تمحرکه

آخرین قیمت
8,030-2/78%
قیمت پایانی
8,070-2/3%
حجم(مشکوک)
5M

تمحرکه

|مجاز
ماشین سازی نیرو محرکه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
8,030-2/78%
قیمت پایانی
8,070-2/3%
حجم(مشکوک)
5M
 • ارزش معاملات
  40B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-10/13%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  تمحرکه
  • ارزش بازار2/9B
  • تعداد معاملات461
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی27/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/96
  8,750بازه قیمت روز8,250
  40B
  حقیقی
  40B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0/33
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/3M
  • تعداد سهام355,171,000
  • سهام شناور80.05%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: اصغر برزوئی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وتوشه
  و
  1/687,84028B47/2B5/39%2/9B0/78%5/99
  لازما
  ل
  1/9539,25015B8/5B0/97%09/5%167/13
  تپکو
  ت
  -2/722,541150B53/7B6/13%13/8B0/8%236/23
  لخانه
  ل
  2/8929,50010/3B27/3B3/11%-2/2B2/46%-
  تکنو
  ت
  0/697,31045/1B6/1B0/7%-2/3B0/91%1,171/69
  تراک
  ت
  9/991,803202/7M97/7M0/01%---
  تپمپی
  ت
  0/0333,82022/9B37/4B4/26%832/5M0/96%6/61
  تفیرو
  ت
  2/946,1501/6M553/8M0/06%0-3/37
  لخزر
  ل
  1/4516,78011/8B27/9B3/19%597/7M1/22%8/41
  تکمبا
  ت
  6/878,21086/9B14/2B1/62%4/3B1/21%28/11
  تایرا
  ت
  3/8211,06081/1B142/5B16/25%42/8B2/11%8/3
  تکشا
  ت
  4/9955,40084/3B11/1B1/27%6/6B1/38%-
  لابسا
  ل
  4/9210,21023/3B27/6B3/15%5/1B3/6%21/33
  لسرما
  ل
  4/9831,63029/8B7B0/8%7/5B1/5%23/77
  لبوتان
  ل
  1/0616,25011/6B40/6B4/63%569/7M1/53%19/37
  تاتمس
  ت
  -2/97140,5005/1B15/9B1/81%-4/1B0/03%-
  انتخاب
  ا
  6/9934,650260/6B352B40/14%40/8B5/16%-
  گلدیرا
  گ
  4/926,800200/6B57/1B6/51%66/5B2/59%-