خبازرس

آخرین قیمت
22,250-2/84%
قیمت پایانی
22,650-1/09%
حجم(مشکوک)
325/5K

خبازرس

|مجاز
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
22,250-2/84%
قیمت پایانی
22,650-1/09%
حجم(مشکوک)
325/5K
 • ارزش معاملات
  7/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/74%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خبازرس
  • ارزش بازار3/3B
  • تعداد معاملات47
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-3/8B
  • سرانه خرید حقیقی6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/26
  23,750بازه قیمت روز22,450
  3/5B
  حقیقی
  7/2B
  3/8B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  24/98
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  48/42
  • حجم مبنا789K
  • تعداد سهام150,000,000
  • سهام شناور30.81%
  • EPS588
  • P/Eگروه-
  • P/S2/5871
  • میانگین حجم یک ماه855/7K
  • میانگین حجم سه ماه960/8K
  • میانگین حجم یک سال728/9K
  • میانگین ارزش یک ماه12/2B
  • میانگین ارزش سه ماه14/1B
  • میانگین ارزش یک سال11/5B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: بهروز قديمي
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و ازمایش فنی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E