کیسون

آخرین قیمت
2,1983%
قیمت پایانی
2,1983%
حجم(مشکوک)
10/2M

کیسون

|مجاز
شرکت کیسون|پایه فرابورس
آخرین قیمت
2,1983%
قیمت پایانی
2,1983%
حجم(مشکوک)
10/2M
 • ارزش معاملات
  22/5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-15%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کیسون
  • ارزش بازار44/3B
  • تعداد معاملات211
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-1/7B
  • سرانه خرید حقیقی230/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده2/41
  2,187بازه قیمت روز2,061
  20/7B
  حقیقی
  22/5B
  1/7B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  14/71
  درصد سهم از صنعت
  4/48
  RSI
  45/79
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام20,160,000,000
  • سهام شناور30.76%
  • EPS106
  • P/Eگروه-
  • P/S1/4852
  • میانگین حجم یک ماه39/5M
  • میانگین حجم سه ماه24/9M
  • میانگین حجم یک سال26/3M
  • میانگین ارزش یک ماه51/4B
  • میانگین ارزش سه ماه31/9B
  • میانگین ارزش یک سال38B
  • زمینه فعالیت: ساختمانی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@www.kayson-ir.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: گیتی سیف الهی مقدم
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ثنام
  ث
  2/972,22024/4B5/3B0/53%5/2B1/96%344/68
  وثخوز
  و
  2/9638,950747/8M2/8B0/28%014%30/45
  ثجوان
  ث
  -2/9910,700970/2M26/5B2/69%00/14%474/11
  ثالوند
  ث
  -0/1414,23058/5B11/2B1/13%14/3M0/8%21/16
  ثقزوی
  ث
  2/7818,51036/1B3/7B0/37%00/89%-
  وآذر
  و
  -3/9212,620144B22/3B2/26%-455/8M0/59%6,280/22
  وتوس
  و
  -0/220,15061/2B39/3B3/98%-1/03%-
  ثرود
  ث
  -0/6216,36032/4B8B0/81%-458/7M0/9%23/85
  ثعتما
  ث
  1/9514,42025/1B2/1B0/21%01/54%-
  ثاصفا
  ث
  -2/9320,3504/6B3/2B0/32%-59/7M1/44%-
  ثتوسا
  ث
  -2/9726,850895M2/5B0/25%00/4%-
  ثتران
  ث
  4/916,63030/8B11/9B1/21%9/3B19/78%26/61
  ثمسکن
  ث
  -2/846,92052/9B43/1B4/36%-404M0/82%25/92
  ثزاگرس
  ث
  2/8637,20012/3B2/5B0/25%-256/6M1/84%-
  وساخت
  و
  1/052,325104/8B71/3B7/21%-8/5B1/25%47/68
  ثشرق
  ث
  -0/928,85042/8B9/4B0/96%-1/5B0/98%47/5
  ثفارس
  ث
  4/9832,910157/6B59/2B5/99%65/8B9/86%66/04
  ثعمرا
  ث
  -4/6717,960166B23/4B2/36%-5/1M0/83%72/74
  ثنظام
  ث
  2/9347,35012/4B3/5B0/36%2/8B1/99%-
  ثشاهد
  ث
  -6/9122,560936/1B89/1B9/02%5/2B0/61%29/6
  آ س پ
  آ
  -1/7911,12018/5B11B1/11%472/4M1/13%194/94
  ثغرب
  ث
  -1/9210,95066/8B12/9B1/3%10/8B1/07%32/78
  کرمان
  ک
  -1/41,637332B69B6/98%-14/7B1/15%214/86
  ثنور
  ث
  2/967,66022/7B9/2B0/93%14/5B19/71%2/24
  ثباغ
  ث
  -6/418,45063/1B48/3B4/89%-0/8%11/99
  آباد
  آ
  5115,480247B27/7B2/81%12/9B0/54%486/27
  ثپردیس
  ث
  716,200309/6B32/4B3/28%21/2B1/98%9/81
  ثاخت
  ث
  -4/984,630103/8B41/2B4/17%-19/8B0/98%28/79
  ثنوسا
  ث
  -27,48094/6B19/3B1/96%-7/3B1/25%-
  ثامان
  ث
  4/9945,050325/3B10B1/02%26/2B0/96%37
  ثاژن
  ث
  1/997,190244/1M2/9B0/29%010%506/79
  ثبهساز
  ث
  -2/563,431566/2B68/2B6/9%-1/8%-
  ثامید
  ث
  -2/882,774130/1B178/5B18/06%-3/62%-
  ثجنوب
  ث
  -4/312,320187/3B17/1B1/73%6/2B0/59%-
  ارزش مسکن
  ا
  -3/3216,73062/1B---4/2B0/62%-