حگردش

آخرین قیمت
4,2722/99%
قیمت پایانی
4,2712/97%
حجم(مشکوک)
32/2M

حگردش

|مجاز
ریل گردش ایرانیان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
4,2722/99%
قیمت پایانی
4,2712/97%
حجم(مشکوک)
32/2M
 • ارزش معاملات
  137/5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/04%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  حگردش
  • ارزش بازار6/8B
  • تعداد معاملات871
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول70/4B
  • سرانه خرید حقیقی180/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده2/66
  4,248بازه قیمت روز4,002
  134/9B
  حقیقی
  64/6B
  2/6B
  حقوقی
  72/9B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0/4
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام1,600,000,000
  • سهام شناور34.25%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: میلاد همایونی زاده
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  حسینا
  ح
  1/1519,27069/8B48/3B2/85%-0/66%7/45
  حبندر
  ح
  -2/0815,97036/9B12B0/71%-667M0/92%49/66
  حتاید
  ح
  0/886,88022/3B48/6B2/87%796/3M1/1%4/45
  حرهشا
  ح
  2/98202,15030B3B0/18%00/77%-
  حکشتی
  ح
  0/1118,090354/6B1T61/65%44/5B2/24%6/25
  توریل
  ت
  1/646,72024/6B47/7B2/81%330/6M1/24%10/98
  حتوکا
  ح
  0/484,53051/5B15/7B0/93%4/8B1/11%8/15
  حپترو
  ح
  1/558,91012/4B11/7B0/69%812/6M1/83%41/06
  حفارس
  ح
  -1/0614,0601/1T276/3B16/3%-0/53%286/43
  حریل
  ح
  0/893,479105/9B16/3B0/96%2B0/86%33/28
  حپارسا
  ح
  -1/3574,10013/5B18/2B1/07%-3/7B0/69%10/04
  حسیر
  ح
  1/3616,34023/6B19/8B1/17%-993/3M1/19%5/31
  حآسا
  ح
  6/9514,340135/9B26/3B1/55%20/9B1/87%42/38
  حآفرین
  ح
  -0/73,94996/7B29/4B1/74%-6/6B0/58%-
  حگهر
  ح
  6/9514,390252/7B64/2B3/79%205/8B2/22%-
  حشکوه
  ح
  -2/997,34014/3B12/3B0/73%-14/3B0/06%-
  مشهد312
  م
  01,000,00060B-----
  مشیر304
  م
  -0/5990,0003B-----
  مشیر312
  م
  01,000,000190B-----