قنقش

آخرین قیمت
348,000-1/49%
قیمت پایانی
352,000-0/35%
حجم(مشکوک)
13/8K

قنقش

|مجاز
قند نقش جهان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
348,000-1/49%
قیمت پایانی
352,000-0/35%
حجم(مشکوک)
13/8K
 • ارزش معاملات
  4/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-7/1%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  قنقش
  • ارزش بازار48/4B
  • تعداد معاملات57
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-2/7B
  • سرانه خرید حقیقی331/5
  • قدرت خریدار به فروشنده0/69
  378,000بازه قیمت روز356,000
  2/1B
  حقیقی
  4/8B
  2/7B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  47/24
  درصد سهم از صنعت
  14/14
  RSI
  55/86
  • حجم مبنا55/6K
  • تعداد سهام139,000,000
  • سهام شناور21.85%
  • EPS7,861
  • P/Eگروه-
  • P/S242/7043
  • میانگین حجم یک ماه149/9K
  • میانگین حجم سه ماه109/2K
  • میانگین حجم یک سال101/8K
  • میانگین ارزش یک ماه23/3B
  • میانگین ارزش سه ماه15/3B
  • میانگین ارزش یک سال13/3B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@sugarnj.orgتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سیامک سلطانی
   نشانی امور سهام:
   اصفهان کیلومتر 37 جاده اصفهان مبارکه

  نمادهای هم گروه (قند و شکر)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  قچار
  ق
  0/310,100164/4B35B10/24%-0/9%21/94
  قیستو
  ق
  2/9934,50048/3B16/6B4/84%17/2B0/96%29/53
  قاروم
  ق
  3186,05010/3B32/4B9/47%4/9B2/05%38/28
  قجام
  ق
  -2/428,17031/7B5/2B1/53%3/7B1/11%16/08
  قشیر
  ق
  -3/8511,01029/7B8/4B2/45%1/3B0/79%-
  قشکر
  ق
  -0/953,15625/1B7/7B2/26%-30/8M1/23%-
  قثابت
  ق
  03,775161/3B24/1B7/05%-2/2B0/84%-
  قزوین
  ق
  -3/877,92018/2B15/9B4/66%-1/7M0/63%8/76
  قلرست
  ق
  4/868,810101/7B15/9B4/65%29/8B1/43%7/58
  قشهد
  ق
  -1/7521,1306/3B14/5B4/22%-355/5M1/07%8/05
  قهکمت
  ق
  -0/410,11014/8B28/6B8/36%-2M0/77%135/62
  قصفها
  ق
  -2/01162,39068/4B31/2B9/13%-20B0/81%13/19
  قنیشا
  ق
  4/993,379110/3B13/6B3/96%24/1B1/31%123/25
  قمرو
  ق
  -1/248,83017/2B17/5B5/12%-3/2B0/66%7
  قپیرا
  ق
  4/9914,45018/4B36/7B10/74%-4/5B0/92%20/08
  قشرین
  ق
  -2/410,18049/7B25/5B7/44%4/1B1/09%192/77
  قتربت
  ق
  2/9126,35036/5B13/3B3/87%5/2B2/58%-