تفارس

آخرین قیمت
3,560-0/64%
قیمت پایانی
3,578-0/14%
حجم(مشکوک)
9/8M

تفارس

|مجاز
تامین سرمایه خلیج فارس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
3,560-0/64%
قیمت پایانی
3,578-0/14%
حجم(مشکوک)
9/8M
 • ارزش معاملات
  35/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-11/72%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  تفارس
  • ارزش بازار35/6B
  • تعداد معاملات413
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول8B
  • سرانه خرید حقیقی83/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/93
  3,799بازه قیمت روز3,579
  34/8B
  حقیقی
  26/8B
  339/6M
  حقوقی
  8/3B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  3/09
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام10,000,000,000
  • سهام شناور64.83%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  بورس
  ب
  2/377,750154/5B141/8B12/3%3/2B0/83%58/35
  امید
  ا
  0/666,02015/7B92/1B7/99%230M0/66%20/97
  تنوین
  ت
  1/324,56013/7B112/7B9/78%-7B0/94%6/36
  لوتوس
  ل
  -2/054,0397/8B138/9B12/05%-243/5M0/94%9/39
  کالا
  ک
  3/6922,940267/9B193/6B16/81%-0/97%32/98
  فرابورس
  ف
  313,920291/5B118/3B10/26%-7/3B0/82%67/03
  تملت
  ت
  1/372,88923/9B78/2B6/78%-48/3M2/35%13/8
  انرژی3
  ا
  1/5656,670284/8B103/1B8/95%23/9B0/82%183/32
  امین
  ا
  0/296,97080/3B125/6B10/9%-603/8M3/04%-
  تماوند
  ت
  -1/876,83022/5B47/9B4/16%-11/3B0/45%-