ثنظام

|مجاز
ثنظام|unknown
آخرین قیمت
60,100-2.99%
قیمت پایانی
61,900
حجم(مشکوک)
11/5K
 • ارزش معاملات
  688/7M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ثنظام
  • ارزش بازار4/5B
  • تعداد معاملات10
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی1/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  63,800بازه قیمت روز60,100
  688/7M
  حقیقی
  688/7M
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا322/1K
  • تعداد سهام74,530,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ثنام
  ث
  2.941,5848/7B3/8B-1/3B1.10%
  وثخوز
  و
  2.9735,5004/5B2/5B-03.10%
  ثجوان
  ث
  2.987,19013/7B18/5B-02.04%
  ثالوند
  ث
  3.8413,930144/3B11/2B--19/4B0.59%
  ثقزوی
  ث
  1.2112,39037/7B2/5B--21/3B1.13%
  ثرود
  ث
  2.4013,47075/8B6/8B--61/5M0.83%
  ثعتما
  ث
  -1.9513,0603B1/8B--996/3M0.44%
  ثتوسا
  ث
  1.4517,9408/9B1/7B-01.08%
  ثتران
  ث
  4.994,80174/7B8/7B--317/4M0.92%
  ثزاگرس
  ث
  0.1828,0008/6B1/8B-911/8M2.17%
  ثشرق
  ث
  1.396,55015/7B7/2B-01.48%
  ثعمرا
  ث
  2.4812,430106/5B16/1B-00.98%
  ثشاهد
  ث
  6.9512,520589/4B51/8B--22B0.80%
  ثغرب
  ث
  4.908,79062/4B10/5B-10B1.21%
  کرمان
  ک
  6.961,3811683B58/9B-639/4B1.11%
  ثباغ
  ث
  6.6412,80076/6B16/9B-7/1B0.95%
  آباد
  آ
  4.8034,93077/6B8/4B-6/6B1.04%
  ثپردیس
  ث
  6.875,99075/4B12/1B-17B4.19%
  ثاخت
  ث
  4.993,699353/4B33/5B-105B1.97%
  ثنوسا
  ث
  4.995,23466/9B13/8B-13/3B1.59%
  ثاژن
  ث
  2.005,0423/4B2B-1/5M1.25%
  ثبهساز
  ث
  4.532,296174/4B46/9B-20/6B5.90%
  ثامید
  ث
  1.061,89296/8B124/2B--297/1M4.43%
  ثجنوب
  ث
  0.6810,34061/3B14/5B-736/5M0.68%