گشان

آخرین قیمت
43,650-3%
قیمت پایانی
43,850-2/56%
حجم(مشکوک)
3/5M

گشان

|مجاز
توسعه بین المللی پدیده شاندیز|پایه فرابورس
آخرین قیمت
43,650-3%
قیمت پایانی
43,850-2/56%
حجم(مشکوک)
3/5M
 • ارزش معاملات
  153/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+17/09%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  گشان
  • ارزش بازار64/8B
  • تعداد معاملات587
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-1/3B
  • سرانه خرید حقیقی9/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/56
  47,700بازه قیمت روز45,000
  151/4B
  حقیقی
  152/7B
  1/7B
  حقوقی
  428/3M
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  21/15
  درصد سهم از صنعت
  24/42
  RSI
  54/28
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام1,485,544,000
  • سهام شناور80.58%
  • EPS1,561
  • P/Eگروه-
  • P/S21/3184
  • میانگین حجم یک ماه8/9M
  • میانگین حجم سه ماه6/7M
  • میانگین حجم یک سال4/6M
  • میانگین ارزش یک ماه224B
  • میانگین ارزش سه ماه161/3B
  • میانگین ارزش یک سال102/8B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سعید ورودی طرقبه
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (هتل و رستوران)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  گپارس
  گ
  2/98174,35086/8B2/7B1%-0/31%302/42
  گکیش
  گ
  2/9914,8907/8B6/2B2/34%09/57%91/5
  سمگا
  س
  0/838,540108/3B85/1B32/04%-1/7B0/85%5/66
  گکوثر
  گ
  4/983,28735/4B12/6B4/74%3/2B2/06%27/24
  گنگین
  گ
  2/9152,80047/3B159B59/87%21/7B1/82%8/48