پرسپولیس

آخرین قیمت
2,521-1/98%
قیمت پایانی
2,521-1/98%
حجم
11/5M

پرسپولیس

|مجاز
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
2,521-1/98%
قیمت پایانی
2,521-1/98%
حجم
11/5M
 • ارزش معاملات
  28/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/87%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  پرسپولیس
  • ارزش بازار26/5B
  • تعداد معاملات11,479,738
  • تغییر مالکیت%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی147/9K
  • قدرت خریدار به فروشنده6/84
  2,623بازه قیمت روز2,521
  26/8B
  حقیقی
  28/9B
  2/1B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  99/86
  RSI
  -
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام10,515,015,000
  • سهام شناور9.84%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (فعالیتهای فرهنگی و ورزشی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  استقلال
  ا
  -0/911,85621/7B26/5B100%-6/76%-