وبرق

آخرین قیمت
72,7502/97%
قیمت پایانی
72,7002/9%
حجم(مشکوک)
8/5M

وبرق

|مجاز
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی|پایه فرابورس
آخرین قیمت
72,7502/97%
قیمت پایانی
72,7002/9%
حجم(مشکوک)
8/5M
 • ارزش معاملات
  620/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+45/4%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وبرق
  • ارزش بازار25/6B
  • تعداد معاملات2,447
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول21/9B
  • سرانه خرید حقیقی10/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/18
  66,650بازه قیمت روز62,850
  618/4B
  حقیقی
  596/5B
  0
  حقوقی
  21/9B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  2/2
  درصد سهم از صنعت
  0/45
  RSI
  93/52
  • حجم مبنا365K
  • تعداد سهام351,750,000
  • سهام شناور56.12%
  • EPS623
  • P/Eگروه-
  • P/S2/4422
  • میانگین حجم یک ماه1/4M
  • میانگین حجم سه ماه1/3M
  • میانگین حجم یک سال1/2M
  • میانگین ارزش یک ماه62/7B
  • میانگین ارزش سه ماه59/8B
  • میانگین ارزش یک سال77/1B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: seizqco@yahoo.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سیدمسعود چاوشی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (سرمایه گذاریها)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پردیس
  پ
  -2/27,23053/7B21/3B0/37%-466/7M1/16%3/14
  وشمال
  و
  -2/4220,6508B2/5B0/04%---
  آریان
  آ
  0/945,450115/5B316/8B5/53%15/7B1%12/25
  فلات
  ف
  2/8953,450119/7B20/8B0/36%3/2B0/76%13/46
  وسپه
  و
  05,72035/7B133/6B2/33%2/4B0/91%4/18
  وبهمن
  و
  -1/75,19039/5B72/7B1/27%12/7B1/11%5/77
  وصنعت
  و
  1/342,52937/9B44/8B0/78%1/3B1/89%4/72
  وتوصا
  و
  4/0712,920356/6B51/2B0/89%69/3B0/61%8/38
  وایرا
  و
  34,17913/1B9/3B0/16%2/6B1/17%25/18
  اعتلا
  ا
  0/374,28116/5B13/1B0/23%-208/8M1/86%5/66
  سنوین
  س
  -1/597,50021/8B7/4B0/13%-4/9B1/43%10/51
  واتی
  و
  -0/5217,35033/1B77/3B1/35%-9/4B0/89%4/87
  وکادو
  و
  1/7429,250121/9B23/3B0/41%3/5B1/64%14/72
  وآرین
  و
  0/892,13726/2B8/6B0/15%-424M2/07%-
  معیار
  م
  2/9921,9004/4B6/7B0/12%2/7B4/99%48/89
  وگستر
  و
  3/8218,070224/2B14/8B0/26%-0/49%-
  گوهران
  گ
  4/975,690147B37B0/65%14/9B3/98%5/82
  وخارزم
  و
  -2/025,880142/6B108/8B1/9%-8B0/86%3/08
  ودانا
  و
  2/917,07036/5B9/5B0/17%28/3B2/71%2/16
  سدبیر
  س
  -5/0334,35069/9B8/5B0/15%2/5B0/88%-
  وسکاب
  و
  0/33,63420/2B43/6B0/76%-11/6B0/93%2/96
  وبیمه
  و
  0/492,05943/2B32/8B0/57%-406/1M1/21%7/97
  وتوسم
  و
  -0/885,70011/9B45/2B0/79%-3/1B0/79%3/48
  ونیرو
  و
  -3/113,54383/9B36/6B0/64%1/7B0/97%92/57
  وسبحان
  و
  -0/972,99061B23/1B0/4%-13/9B0/72%4/45
  ونیکی
  و
  0/248,23020/6B288/1B5/02%-4/6B1/26%5/95
  وساپا
  و
  -3/216,810448/5B131/5B2/29%-21/9B0/78%23/42
  وبوعلی
  و
  -0/024,1689/5B25B0/44%01/09%3/23
  وصنا
  و
  2/742,22858/7B18B0/31%3/2B0/94%32/8
  وجامی
  و
  -2/972,69714/4B5/3B0/09%-4B0/85%41/28
  وپویا
  و
  0/794,234107/5B29/6B0/52%7/8B1/97%5/62
  سرچشمه
  س
  -1/1511,190174/3B85/4B1/49%86/4B1/45%18/78
  وآداک
  و
  311,4193/1B10B0/18%---
  وملت
  و
  1/984,636422/1M4/6B0/08%014/5%135/8
  وفتخار
  و
  -0/792,87415/7B5/8B0/1%00/88%22/07
  وآوا
  و
  -6/814,71046/5B6/1B0/11%-2/3B0/82%23/39
  صبا
  ص
  -4/173,997233/5B454/6B7/93%-1/47%7/47
  وسیستا
  و
  -4/8661710M92/9B1/62%---
  وساشرقی
  و
  0/474296B88/1B1/54%---
  وسکهبو
  و
  -2/651,1305/2M43B0/75%---
  وسگلستا
  و
  -574033/7M84/3B1/47%---
  وسخوز
  و
  -4/9633137/3M154/6B2/7%---
  وساربیل
  و
  -51,28012/2M76/9B1/34%---
  وسلرستا
  و
  -3/974718/2B42/7B0/75%---
  وسیلام
  و
  -51,2405/9M5/9K0%---
  وسفارس
  و
  -4/951,0305/5M258/2B4/5%---
  وسرضوی
  و
  -4/9772586/1M241/2B4/21%---
  وسزنجان
  و
  -4/931,4195M63/5B1/11%---
  وسخراج
  و
  -9/962,2098/5M122/1B2/13%---
  وسمازن
  و
  -4/959705/1M173/9B3/03%---
  وسصفا
  و
  -4/9472983/4M160/3B2/79%---
  وسهمدا
  و
  0/251313/8B58/6B1/02%---
  وسقم
  و
  -4/951,33232M66/2B1/16%---
  وسهرمز
  و
  -2/69648119/9B62/5B1/09%---
  وسکرد
  و
  0/2343119/8B39/6B0/69%---
  وسکرشا
  و
  -0/6943210/5B37B0/65%---
  وسمرکز
  و
  -51,400284/4M103/7B1/81%---
  وسیزد
  و
  -4/951,27476/6M72/1B1/26%---
  وسخراش
  و
  -4/971,36926M89/2B1/56%---
  وسگیلا
  و
  -0/464335/1B64/6B1/13%---
  وساغربی
  و
  0/4642921/3B69/1B1/2%---
  وسکرمان
  و
  0/2343145/4B75/9B1/32%---
  وسبوشهر
  و
  -1/591,26012/4M59/8B1/04%---
  وکبهمن
  و
  4/024,641205/8B46/6B0/81%26/7B4/61%-
  وسپهر
  و
  -5/126,920136/6B514/5B8/97%-26/2B2/25%-
  وامین
  و
  -2/2614,54024B142/4B2/48%-8/6B1/08%-
  ومدیر
  و
  -0/395,09013/8B45/7B0/8%2/8B8/98%-
  ولقمان
  و
  2/986,81010/7B9/4B0/16%-1/62%-
  مدیریت
  م
  -1/054,10030/1B12/1B0/21%356/4M4/41%-
  وهامون
  و
  3/793,70577/3B18/3B0/32%4/1B3%-
  وتوسکا
  و
  2/9311,94040/8B9/9B0/17%19/1B0/8%-
  وطوبی
  و
  4/963,238144/4B9/9B0/17%24/4B1/43%-
  بهیر
  ب
  -2/9715,02060/8B9B0/16%-8B0/63%-
  صرزم411
  ص
  -1990,0009/9M-----
  والماس
  و
  4/992,59059/6B10/4B0/18%58/5B--
  ومهان
  و
  0/339,07032/6B272/7B4/76%-6/6B1/43%-
  ___
  _
  -1/48990,08014/7B-----