وهنر

آخرین قیمت
3,388-2/98%
قیمت پایانی
3,399-2/66%
حجم(مشکوک)
4/8M

وهنر

|مجاز
گروه توسعه هنر ایران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
3,388-2/98%
قیمت پایانی
3,399-2/66%
حجم(مشکوک)
4/8M
 • ارزش معاملات
  16/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/29%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وهنر
  • ارزش بازار3/4B
  • تعداد معاملات180
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-6/3B
  • سرانه خرید حقیقی57K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/85
  3,686بازه قیمت روز3,472
  9/7B
  حقیقی
  16B
  6/6B
  حقوقی
  314/9M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  33/65
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  52/47
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام993,748,000
  • سهام شناور45.05%
  • EPS97
  • P/Eگروه-
  • P/S17/5379
  • میانگین حجم یک ماه4/5M
  • میانگین حجم سه ماه5/5M
  • میانگین حجم یک سال5/8M
  • میانگین ارزش یک ماه8/9B
  • میانگین ارزش سه ماه11/2B
  • میانگین ارزش یک سال13B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E