قتربت

|مجاز
قتربت|unknown
آخرین قیمت
18,4800.60%
قیمت پایانی
18,410
حجم(مشکوک)
577/9K
 • ارزش معاملات
  10/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  قتربت
  • ارزش بازار9/2B
  • تعداد معاملات577,916
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-673/2M
  • سرانه خرید حقیقی7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  18,620بازه قیمت روز17,540
  9/9B
  حقیقی
  10/5B
  789/1M
  حقوقی
  115/9M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/1M
  • تعداد سهام500,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  قچار
  ق
  4.379,060320/6B31/7B--11/8B0.80%
  قیستو
  ق
  -25,0009/2B12B--2/9B0.65%
  قاروم
  ق
  2.97133,2001/7B23/5B-957/9M1.83%
  قجام
  ق
  2.977,610117/6B5B-13B0.87%
  قشکر
  ق
  5.002,87961/3B7/2B-6/3B1.84%
  قثابت
  ق
  4.572,814164B18/3B--3/1B0.99%
  قزوین
  ق
  2.667,21028/8B15/2B--4/5B0.57%
  قلرست
  ق
  4.975,57043/9B10/3B--14/2B0.74%
  قشهد
  ق
  2.7816,9707/9B12/1B--4/4B0.84%
  قهکمت
  ق
  4.908,65081/3B25B--2/8B1.57%
  قصفها
  ق
  0.6698,58031/9B19/4B-3B0.89%
  قنیشا
  ق
  1.742,86755B11/5B--3B0.87%
  قمرو
  ق
  -1.996,88056/5B13/8B--4/8B0.64%
  قپیرا
  ق
  3.8410,01027/7B25/3B--14/1B0.53%
  قنقش
  ق
  2.99320,80013/5B45/5B-654/3M1.35%
  قشرین
  ق
  2.968,65018/3B21/8B-87/1K1.93%