B-3/1B2.33%
سکرما
س
4.1622,4809/3B34/5B-01.39%
کیسون
ک
1.132,12531/8B43/3B-117/5M1.26%
غبهنوش
غ
4.2061,94027/5B22/4B-00.77%
بمیلا
ب
2.9410,49047/1B11/9B--27/4B0.83%
زمگسا
ز
4.9836,64035/7B11B-637/7K1.66%
کازرو
ک
-16,31012/5B20/3B--3/1B0.94%
ومعادن
و
-6,290306/2B1210/4B-14B0.64%
لپارس
ل
4.9999,470146/2B30B--6B1.08%
شفارس
ش
6.981,536117/3B18/5B-3/6B0.77%
سقاین
س
4.9857,27017/1B14/3B-9/1B3.06%
واحیا
و
2.9819,37036/2B155B--11/1B3.64%
شصفها
ش
-1.97172,85044/1B51/6B--10/2B0.36%
خزر
خ
2.334,53182/3B16/2B--1/2B0.82%
فافزا
ف
1.9843,40011/5B3/9B-53/3M1.53%
شلعاب
ش
1.509,40029/9B5/7B--2/3B1.57%
ورنا
و
1.707,200223/8B83/9B-30/2B1.07%
وپترو
و
4.9820,93062/2B39/1B--9/9B0.71%
غبشهر
غ
1.183,281115/5B96/1B--2/2B0.82%
وثوق
و
2.5226,10055/1B8/5B-1/7B1.45%
کگاز
ک
4.8923,36041/5B19/9B-5/3B1.23%
کباده
ک
1.6711,38024/7B8/6B--3B0.78%
کقزوی
ک
-1.2823,10025B33B--6/1B0.65%
فسدید
ف
-0.9583,8003B8/2B-00.29%
وپخش
و
2.8041,0806/8B149/7B-782/8M1.81%
سنیر
س
1.8738,54033/2B8/9B-00.63%
فزرین
ف
-1.345,37440/9B16/2B-888/2M0.53%
ویسا
و
2.896,76032/7B7/7B-580/5M1.37%
پخش
پ
-2.6433,20036/3B79/7B--6/6B0.44%
خمهر
خ
2.913,129104/8B20/9B-693/5M0.89%
سشمال
س
6.9712,73019/6B21/6B-5/2B2.17%
زاگرس
ز
-1.63183,700105B441/5B--11/3B0.51%
سیدکو
س
0.0713,66014/1B81/8B-4/5B3.41%
شرنگی
ش
1.0238,95020/6B19/9B-00.95%
غشان
غ
4.017,77017/2B13/4B--5/1B0.92%
وثنو
و
1.122,3418/5B5/9B--1/7B1.03%
رتاپ
ر
7.003,57821/3B32/2B-6B11.28%
جم
ج
-0.5652,07046/5B931/7B--5/1B0.69%
لخزر
ل
0.7115,63018/7B26B-419/9M1.13%
خمحور
خ
3.964,44633/9B28/4B-511/4M1.21%
شفن
ش
1.517,41083/4B229/3B-10/1B0.83%
خاهن
خ
6.994,757152/7B95/5B--14/4B1.28%
ثفارس
ث
4.9918,210276/2B33B-21B1.48%
شاراک
ش
6.9939,400113/7B330/6B--28B0.58%
غناب
غ
-3.00815,6503/3B15/8B-00.24%
وبشهر
و
6.897,64053/2B116/4B--1/6B1.84%
چکارن
چ
5.004,832117/6B11/6B--327M1.45%
فاراک
ف
1.872,150126B45B--14/7B0.78%
تابا
ت
2.1328,5509/6B1/8B-02.35%
شبندر
ش
0.3312,180599/3B1632/3B-79/9B0.84%
تشتاد
ت
2.995,4207/6B5B-2/2B1.33%
والبر
و
1.216,65038/8B90/5B-3/1B1.21%
آ س پ
آ
4.1310,62031B10/6B-00.57%
حرهشا
ح
-1.62139,1001/8B2B-01.46%
فپنتا
ف
1.0834,26069/4B35/8B--14/9B0.48%
فنوال
ف
1.459,10029/1B30/9B--10/8B0.66%
شکف
ش
1.9835,4501/4B9B-01.15%
رانفور
ر
4.785,699103B203/4B--35/6B0.77%
فسپا
ف
0.267,58098/1B29/6B--1/7B1.10%
حکشتی
ح
3.6913,710853/5B795/4B--187/4B0.58%
غشوکو
غ
1.3710,2406/5B4/2B--404/3M0.96%
زنگان
ز
6.9471,25079/7B7/2B-10/3B0.96%
پلاسک
پ
5.004,91426/2B7/2B--2B0.72%
واحصا
و
2.9655,6003/8B11/7B-08.00%
ولانا
و
-0.7925,00010/4B2/5B-01.06%
سهرمز
س
4.9823,94082/8B44/2B--13/4B0.67%
پسهند
پ
1.0644,95012/5B15/6B--6/7B0.53%
تکنار
ت
2.9255,0003/7B3/4B-01.00%
خمحرکه
خ
6.877,400347/5B42/8B-730/6M1.05%
غالبر
غ
-0.6539,68056/5B18/4B--7/2B0.44%
کوثر
ک
2.043,49717/6B87/4B--4/2B0.63%
سمازن
س
-0.1520,12018/6B49/7B--922/5M0.89%
سصفها
س
5.00203,920386/3B102B-50B0.86%
رمپنا
ر
2.4113,370129/7B816B--11/8B0.81%
آرمان
آ
-2.966,3604/9B18/7B--3/5B0.29%
بپاس
ب
2.8321,35077/4B1268/2B--68/9B0.24%
خفنر
خ
3.9612,87054/9B14/9B-1/7B0.91%
شپاس
ش
4.9624,35026B58/4B-2/7B1.49%
شپاکسا
ش
3.342,45947/3B22/5B-12/1M1.17%
بموتو
ب
6.983,71252B53/9B--16/4B0.84%
سلار
س
2.9735,5503/7B8/5B--2/5B0.45%
سپاها
س
-0.4316,34025/7B40B-3/8B1.06%
سرود
س
0.7334,16035/2B28B-25/1B2.23%
فخوز
ف
-0.514,087120/3B774/1B--11/2B0.63%
شپدیس
ش
0.86179,770319/1B1080/7B-64/8B0.79%
سشرق
س
0.4511,20046/6B29/9B-4B0.92%
خشرق
خ
4.9612,70031/2B14/4B-1/3B5.10%
غنوش
غ
1.1511,470243/5B11/4B--1/1B0.49%
میهن
م
1.724,85340/6B7/4B-1/6B0.46%
شیراز
ش
5.5735,310110B550/6B-17/4B0.56%
بتک
ب
-1.99306,50051/1M2/7B-01.00%
خریخت
خ
1.774,70623/6B11/1B-237/9M1.60%
سغرب
س
6.9930,21036/6B15/2B-18/5B3.37%
کمرجان
ک
3.328,61035/1B5/9B-00.90%
کهمدا
ک
-5,33035B40/4B--3/3B0.79%
هرمز
ه
-2.299,41092/5B460/6B--6/3B0.54%
شسینا
ش
6.983,034121B11B-9/7B0.74%
خوساز
خ
4.9722,810317/5B25/5B-15/3B0.61%
پدرخش
پ
1.4915,39086/9B7/8B--2/4B0.68%
غسالم
غ
6.655,52096/2B25/2B--4B1.01%
حتوکا
ح
5.003,6515/1B13/4B-3/6B22.90%
غشهد
غ
0.947,4906/9B6/2B-114/9M1.05%
بترانس
ب
6.712,913325/2B106/6B-31/9B0.75%
تکمبا
ت
2.906,31039B11B-115/7M0.65%
حپترو
ح
-0.3336,61017/2B7/3B--29/8M0.98%
بساما
ب
2.2411,65015/9B59/4B--2/6B1.07%
بکام
ب
1.653,78352/3B37/2B--282/4M0.78%
شاملا
ش
-2.8913,87086/9B37/2B--25/3B0.24%
کروی
ک
-0.5333,37079/7B81/1B-3/9B0.72%
ختراک
خ
4.9813,46091/4B25B--1/7B1.15%
غشصفا
غ
2.5018,65029/5B21/8B--1/4B1.09%
کپشیر
ک
4.999,04066/2B13/6B-5/9B0.91%
غپینو
غ
3.154,13353/6B37/4B--10/4B0.76%
شخارک
ش
-0.7658,73040/7B351/3B--6/9B0.64%
سدشت
س
-2.0038,8708/4B45/2B-3/7M1.37%
غپاک
غ
4.9414,02045/9B19/7B--140/3M0.90%
تایرا
ت
-1.8638,28031/1B121/6B--11/6B0.30%
سهگمت
س
2.2752,4403/6B39B--203/2M1.37%
کفپارس
ک
5.346,04095/2B9/9B--4/8B1.17%
سبهان
س
0.0863,05029/9B12/7B--6/2B0.47%
مبین
م
4.2233,49031/7B700/2B-8/7B1.82%
بفجر
ب
2.0622,81011/9B453/2B-2/6B1.42%
غپآذر
غ
0.7433,40062/1B9/8B--3/4B1.03%
بنیرو
ب
6.985,16329/5B48/6B--1/7B1.19%
شبصیر
ش
4.4031,400120/4B80B-12/9B0.62%
حفارس
ح
3.2811,960374/3B31B-54/8B1.09%
شیران
ش
-0.7812,790167B245/2B--33/1B0.41%
کسرام
ک
1.447,76027/9B7/6B--1/5B1.27%
تکشا
ت
-1.0231,81023/1B6/4B--821/6M0.85%
فاسمین
ف
-1.078,330195/4B199B-51/2B0.54%
فلوله
ف
0.522,70257/1B18/1B--1B0.79%
سکرد
س
3.678,39042/3B18/6B--801/1M0.85%
لابسا
ل
-1.725,68019/8B15/4B--1/4B0.53%
لسرما
ل
4.7931,85038/1B7/1B--927M0.48%
کاوه
ک
1.4611,10071/9B355/5B--7/5B0.90%
تیپیکو
ت
4.9127,9908/5B321/8B--5/2B0.42%
خکار
خ
6.983,731181B13B-19/1B1.60%
خرینگ
خ
4.0737,95063/9B16/9B-914/7M0.55%
شپارس
ش
-0.787,67026/1B8/4B--795/2M0.67%
بسویچ
ب
4.866,42031/4B51B--3/3B0.83%
کفرا
ک
-0.509,95028/1B20B--2/5B0.31%
شگل
ش
6.946,39014/8B16/8B-10B12.36%
لبوتان
ل
4.6813,30022/2B33/5B--8/2B0.72%
غچین
غ
2.305,87049/4B12/3B--8/6B0.94%
خچرخش
خ
2.9623,43047/1B22/2B-3/4B1.17%
فلامی
ف
4.999,460128/9B5/7B--17/6B0.47%
سفار
س
1.34107,27012/8B25/3B-243/9M0.81%
غشاذر
غ
4.487,29023/1B9/9B-1/9B1.43%
فایرا
ف
4.976,90088/9B264/6B-30/1B2.34%
فسرب
ف
-2,28358/6B25/1B-2/3B0.70%
شکربن
ش
0.114,50941/9B28/6B-8/5B1.15%
کاذر
ک
-1.746,18054/5B12/4B--48/8M0.52%
سخوز
س
2.1448,12017/8B67/5B--3/4B0.82%
رکیش
ر
5.003,5034/1B25/4B-05.23%
ساربیل
س
-1.0447,76047/9B22/9B-9/3B1.16%
ختوقا
خ
0.836,150221/9B37/8B-2/9B0.56%
ستران
س
-52,98030/5B92/3B--1/7B1.37%
غگرجی
غ
4.992,20944/5B8/4B--4/1B1.21%
فنورد
ف
0.5720,92030/9B33/3B--14/1B0.55%
ثامان
ث
-3.2722,43066/5B5B--1/9B0.61%
غاذر
غ
0.1241,730170/7B6/6B-40/3B0.49%
فجر
ف
0.916,70051/7B56/4B--4/6B0.86%
کبافق
ک
4.9734,40092/3B41/8B-18/1B2.02%
سخزر
س
1.1233,94018/1B17/1B--11/4B0.51%
کرماشا
ک
1.4778,57043/3B280/6B-10/9B0.76%
فاذر
ف
-1.242,249309/5B40/5B-37/7B1.01%
شدوص
ش
4.6516,11024/5B15/6B-5/5B0.76%
فروس
ف
2.257,61022/9B30/9B--4/6B1.00%
فولاد
ف
0.166,310945/1B5056B--7/2B0.71%
آبین
آ
2.968,30045/2B15/1B-4/2B1.71%
پترول
پ
2.302,920340B205/9B-7B0.71%
زگلدشت
ز
3.5420,39028/1B14/5B--6/1B0.63%
غگلستا
غ
2.2918,11094/9B11/6B--4/7B1.13%
غگلپا
غ
6.9938,25011/4B14/1B-9/6B102.30%
آپ
آ
3.058,13076/1B45B--385M0.72%
بورس
ب
-0.748,050375/5B145/8B-24/2B0.66%
سیستم
س
1.0610,3706/9B104/8B--4/8B0.32%
برکت
ب
3.8715,580272/2B114/1B-1/9B0.65%
غگز
غ
4.996,4349B2/5B-341M1.04%
شگامرن
ش
4.99623,600182/1M37/4B-6/2M1.04%
رویش
ر
10.003,288,123164/4M--01.00%
غشهداب
غ
-0.952,52779/6B15/2B-284/8M0.57%
زشگزا
ز
3.588,17046/3B7/8B--141/3M0.75%
نگین
ن
5.3283,250655/8M--211/3M0.73%
بهپاک
ب
4.076,41039/2B26/2B--83/9M0.94%
امید
ا
2.005,55320/2B85/1B-00.59%
پرداخت
پ
0.8411,8803B95/8B--164/8M0.65%
ولشرق
و
2.553,79433B5/3B-1/7B1.32%
غنیلی
غ
0.666,0704B2/4B-01.00%
شفا
ش
4.8120,460179/2B55/5B-87/4B0.49%
خعمرا
خ
2.967,4601/9B10/7B-05.67%
وحکمت
و
2.962,43123/3B7/6B-5/7B3.01%
زبینا
ز
6.994,38098/3B16/1B-9/3B1.47%
زقیام
ز
0.452,898106/8B20B-604/1M0.75%
وپسا
و
2.921,86451/2B4/7B-22/2B1.98%
تبرک
ت
2.3512,29017/6B27/2B-01.19%
سپ
س
4.9415,68010/5B187B--6B0.59%
شوینده
ش
3.5321,82012/4B22B--2/3B0.80%
سکارون
س
1.7461,65011/5B12/8B-01.05%
شپلی
ش
2.9110,850149/7B39/1B-6B1.39%
شمواد
ش
2.2670,50028/4B10/1B-701K1.41%
تاپکیش
ت
-1.0715,090132/7B26/6B--9/5B1.13%
فماک
ف
4.7616,580702/2M6/9B-06.00%
کمینا
ک
2.589,56067/3B12/1B-7/5B1.54%
مادیرا
م
1.104,056123/6B57/3B-16/5B0.96%
زپارس
ز
-1.7563,49012/6B87/8B--709/4M0.30%
زکشت
ز
5.0640,30090/8B12/1B-3/2B0.69%
خفناور
خ
-0.2024,65093/8B2/5B-4/6B1.12%
پارس
پ
0.063,50754/7B1666/2B-9/7B0.65%
جوین
ج
2.975,89033/7B44B--3/6B1.49%
نوین
ن
2.742,26540/9B11/3B-510/3M0.86%
زدشت
ز
0.3331,30035B21/3B--5/9B0.61%
وامیر
و
-0.82292,2508/6B24/4B--1/3B0.63%
نوری
ن
4.54142,810478/9B1288/2B--15/9B0.72%
تنوین
ت
4.074,19837/6B103/9B--845/5M0.58%
شفارا
ش
2.516,12015B16/1B-5/6B2.32%
زماهان
ز
0.848,49043/9B9/5B-00.88%
فنفت
ف
-1.0130,100274/3B35/3B-2/1B0.42%
لوتوس
ل
3.164,8603/4B120B-39/1M0.66%
سیمرغ
س
5.8729,890258/5B38/7B--91/3B0.51%
زفکا
ز
4.6513,96061B21/3B-13/1B1.73%
زشریف
ز
3.585,33244/9B12/9B--6/4B0.86%
کالا
ک
1.9721,100461/9B176B-5/2B0.69%
خراسان
خ
4.89133,07021/6B247/3B--1/9B1.05%
شلیا
ش
-2.9654,000365/5M4/2B-01.00%
فسازان
ف
3.675,25025/9B16/1B--1/5B1.35%
غبهار
غ
3.0019,56061/5B7/6B-10/3B1.66%
جم پیلن
ج
0.99178,62014/3B360B--1/4B0.75%
تاصیکو
ت
-0.1216,69037/4B517/4B--15/8B0.46%
دکپسول
د
1.8470,70025/4B21/5B-7/4B1.49%
درهآور
د
-5.1470,550203/1B17/8B--77/9B0.21%
رنیک
ر
3.0610,00024/4B32/8B-2B1.49%
غویتا
غ
1.796,630206/2B23/8B--4/5B0.66%
هجرت
ه
-1.1031,80014/5B50/6B--2/2B0.58%
دتوزیع
د
4.9935,75052/8B64/4B-34/5B2.47%
شصدف
ش
-0.3641,40031/7B28/9B--2/6B1.58%
کویر
ک
4.033,656159/3B135/7B--18/1B0.98%
فروی
ف
-1.089,09056/1B16/4B-532/7M0.91%
کلر
ک
-2.4359,350627/3B39/4B--59/7B0.35%
قرن
ق
1.7611,97029/4B48/4B--3/6B1.12%
ساوه
س
-0.04111,75016B73/3B--1/6B2.18%
غگیلا
غ
-0.2123,90030/6B9/8B-5/5B3.58%
زکوثر
ز
3.4018,16053/8B35/9B-01.23%
شگویا
ش
0.0714,09095B337/6B--1/3B0.81%
آریا
آ
5.00102,550405/9B1415/7B-38/4B4.74%
اخزا821
ا
-1.91848,45084/8M--0-
غزر
غ
2.834,001160B71/9B-25/7B2.14%
بخاور
ب
3.743,2916/5B7/9B--1/1B1.16%
سیتا
س
1.2213,98042/8B155B--7/5B4.07%
باران
ب
1.863,7665/1B4/6B-01.46%
شاروم
ش
1.2628,00049/5B19/6B--658M5.14%
زملارد
ز
4.9913,050351/6B10/4B-299/6B15.77%
امین
ا
-0.128,5806/6B154/3B--3/4B7.35%
غکورش
غ
2.0712,69025/6B154/2B-131/7M3.10%
بنو
ب
1.954,60674/7B27/3B-12/2B0.45%
سپید
س
1.2823,270225/9B69B-21/8B1.30%
غصینو
غ
4.4013,730102/2B137/5B--15/3B0.73%
سپیدار
س
-2.1741,15017/7B28/4B--5/9B4.66%
بوعلی
ب
4.9854,840620/7B789/3B-30/5B0.73%
اخزا909
ا
0.00956,21023/9B--00.33%
اخزا910
ا
0.05875,00087/5M--01.00%
فتوسا
ف
4.397,77068B11/2B--912/1M2.40%
فگستر
ف
2.306,27045/1B9/4B--5/3B3.59%
تمحرکه
ت
2.597,15038/2B2/5B-00.83%
فزر
ف
-0.5436,700280/9B111B-65/1B1.11%
کیمیاتک
ک
1.3814,73015/2B58/8B--12/2B1.61%
سغدیر
س
0.427,07011/8B46/5B--1/9B0.53%
خبنیان
خ
-0.848,220269/3B81/5B--79/1B0.67%
فروسیل
ف
1.0119,0101/3B30/4B--301/1M0.79%
توسن
ت
-0.9016,500181/1B49/4B-5/8B1.60%
اخزا914
ا
1.28836,00083/6M--01.00%
لطیف
ل
-1.0273,20013/8B14/6B--3/8B4.40%
فجهان
ف
2.433,88325/9B296/9B--2/5B6.55%
انتخاب
ا
-0.9924,950213/7B250/5B--17/9B3.27%
شکام
ش
2.359,850102/5B40B-3/7B0.46%
اردستان
ا
4.5224,19090B27/8B--12/1B2.67%
اخزا003
ا
0.64739,88074M--01.00%
اخزا001
ا
0.08678,1504/7B--00.75%
اخزا005
ا
0.04703,7101/5B--00.41%
اخزا006
ا
0.16691,6007/1B--03.16%
اخزا002
ا
-0.00654,7507/7B--01.77%
فسبزوار
ف
-0.3228,020111/1B111/8B-23B2.45%
میدکو
م
0.6311,19082/6B1572/2B--7/9B0.68%
فافق
ف
1.645,6109/4B19/6B--3/8B1.79%
فسوژ
ف
4.4718,79068/2B15/1B-5/3B0.82%
اخزا008
ا
0.14669,13066/9M--0-
فغدیر
ف
-0.488,2608/6B289/8B--2/2B0.45%
اخزا007
ا
-0.94669,2902/5B--03.00%
غدانه
غ
4.3522,700154/6B12/3B--15/5B0.67%
درازی
د
-2.7624,95012/6B24/7B--5/1B0.52%
گلدیرا
گ
1.506,260174/1B51B-78/9B0.48%
تجلی
ت
0.471,72272/7B107/1B-7/9B1.33%
شجم
ش
0.899,13015/5B59/1B-728/8M0.94%
اخزا009
ا
-3.62647,90017/6B--030.50%
فروژ
ف
1.3759,30056/7B65/1B--13/4B3.10%
کایزد
ک
-0.128,52026/1B6B--1B0.66%
بکابل
ب
2.4524,70080/6B25/6B-24/7B1.39%
تپسی
ت
-3.277,020107/6B17/5B--12/4B0.34%
شملی
ش
4.968,26023/8B10/7B-23/8B-
سارو ج
س
-1.8434,85010/4B46/4B--3/3B0.51%
ذوب
ذ
4.984,6542004/1B329/7B-789/1B2.11%
اهرم
ا
2.3422,2503108/3B---118/9B0.90%
تفارس
ت
3.005,840125/2B29/2B-30/1B2.39%
هم وزن
ه
2.3014,595251/4B--81/3B0.91%
تماوند
ت
-0.676,00015/1B41/6B--1/4B0.74%
غپونه
غ
3.2013,3408/5B12/2B-00.87%
اخزا101
ا
0.50589,00053/8B--00.27%
تضمین
ت
1.3314,10633/1B---1/4B2.04%
اخزا103
ا
0.34568,22038/3B--00.64%
ارزش مسکن
ا
0.2712,0877/4B---1B0.89%
ثنا
ث
2.4714,9501/8B--291/7M1.25%
توان
ت
4.6820,6672333/8B--432/5B0.74%
کاریز
ک
2.941,4756/5B0-00.41%
کیمیا
ک
0.476,33028/1B19/3B--3/2B0.66%