ولیز

آخرین قیمت
2,3112/21%
قیمت پایانی
2,3041/9%
حجم(مشکوک)
13/2M

ولیز

|مجاز
لیزینگ ایرانیان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
2,3112/21%
قیمت پایانی
2,3041/9%
حجم(مشکوک)
13/2M
 • ارزش معاملات
  30/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-14/48%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ولیز
  • ارزش بازار9/2B
  • تعداد معاملات491
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول2B
  • سرانه خرید حقیقی178/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده3/22
  2,389بازه قیمت روز2,251
  30/4B
  حقیقی
  28/4B
  0
  حقوقی
  2B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  6/92
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام4,000,000,000
  • سهام شناور39.59%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: لیزینگ صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@LeasingIran.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علی اصغر سفری
   نشانی امور سهام:
   ----

  نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ولملت
  و
  0/656,17010/1B9/3B6/96%-2/2B1/24%11/29
  ولبهمن
  و
  -3/255,810229/3B29/4B22/03%-0/49%5/25
  وایران
  و
  6/986,59053/6B10/7B8/04%5/5B2/85%57/83
  ولساپا
  و
  2/952,21178/6B32/4B24/27%-1/3B1/61%5/49
  ولغدر
  و
  6/977,340132/6B11/1B8/27%7B1/08%13/37
  ولصنم
  و
  3/194,77422/8B19/4B14/52%202/8M1/07%7/67
  ولپارس
  و
  1/856,60024/7B8/6B6/42%19/5M9/9%32/74
  مپارسا211
  م
  -3/75962,50096/3M-----
  ولکار
  و
  4/978,43090/5B12/7B9/49%49/3B5/43%-