خاور

|مجاز
خاور|unknown
آخرین قیمت
3,999-1.23%
قیمت پایانی
3,972
حجم(مشکوک)
229/2M
 • ارزش معاملات
  910/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۹صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

خاور
 • ارزش بازار345/4B
 • تعداد معاملات229,229,710
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-26B
 • سرانه خرید حقیقی105/7K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
4,100بازه قیمت روز3,862
845/8B
حقیقی
871/7B
64/5B
حقوقی
38/5B
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا1
 • تعداد سهام86,360,849,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صنعت:
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خزامیا
خ
-1.525,2401/2T133/2B-248/5B0.53%
خبهمن
خ
7.002,1891T300/5B-32/1B0.96%
خدیزل
خ
4.787,32097/1B125/9B-12/1B1.06%
خودرو
خ
3.983,5432/3T1/1T--30/7B0.85%
خموتور
خ
4.968,670120/6B26B-28/4B1.53%
خساپا
خ
4.982,7492T543/9B--220B1.09%
خکاوه
خ
2.9821,75063/7B57/3B-43/5B12.49%
خکرمان
خ
0.214,34781/8B21/7B--1/2B1.08%
صیبا503
ص
-1.52994,5002B--0-
خپارس
خ
3.001,5441/3T175/6B-37/3B1.13%