کاردان

|مجاز
کاردان|بورس
آخرین قیمت
317,4500.59%
قیمت پایانی
316,840
حجم
34K
 • ارزش معاملات
  10/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

کاردان
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات107
 • تغییر مالکیت%
 • خالص جریان ورود خروج پول2B
 • سرانه خرید حقیقی536/1702127659574
 • قدرت خریدار به فروشنده0
341,850بازه قیمت روز279,710
8B
حقیقی
5/4B
1/7B
حقوقی
4/2B
مقیاس
-
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیک
س
1.0318,52021/5B55B--6/6B3.57%
فسا
ف
2.909342/5B3/3B-01.06%
فالوم
ف
0.839,6304B13/6B--147/4M0.96%
پلوله
پ
2.9930,5509/8B7B-6/1B3.39%
لپیام
ل
-2.9530,4501/9B5/3B--1/8B0.05%
وتوشه
و
-0.806,22019/2B37/3B-10/8B1.84%
نیرو
ن
-0.6239,05023/7B5/4B--3/6B0.66%
فرآور
ف
5.0832,720106/5B21/3B-23/5B1.07%
تاپیکو
ت
4.5319,380130/9B1989/4B-33/9B1.31%
سبزوا
س
3.205,43075/2B20/6B--6/1B0.62%
سباقر
س
0.2917,4001/4B10/5B--815/7M1.22%
لازما
ل
1.7922,4502/7B4/9B-04.00%
کایتا
ک
2.7531,0502/5B6/4B-194/8M1.29%
بایکا
ب
2.9615,880951/6M8/2B-02.25%
خاذین
خ
3.442,97140/3B13/4B--109/9M1.05%
خصدرا
خ
2.972,34921/2B61/9B-943/6M4.65%
غمینو
غ
-1.2410,42032/5B15/5B--1/6B0.79%
فملی
ف
-0.508,000362/2B4800B--20/3B0.58%
خنصیر
خ
1.5717,170114/3B25B--2/1B1.18%
سپرمی
س
0.9537,050857/9M1/3B-10/1M24.62%
حسینا
ح
0.7214,02026/5B34/9B--8/9B0.28%
ساذری
س
-8,3203/8B1/9B-00.71%
فولای
ف
-1.355,84027/6B6/6B--2/8B0.49%
بشهاب
ب
5.0023,14038/6B17/2B--2/5B1.50%
قاسم
ق
4.907,68055/9B38/5B--3/8B1.60%
ونفت
و
4.686,18011/8B31/3B-528/6M0.63%
سفانو
س
0.4292,9604B46/7B--213/8M0.77%
پاکشو
پ
4.296,09014/1B303/4B--2/3B0.76%
سصوفی
س
0.1232,71011/6B36/1B-1/6B1.00%
خگستر
خ
4.214,841776/1B195/3B--4/5B0.88%
خودکفا
خ
2.968,34025/1B62/5B-5/7B7.27%
وسنا
و
2.9815,4709/4B53/7B--1/7B2.06%
وآذر
و
2.0411,210709/7B19/7B-40/1B0.77%
شتولی
ش
1.9918,4108B4/6B-00.38%
وتوس
و
0.1315,58016/2B31/3B-2/7B0.67%
تپکو
ت
2.961,80927/8B38/2B-012.89%
غگل
غ
0.764,59459/7B46/3B--10/4B0.76%
سفارود
س
0.9312,2202/8B1/5B-01.58%
شلرد
ش
0.338,990106/4B82/2B--314/4M0.65%
وآتوس
و
-3.00194,6501/6B4B-00.60%
داراب
د
2.931,026655/5M3/6B-02.38%
غدیس
غ
0.3417,840120/3B20/9B--3/4B0.49%
فمراد
ف
4.9921,97050/9B7/7B-697/3M1.05%
غدشت
غ
1.4233,10034/4B22/5B--169/6M0.69%
فاهواز
ف
0.753,9903B22/7B-01.08%
وارس
و
2.9819,18019/1B9/9B--5/3B0.98%
ساینا
س
0.7533,45018/6B8/4B--63/6M0.74%
فنرژی
ف
1.9727,9001/2B4/6B-052.00%
مارون
م
0.27182,7504B1466/4B--1/9B0.29%
شتوکا
ش
0.3818,2406B6/9B--910M0.67%
بکاب
ب
4.9939,94072/6B5/7B-804/8M1.28%
پشاهن
پ
-2.9966,900631/4M3/9B-00.33%
واعتبار
و
7.003,53126/9B6/4B-374/3M1.82%
کساپا
ک
0.3330,36034/4B19/1B-00.81%
شکبیر
ش
-88,25071/2B317/7B--70/5B0.02%
غدام
غ
4.9955,87067/9B9B--300/6M0.86%
کمنگنز
ک
3.2619,08032/6B28/6B-501/5M0.96%
سدور
س
-1.9310,12017/5B6/5B-4/6B1.07%
کرازی
ک
1.311,74766B37/6B--322/4M0.90%
ثاصفا
ث
-1.5516,810390/3M2/6B-02.67%
ممسنی
م
-1.5216,3707/3B22/5B--59/7M0.96%
سایرا
س
1.9638,7506/1B1/8B-2/1B0.47%
ساراب
س
3.2827,1401/7B35/3B-01.63%
سفارس
س
0.0729,77032/4B168/4B--940/3M0.81%
ومشان
و
2.98149,85035/7B3B-2/7B1.57%
سجام
س
2.992,3707/6B16/1B-5/8B5.34%
پلاست
پ
1.1711,32026/6B5/6B--9/2B1.01%
شسم
ش
-1.99263,250415/7M2/6B-00.14%
فوکا
ف
-1.5713,9509/7B82/2B--741/1M1.02%
آینده
آ
-6,90023/7B2/9B-9/8B0.95%
فولاژ
ف
0.3616,5906/4B399/6B--2/4B0.64%
سیلام
س
0.7615,8403/4B19/2B-00.94%
خفولا
خ
2.9238,700161/6B11/2B--7/5B1.20%
لخانه
ل
-2.3223,6503/1B20/9B--147/3M1.37%
حبندر
ح
2.9914,7909/3B11/1B-3B2.76%
غمهرا
غ
4.999,7009/6B18/8B-4/7B23.13%
ارفع
ا
-0.7925,15016/4B300B--5B0.82%
سفاسی
س
1.253,96512/7B2/6B--1/5B1.24%
کدما
ک
2.4364,26057/4B16/1B-74M0.67%
تکنو
ت
4.906,3803/2B5/6B-332M17.12%
حتاید
ح
3.286,48013/2B46/5B--179/8M1.83%
غفارس
غ
-1.0410,68010/6B12/2B--369/8M0.81%
کفرآور
ک
0.7816,94011/2B3B-1B1.53%
سبجنو
س
2.4446,6709/5B18/6B-385/9M1.09%
زنجان
ز
2.982,1444/4B13/1B-1/5B3.48%
ساروم
س
0.0336,9805/1B37B-329/1M0.55%
ثمسکن
ث
3.195,36048/9B34/6B-9/6B1.31%
تپمپی
ت
2.1825,6208/8B28/3B-2/5B2.55%
شرانل
ش
-0.2580,3503/9B160/4B--1/1B0.50%
ولراز
و
2.4435,6508/4B2/2B-235/6M1.89%
تلیسه
ت
4.014,41285/7B22B-11/3B0.91%
خلیبل
خ
2.2631,2005/1B46/6B-317M1.02%
خلنت
خ
1.6634,37023/2B10/5B-00.59%
پارسان
پ
0.5437,33052/2B1518/8B-18/7B1.77%
بالاس
ب
4.9139,500108/8B5/9B-11/8B0.89%
سخاش
س
4.9889,13025/7B17/9B--14/7B0.74%
شکلر
ش
2.9637,67018/7B38/3B--2/2B1.17%
کسرا
ک
3.056,676110/6B29/2B-250/8M0.58%
کتوکا
ک
1.208,28048B16/8B-00.52%
تپولا
ت
-1.7420,1001/2B2/5B-01.13%
فخاس
ف
4.9713,36017/8B320/4B-803/1M0.53%
خپویش
خ
0.0519,81026/6B35/2B-1/2B0.79%
دهدشت
د
-2.1414,09010/5B22B--4/5B1.28%
کاما
ک
-0.304,645156/1B93/8B--760/8M0.59%
جهرم
ج
2.939263/8B3/1B-01.67%
سمتاز
س
2.9745,5502/5B46/8B-1/3B3.62%
سکرما
س
1.7622,2504/3B33/8B-00.80%
کیسون
ک
1.132,10920/2B43/3B--422M1.06%
غبهنوش
غ
4.6662,04019/1B22/5B-01.03%
بمیلا
ب
2.9410,50019B11/9B--2/2B1.47%
زمگسا
ز
4.7836,62026/5B11B-3/7B1.79%
کازرو
ک
-1.7616,2707/2B19/9B--3/6B0.92%
ومعادن
و
-0.326,280132/2B1206/5B--10/5B0.55%
لپارس
ل
4.9999,210101/9B30B--10/5B1.04%
شفارس
ش
6.981,53391/8B18/5B--222/9M0.81%
سقاین
س
4.9856,26010/2B14/3B-2/6B2.95%
واحیا
و
2.9819,37022/9B155B--5/8B3.79%
شصفها
ش
-0.88175,2006/1B52/2B--2/3B0.62%
خزر
خ
4.084,53349/9B16/5B--645/9M1.17%
فافزا
ف
0.8243,1505/4B3/9B-53/3M1.66%
شلعاب
ش
1.409,32017/3B5/7B--1/9B1.52%
ورنا
و
3.967,190174B85/8B-28/6B1.09%
وپترو
و
0.3420,56026/6B37/4B--3/6B0.42%
غبشهر
غ
3.043,28392B97/9B-2/7B1.17%
وثوق
و
0.9726,05032/2B8/3B--37/5M1.04%
کگاز
ک
4.9323,34024/9B19/9B-402M1.37%
کباده
ک
-1.4111,32014/5B8/4B--2B0.67%
کقزوی
ک
-1.2823,10019/7B33B--6/1B0.53%
فسدید
ف
-0.9583,9501/9B8/2B-00.38%
وپخش
و
2.3641,0505/1B149/1B-179M1.61%
سنیر
س
2.4338,48022/6B8/9B-00.73%
فزرین
ف
-1.915,35621/9B16/1B--302/5M0.52%
ویسا
و
2.896,76032/3B7/7B-580/5M1.39%
پخش
پ
-2.6433,25023/4B79/7B--5B0.39%
خمهر
خ
2.653,12670/3B20/8B-693/5M0.90%
سشمال
س
6.9712,73016/4B21/6B-2/2B1.60%
زاگرس
ز
-1.31183,95050/7B442/9B-1/1B0.58%
سیدکو
س
0.1513,6509B81/9B-2/3B2.56%
شرنگی
ش
-0.3838,65012/3B19/6B-00.80%
غشان
غ
3.747,66011/1B13/3B--5/3B0.83%
وثنو
و
1.462,3344/8B5/9B--1/5B1.00%
رتاپ
ر
7.003,53113/6B32/2B-536/7M11.45%
جم
ج
0.1052,04013/1B937/8B--5/4B0.46%
لخزر
ل
0.7715,59011/6B26B-470M1.30%
خمحور
خ
1.924,34711/7B27/8B-01.02%
شفن
ش
1.377,37052/6B229B--515M0.89%
خاهن
خ
5.224,66632/9B93/9B-01.44%
ثفارس
ث
4.9918,190233/8B33B-20/1B1.52%
شاراک
ش
1.8538,49027/6B314/7B--8/4B0.57%
غناب
غ
-3.00815,8001/2B15/8B-00.20%
وبشهر
و
2.487,32012/3B111/6B-01.35%
چکارن
چ
4.974,75260B11/6B--400/5M1.45%
فاراک
ف
1.172,12672/8B44/7B--9/7B0.68%
تابا
ت
2.6628,4506/1B1/8B-02.57%
شبندر
ش
1.2412,190350/9B1647B--1/2B0.74%
تشتاد
ت
2.995,4207/4B5B-2/2B1.26%
والبر
و
2.116,64028/8B91/3B-2/8B1.21%
آ س پ
آ
3.9310,65022/3B10/6B-00.62%
حرهشا
ح
2.99139,1001/2B2/1B-02.20%
فپنتا
ف
-1.1334,10030/6B35B--1/2B0.52%
فنوال
ف
0.678,9808/6B30/7B--853/7M0.71%
شکف
ش
1.9835,400999/4M9B-01.22%
رانفور
ر
6.575,55351/8B206/9B--22/8B0.66%
فسپا
ف
2.517,56069/4B30/2B--2/2B1.06%
حکشتی
ح
4.2913,340298/6B800B--70/2B0.55%
غشوکو
غ
1.5610,250548/6M4/2B--55/4M2.54%
زنگان
ز
6.9470,85040/3B7/2B-1/2B1.23%
پلاسک
پ
5.004,91425B7/2B--2B0.66%
واحصا
و
2.9655,6003/1B11/7B-08.00%
ولانا
و
-2.9825,0507B2/4B-00.84%
سهرمز
س
4.7223,65042/5B44/1B--10/5B0.64%
پسهند
پ
1.5244,8006/9B15/7B--3/7B0.61%
تکنار
ت
2.9254,9002/7B3/4B-00.96%
خمحرکه
خ
6.877,380243B42/8B--6B1.06%
غالبر
غ
-2.0839,69036/3B18/1B--3/7B0.37%
کوثر
ک
2.133,49910/3B87/5B--1/4B0.86%
سمازن
س
-0.8420,1507/6B49/3B--183/9M0.84%
سصفها
س
5.00203,900326/2B102B-37/4B1.03%
رمپنا
ر
0.3013,25070/2B799/2B--1B0.66%
آرمان
آ
-1.726,3902/2B18/9B--1/9B0.28%
بپاس
ب
0.9421,20030/2B1244/9B--24/5B0.44%
خفنر
خ
4.2012,88049/3B15B-931/1M0.95%
شپاس
ش
4.9624,25021/2B58/4B-2/7B1.70%
شپاکسا
ش
4.062,43921/7B22/7B-12/1M1.39%
بموتو
ب
2.753,5527/9B51/7B-2/2B1.10%
سلار
س
2.9735,4502/6B8/5B--1/9B0.60%
سپاها
س
-16,32013/7B40/2B-2/1B1.12%
سرود
س
-0.2333,84018/4B27/7B-13B2.49%
فخوز
ف
-0.514,09171/4B774/1B--7/8B0.62%
شپدیس
ش
1.04179,340148/1B1082/5B-22/9B0.84%
سشرق
س
0.9811,14029/8B30/1B-2/1B0.81%
خشرق
خ
4.9612,70026/5B14/4B-1/3B4.53%
غنوش
غ
1.6811,440138/2B11/5B--192/4M0.53%
میهن
م
0.564,84423/2B7/3B-201/1M0.38%
شیراز
ش
1.6434,32028/5B530/1B-3/2B0.32%
بتک
ب
-1.99306,50051/1M2/7B-01.00%
خریخت
خ
2.774,66512/6B11/2B--156/1M1.64%
سغرب
س
6.9930,17024/8B15/2B-10/9B2.77%
کمرجان
ک
2.738,53022B5/8B-00.82%
کهمدا
ک
-0.195,30024/2B40/4B--2/8B0.60%
هرمز
ه
-2.299,40055B460/6B--13/6B0.51%
شسینا
ش
6.983,031102/9B11B-7/2B0.75%
خوساز
خ
4.9722,810272/1B25/5B-6/2B0.56%
پدرخش
پ
1.6815,19055/6B7/9B--2/4B0.52%
غسالم
غ
4.945,45045/6B24/8B--1/6B0.83%
حتوکا
ح
5.003,6484/8B13/4B-3/6B15.91%
غشهد
غ
0.547,4804/3B6/1B-116/1M1.00%
بترانس
ب
6.492,912255/2B106/4B-17/6B0.79%
تکمبا
ت
1.616,29020/1B10/9B-62/5M0.74%
حپترو
ح
1.1836,59010/7B7/4B-01.26%
بساما
ب
-0.6911,6003/5B57/6B--788/2M0.61%
بکام
ب
3.703,79531/7B38B--147/7M0.84%
شاملا
ش
0.1414,2104/1B38/4B--548/7M0.79%
کروی
ک
-0.9833,28050/6B80/7B-4/6B0.68%
ختراک
خ
1.5313,17033B24/2B--249/8M0.56%
غشصفا
غ
0.7118,49014/1B21/4B--1/3B1.01%
کپشیر
ک
4.999,03041B13/6B-10B1.20%
غپینو
غ
3.404,12040/1B37/5B--8/2B0.81%
شخارک
ش
-1.1058,90015B350/1B--992/3M0.79%
سدشت
س
-0.4638,9103/7B45/9B-01.71%
غپاک
غ
2.5813,91023/3B19/3B--140/3M0.79%
تایرا
ت
-1.9938,57010/6B121/4B--1/7B0.48%
سهگمت
س
-0.1752,370557/1M38/1B--36/3M1.19%
کفپارس
ک
4.665,95047/4B9/8B--551M1.22%
سبهان
س
-1.0463,01015/1B12/6B--159/3M0.51%
مبین
م
3.9233,35016/1B698/2B-2/1B1.82%
بفجر
ب
0.7022,81010/9B447/1B-2/6B1.61%
غپآذر
غ
-1.4933,20042B9/6B--1/6B0.92%
بنیرو
ب
6.985,16321/9B48/6B-325/1M1.02%
شبصیر
ش
1.9631,20075/9B78/1B-3/2B0.40%
حفارس
ح
0.1711,910117/1B30/1B-10/4B0.75%
شیران
ش
-12,85064/1B247/2B--1/2B0.58%
کسرام
ک
3.287,75020/7B7/7B--1/1B1.48%
تکشا
ت
-1.5231,79015/3B6/4B--411/5M0.80%
فاسمین
ف
0.488,320124/6B202/1B-22/2B0.57%
فلوله
ف
1.232,70230/2B18/2B--817/4M0.73%
سکرد
س
3.438,30019/9B18/6B--113/5M0.93%
لابسا
ل
-2.075,7409/3B15/3B--964M0.55%
لسرما
ل
2.6931,51020/3B6/9B--727/1M0.33%
کاوه
ک
2.1011,03041/6B357/8B--8/7B0.97%
تیپیکو
ت
2.6927,9203/1B314/9B--622/3M0.67%
خکار
خ
6.983,723133/5B13B-4/1B1.65%
خرینگ
خ
3.5837,94050/5B16/9B-272/5M0.57%
شپارس
ش
-0.267,67011/8B8/4B--795/2M0.73%
بسویچ
ب
4.866,40021/3B51B--4/6B0.74%
کفرا
ک
-1.599,96012/7B19/8B--460/9M0.33%
شگل
ش
6.946,36013/6B16/8B-9/3B9.91%
لبوتان
ل
3.4313,16012/1B33/1B--5/4B0.63%
غچین
غ
4.965,85025/4B12/7B-1/1B1.77%
خچرخش
خ
4.2023,42030/2B22/4B-01.09%
فلامی
ف
4.999,460117/7B5/7B--14/9B0.52%
سفار
س
1.40107,1005/3B25/3B-00.87%
غشاذر
غ
6.217,26017B10/1B-1B2.04%
فایرا
ف
4.676,69020/6B263/9B-8/5B1.72%
فسرب
ف
1.542,29132/5B25/5B-2/1B0.98%
شکربن
ش
0.944,50320/7B28/9B-2/3B1.09%
کاذر
ک
-1.116,15029/8B12/5B-11/4M0.41%
سخوز
س
1.7647,7009/8B67/3B--1/7B0.90%
رکیش
ر
5.003,4983/6B25/4B-05.80%
ساربیل
س
-1.9547,82012/8B22/7B--1/2B1.00%
ختوقا
خ
2.316,170136/7B38/4B-6/3B0.58%
ستران
س
-0.0852,68015/5B92/2B--780/8M1.22%
غگرجی
غ
4.662,19622/4B8/3B--2/7B1.23%
فنورد
ف
-0.2420,81015/8B33/1B--2/4B0.72%
ثامان
ث
-1.8122,37047/4B5/1B--1/9B0.53%
غاذر
غ
0.0241,71089/5B6/6B-4/1B0.45%
فجر
ف
2.426,67034B57/3B--5/4B0.97%
کبافق
ک
4.9734,39065/1B41/8B-18/1B1.97%
سخزر
س
-1.2133,94013/5B16/7B--7/9B0.49%
کرماشا
ک
0.1478,43023/5B276/9B-2/6B0.60%
فاذر
ف
0.272,244203/1B41/1B-19/6B0.93%
شدوص
ش
1.9115,8005/2B15/2B--147/6M0.68%
فروس
ف
0.937,57012B30/5B--45/2M1.06%
فولاد
ف
-6,290563B5048B--128/7M0.65%
آبین
آ
2.968,30043/5B15/1B-4/2B1.57%
پترول
پ
2.612,894187/1B206/5B-8/6B0.73%
زگلدشت
ز
2.8420,30021/3B14/4B--6/3B0.48%
غگلستا
غ
0.2218,17049/1B11/4B--1/8B1.07%
غگلپا
غ
6.9938,25011/2B14/1B-9/6B79.04%
آپ
آ
4.458,15044B45/6B-00.85%
بورس
ب
0.748,030234/6B148B--12/5B0.68%
سیستم
س
-0.2910,3703/2B103/4B--1/9B0.34%
برکت
ب
4.4115,580192B114/7B-10/7B0.68%
غگز
غ
4.996,4348/9B2/5B-341M0.89%
شگامرن
ش
4.99623,600623/6K37/4B-01.00%
غشهداب
غ
-0.082,53545/4B15/4B--135/8M0.63%
زشگزا
ز
4.738,20028/3B7/9B--699/8M0.96%
نگین
ن
-0.3080,340282/6M--00.50%
بهپاک
ب
3.746,40025/2B26/2B--5/4B0.71%
امید
ا
1.975,52813/2B85/1B-00.61%
پرداخت
پ
0.9311,8801/9B95/8B-00.78%
ولشرق
و
2.313,80023/8B5/3B-1/7B1.34%
غنیلی
غ
1.496,1102/2B2/5B-01.20%
شفا
ش
2.5120,460155/1B54/3B-78/2B0.47%
خعمرا
خ
2.967,4501/1B10/7B-04.00%
وحکمت
و
2.962,43013/9B7/6B-2/5B2.78%
زبینا
ز
6.974,34453B16/1B--2/5B1.16%
زقیام
ز
1.732,87959/3B20/3B-604/1M0.70%
وپسا
و
2.871,86322/5B4/7B-10/6B2.81%
تبرک
ت
3.5212,32011/6B27/5B-01.18%
سپ
س
4.9415,6407B187B--4/7B0.57%
شوینده
ش
4.9421,5506/4B22/3B-01.12%
سکارون
س
1.9961,7507/5B12/9B-01.00%
شپلی
ش
2.9110,810111/7B39/1B--198/5M1.38%
شمواد
ش
2.9969,90015/6B10/1B-02.10%
تاپکیش
ت
1.2715,30077/2B27/2B--8/6B0.94%
فماک
ف
4.7616,580702/2M6/9B-06.00%
کمینا
ک
2.699,56044/6B12/2B--3/3B1.31%
مادیرا
م
3.154,04070/3B58/5B-3/2B1.02%
زپارس
ز
-2.3363,6309/2B87/3B--709/4M0.22%
زکشت
ز
5.7140,30063/9B12/2B-3/2B0.75%
خفناور
خ
0.6024,55064B2/5B-2/2B1.05%
پارس
پ
1.233,50429/1B1685/7B-133/1M0.73%
جوین
ج
2.975,89031/8B44B--3/6B1.23%
نوین
ن
3.012,26626/3B11/3B-284/2M0.84%
زدشت
ز
2.4431,45021/8B21/7B--6/1B0.71%
وامیر
و
-0.14293,7003/7B24/6B--756/9M0.51%
نوری
ن
5.00142,700358/1B1293/8B--19/9B0.77%
تنوین
ت
2.994,13119/1B102/9B-1/9B0.61%
شفارا
ش
2.856,12011/5B16/2B-2/5B2.49%
زماهان
ز
2.058,51028/1B9/6B-00.95%
فنفت
ف
2.8630,6009/9B36/7B-918M4.93%
لوتوس
ل
3.514,8572/5B120/5B-00.96%
سیمرغ
س
6.9829,870202B39/1B--76/3B0.55%
زفکا
ز
5.4613,85037/2B21/4B-7/4B1.90%
زشریف
ز
3.005,29324/2B12/9B--3/8B1.03%
کالا
ک
3.4621,020321B178/5B-3/9B0.74%
خراسان
خ
4.36132,2208/2B246B--733M0.99%
فسازان
ف
1.165,22017/4B15/7B-1/1B1.00%
غبهار
غ
3.0019,57052/3B7/6B-10/3B1.87%
جم پیلن
ج
2.11178,4306/4B364B-1/8B1.46%
تاصیکو
ت
-0.0616,70025/6B517/7B--12/4B0.34%
دکپسول
د
-0.7170,1509/8B21B-1/1B0.67%
درهآور
د
-3.8771,55057/3B18B--3/6B0.33%
رنیک
ر
1.849,89011/1B32/4B-01.22%
غویتا
غ
0.156,580125/7B23/4B--4/2B0.69%
هجرت
ه
-31,9509/2B51/1B--1/2B0.51%
دتوزیع
د
4.9935,75043/6B64/4B-28/5B2.01%
شصدف
ش
0.2441,35022B29/1B--2/9B1.39%
کویر
ک
4.233,654114/4B136B--15/8B1.08%
فروی
ف
-1.639,08031/8B16/3B-532/7M0.82%
کلر
ک
-3.2458,350373/6B39/1B--79/9B0.28%
قرن
ق
2.1011,91015/7B48/6B--1/5B1.13%
ساوه
س
-1.24111,35011B72/4B-1B2.11%
غگیلا
غ
-0.2123,90011/9B9/8B--1/9B3.01%
زکوثر
ز
5.7618,21030/1B36/7B-01.38%
شگویا
ش
0.0714,09050/8B337/6B--1/2B0.90%
آریا
آ
5.00102,500345/8B1415/7B-34/5B3.72%
اخزا821
ا
-1.91848,45084/8M--0-
غزر
غ
3.553,99593/9B72/4B-18/8B2.28%
بخاور
ب
3.993,2863/9B7/9B-105/7M1.46%
سیتا
س
0.5713,92025/5B154B--2/7B3.65%
باران
ب
1.123,7632/4B4/6B-01.47%
شاروم
ش
1.4427,95030/7B19/7B--20/5M4.78%
زملارد
ز
4.9913,05041/4B10/4B-22/3B20.16%
امین
ا
-8,5803/3B154/4B--1/6B7.24%
غکورش
غ
1.7512,63011B153/7B-02.58%
بنو
ب
3.094,63639/2B27/6B-8/7B0.61%
سپید
س
2.3823,290134/9B69/8B--9/9B1.02%
غصینو
غ
4.7813,73083/7B138B--15/6B0.76%
سپیدار
س
-1.0841,25010/4B28/7B--1/5B4.75%
بوعلی
ب
3.8454,830464/3B780/6B-21/7B0.69%
اخزا909
ا
0.11956,9909/5B--0-
فتوسا
ف
5.197,74050/4B11/3B-432/7M2.39%
فگستر
ف
3.116,26029/9B9/4B-375/7M3.64%
تمحرکه
ت
2.887,06012/1B2/5B-01.67%
فزر
ف
-36,500163B111/6B-41/5B1.12%
کیمیاتک
ک
1.5914,69011/4B58/9B--9/9B0.96%
سغدیر
س
-2.117,0706/1B45/3B--1/4B0.26%
خبنیان
خ
-2.288,180164/1B80/3B--26/2B0.74%
فروسیل
ف
0.6919,060598/5M30/3B-01.05%
توسن
ت
-0.7816,48099/2B49/5B-1/2B1.40%
اخزا914
ا
1.28836,00083/6M--01.00%
لطیف
ل
-1.2273,3506B14/6B--2/4B3.01%
فجهان
ف
2.823,87415/4B298B--2B6.95%
انتخاب
ا
-1.9824,900123/8B248B-6/4B3.18%
شکام
ش
2.259,68050B40B--2/2B0.43%
اردستان
ا
2.7724,01054/9B27/3B-2/9B2.86%
اخزا001
ا
0.08678,0703/9B--01.33%
اخزا005
ا
0.04703,710914/8M--00.33%
اخزا006
ا
0.09690,7004/6B--03.83%
اخزا002
ا
-0.07653,5102/2B--00.50%
فسبزوار
ف
-0.1828,03049/3B112B-15/7B2.67%
میدکو
م
0.4511,17045/4B1569/4B--7/9B0.68%
فافق
ف
0.365,530755/7M19/3B-01.71%
فسوژ
ف
3.2018,54033/6B15B-2/9B0.76%
فغدیر
ف
-1.088,3003/5B288/1B--413/6M0.62%
اخزا007
ا
-0.97669,0801/3B--03.00%
غدانه
غ
4.8122,650102/3B12/4B--4/7B0.87%
درازی
د
-1.3825,0503/9B25/1B--1/4B0.60%
گلدیرا
گ
3.666,290142/2B52/1B-80/3B0.61%
تجلی
ت
1.051,72313/8B107/8B--1/5B1.10%
شجم
ش
1.789,1605/1B59/6B-01.08%
فروژ
ف
0.8658,60025/5B64/7B--5/3B2.87%
کایزد
ک
-1.178,51014/1B5/9B--1B0.55%
بکابل
ب
0.2024,55034/4B25/1B-5/4B0.93%
تپسی
ت
-3.967,01081/8B17/3B--8/9B0.32%
شملی
ش
4.967,9504/1B10/7B-4/1B-
سارو ج
س
-2.8434,9505/8B45/9B-121/1M0.42%
ذوب
ذ
4.984,6571477/2B329/7B-612/9B3.10%
اهرم
ا
3.1722,2102192/5B---124/4B0.98%
تفارس
ت
3.005,840101/8B29/2B-18/4B2.03%
هم وزن
ه
2.2714,525149/2B--41/4B0.83%
تماوند
ت
0.506,0305/4B42/1B-01.00%
غپونه
غ
2.1313,3006/2B12/1B-01.03%
اخزا101
ا
0.50588,32021/4B--00.54%
تضمین
ت
0.8914,05711/9B---4/2B1.80%
اخزا103
ا
0.72567,8805/5B--00.68%
ارزش مسکن
ا
0.2012,0844/3B---628/9M0.90%
ثنا
ث
0.8014,940235/1M--155/6M1.70%
توان
ت
5.0820,594896/4B--113B1.01%
کاریز
ک
2.941,4661/9B0-00.92%
کیمیا
ک
-1.726,29016/1B18/9B--818/1M0.53%