ثاصفا

آخرین قیمت
21,0000%
قیمت پایانی
20,800-0/95%
حجم(مشکوک)
354/1K

ثاصفا

|مجاز
شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
21,0000%
قیمت پایانی
20,800-0/95%
حجم(مشکوک)
354/1K
 • ارزش معاملات
  7/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-13/33%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ثاصفا
  • ارزش بازار3/4B
  • تعداد معاملات102
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-51M
  • سرانه خرید حقیقی8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/7
  21,650بازه قیمت روز20,450
  7/2B
  حقیقی
  7/3B
  51M
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0/33
  RSI
  49/14
  • حجم مبنا907K
  • تعداد سهام160,000,000
  • سهام شناور62.89%
  • EPS-26
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه501/3K
  • میانگین حجم سه ماه393/9K
  • میانگین حجم یک سال736/5K
  • میانگین ارزش یک ماه7/1B
  • میانگین ارزش سه ماه5/2B
  • میانگین ارزش یک سال8/5B
  • زمینه فعالیت: ساختمانی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: عزيزا.. طاهرفرد
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ثنام
  ث
  2/982,09414/7B5B0/49%5/8B3/93%344/68
  وثخوز
  و
  2/9638,8501/3B2/8B0/27%05/33%30/45
  ثجوان
  ث
  -2/9811,0701/3B27/5B2/67%-0/38%474/11
  ثالوند
  ث
  0/4914,10055/9B11/4B1/11%5/7M0/89%21/16
  ثقزوی
  ث
  2/9617,63025/9B3/5B0/34%01/83%-
  وآذر
  و
  4/1312,810288/6B23B2/24%29/4B1/16%6,280/22
  وتوس
  و
  -0/220,15061/2B39/3B3/82%-337/6M1/03%-
  ثرود
  ث
  -0/6315,69026/5B7/9B0/76%-1/1B1/12%23/85
  ثعتما
  ث
  -0/5414,66018/5B2/1B0/2%-8/8B1/22%-
  ثتوسا
  ث
  -2/9327,3001B2/5B0/25%00/5%-
  ثتران
  ث
  1/696,04030/7B10/9B1/05%863/7M0/78%26/61
  ثمسکن
  ث
  2/376,88036/9B43/5B4/22%-1/6B1/12%25/92
  ثزاگرس
  ث
  -2/5537,0505/1B2/4B0/23%-1/4B1/23%-
  کیسون
  ک
  2/962,072110/2B42/8B4/16%-844/1M1/69%14/71
  وساخت
  و
  2/572,352102/1B72/6B7/05%836/2M1/11%47/68
  ثشرق
  ث
  -4/978,41055B9/3B0/9%-5/6B0/15%47/5
  ثفارس
  ث
  4/9929,860168/5B53/7B5/22%53/8B3/41%66/04
  ثعمرا
  ث
  -0/6118,010160/9B23/3B2/26%-3/6B1/1%72/74
  ثنظام
  ث
  -2/9546,45026/8B3/4B0/33%-149/7M1/42%-
  ثشاهد
  ث
  3/5522,620609/9B92/4B8/97%9/3B1/21%29/6
  آ س پ
  آ
  0/2711,16018/3B11/1B1/08%-1/7B1/05%194/94
  ثغرب
  ث
  3/1310,86053/7B13/1B1/27%349/5M0/92%32/78
  کرمان
  ک
  -1/331,646414/8B69/5B6/75%-5/4B0/88%214/86
  ثنور
  ث
  2/997,23022/5B8/7B0/84%12/3B9/5%2/24
  ثباغ
  ث
  -6/418,45063/1B48/3B4/69%-0/8%11/99
  آباد
  آ
  -4/99106,010148/1B25/4B2/46%-0/34%486/27
  ثپردیس
  ث
  6/9414,170329B29B2/81%10/5B1/7%9/81
  ثاخت
  ث
  -0/434,69094/9B41/2B4%-1/06%28/79
  ثنوسا
  ث
  2/527,760137/7B20/3B1/97%11/6B1/37%-
  ثامان
  ث
  541,220486/9B9/2B0/89%8/8B0/96%37
  ثاژن
  ث
  1/916,920792/3M2/8B0/27%04%506/79
  ثبهساز
  ث
  3/683,579318/8B72B6/99%-266/4M1/97%-
  ثامید
  ث
  -0/532,80398/2B182/1B17/68%-12/6B5/5%-
  ثجنوب
  ث
  1/4212,79049/7B18B1/74%17/3B1/07%-
  ارزش مسکن
  ا
  -2/7217,17584/7B---7/5B0/6%-