وسرمد

آخرین قیمت
2,029-2/87%
قیمت پایانی
2,065-1/15%
حجم(مشکوک)
3/9M

وسرمد

|مجاز
بیمه سرمد|پایه فرابورس
آخرین قیمت
2,029-2/87%
قیمت پایانی
2,065-1/15%
حجم(مشکوک)
3/9M
 • ارزش معاملات
  8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-9/63%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وسرمد
  • ارزش بازار13/7B
  • تعداد معاملات159
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی71/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/16
  2,193بازه قیمت روز2,067
  8B
  حقیقی
  8B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0/58
  RSI
  44
  • حجم مبنا9/4M
  • تعداد سهام6,761,553,000
  • سهام شناور10.21%
  • EPS-389
  • P/Eگروه-
  • P/S1/0193
  • میانگین حجم یک ماه3/8M
  • میانگین حجم سه ماه4/2M
  • میانگین حجم یک سال5/2M
  • میانگین ارزش یک ماه8/3B
  • میانگین ارزش سه ماه10/4B
  • میانگین ارزش یک سال15/1B
  • زمینه فعالیت: بیمه صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: Investment@sarmadins.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: اسماعیل دلفراز
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وحافظ
  و
  2/866,08040/4B11/4B0/48%-90/8M2/39%126/23
  ودی
  و
  07,34056B44/5B1/88%-0/74%9/99
  وسین
  و
  -0/362,5129/6B14/8B0/63%-63/1M1/12%-
  اتکای
  ا
  -1/987,5209/8B59/4B2/51%-1/2B0/93%11
  وآفری
  و
  2/983,97059/3B47/6B2/01%-6/15%8/27
  ملت
  م
  01,61919/9B49/2B2/08%1/4B0/95%-
  آسیا
  آ
  6/962,570153/1B81B3/42%7/1B1/6%7/73
  ورازی
  و
  2/992,43852/8B46/5B1/97%13/8B2/07%236/8
  پارسیان
  پ
  1/514,1498/4B54/3B2/29%-0/75%9/81
  کوثر
  ک
  -0/743,890107/9B96/7B4/09%-10/8B0/64%11/78
  آرمان
  آ
  -2/646,8101/2B19/9B0/84%-1B0/44%30/55
  بپاس
  ب
  1/3622,15080/9B1/3T54/94%-0/28%35/28
  میهن
  م
  511,13012B16/7B0/71%-26/3%-
  بساما
  ب
  2/1212,95045/2B65B2/75%-0/29%18/77
  ما
  م
  1/114,2599B34/4B1/45%513M1/1%11/96
  دانا
  د
  -6/825,100960/4B97/9B4/14%-10/7B0/84%-
  البرز
  ا
  5/963,945882/3B136/8B5/78%-1/43%5/44
  وحکمت
  و
  -2/353,46711/2B10/5B0/44%01/59%15/75
  نوین
  ن
  4/552,59397/5B13/1B0/55%11B1/27%-
  ومعلم
  و
  52,53827/9B14/8B0/62%-2/06%10/61
  بخاور
  ب
  -0/84,59086/7B11B0/46%-2/3B0/71%15/48
  باران
  ب
  0/394,0754/5B4/9B0/21%01/76%-
  بنو
  ب
  4/936,33066B38/3B1/62%1/3B1/43%-
  اتکام
  ا
  -1/025,8403/5B46/4B1/96%00/69%-
  وتعاون
  و
  0/481,89318/1B9/5B0/4%4/2B0/96%-
  اتکاسا
  ا
  0/663,63044/7B9/1B0/38%-5/11%-
  آواپارس
  آ
  -0/441,80643/9B9B0/38%1B1/42%-
  بتهران
  ب
  31,78694/3B8/9B0/38%29/7B3/82%-
  کاریز
  ک
  -2/993,161405/5B7/6B0/32%-1/42%-
  وفردا
  و
  -2/861,427297/2B7/1B0/3%25/7B2/81%-