وثوق

آخرین قیمت
19,700-2/96%
قیمت پایانی
19,700-2/96%
حجم(مشکوک)
291/8K

وثوق

|مجاز
سرمایه گذاری وثوق امین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
19,700-2/96%
قیمت پایانی
19,700-2/96%
حجم(مشکوک)
291/8K
 • ارزش معاملات
  5/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-25/52%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وثوق
  • ارزش بازار6/3B
  • تعداد معاملات41
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-394M
  • سرانه خرید حقیقی8/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/17
  21,500بازه قیمت روز20,300
  5/4B
  حقیقی
  5/7B
  394M
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  113/76
  درصد سهم از صنعت
  0/63
  RSI
  23/51
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام320,000,000
  • سهام شناور75.23%
  • EPS334
  • P/Eگروه-
  • P/S126/3985
  • میانگین حجم یک ماه1/7M
  • میانگین حجم سه ماه1/7M
  • میانگین حجم یک سال1/8M
  • میانگین ارزش یک ماه27/6B
  • میانگین ارزش سه ماه23B
  • میانگین ارزش یک سال16/9B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@etebariran.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مجتبی احمدی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وآفر
  و
  2/9517,0102/1B8/7B0/88%1/9B19/4%3/09
  وسنا
  و
  2/8519,11025/7B66/1B6/64%13/7B2/64%55/26
  وآتوس
  و
  2/99366,500159/9B659/7B66/29%-1/59%-
  وارس
  و
  2/9726,000102/3B13B1/31%-0/39%9/05
  واعتبار
  و
  -6/926,880278/8B12/3B1/24%-0/82%6/98
  ومشان
  و
  2/99192,05011/8B3/9B0/39%2/9B1/9%211/18
  ولراز
  و
  2/1740,05022/4B2/4B0/25%-256/9M1/06%-
  واحیا
  و
  2/8221,750141/1B175/2B17/61%2/3B2/54%9/56
  ویسا
  و
  2/9311,21018/5B12/8B1/29%674/4M2/03%17/74
  وثنو
  و
  2/983,78519B9/5B0/96%-4/4B1/54%6/91
  واحصا
  و
  -2/9336,55022/6B15/4B1/55%-2/6B1/2%65/69
  ولانا
  و
  2/4550,150151/8B5/2B0/53%-2/3B2/19%51/09
  ولشرق
  و
  07,85041/6B10/8B1/09%-0/75%47/63