قجام

آخرین قیمت
8,1002/4%
قیمت پایانی
8,0401/64%
حجم(مشکوک)
2/5M

قجام

|مجاز
فرآوردههای غذایی وقندتربت جام|پایه فرابورس
آخرین قیمت
8,1002/4%
قیمت پایانی
8,0401/64%
حجم(مشکوک)
2/5M
 • ارزش معاملات
  20/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-17/45%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  قجام
  • ارزش بازار5/3B
  • تعداد معاملات246
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-3/7B
  • سرانه خرید حقیقی23K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/05
  8,360بازه قیمت روز7,880
  16/3B
  حقیقی
  20B
  4/1B
  حقوقی
  363/6M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  16/08
  درصد سهم از صنعت
  1/37
  RSI
  42/61
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام650,000,000
  • سهام شناور55.81%
  • EPS-4
  • P/Eگروه-
  • P/S5/1452
  • میانگین حجم یک ماه5/5M
  • میانگین حجم سه ماه5/8M
  • میانگین حجم یک سال4/3M
  • میانگین ارزش یک ماه34/6B
  • میانگین ارزش سه ماه34B
  • میانگین ارزش یک سال24/4B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@agahantaraz.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: آقای مهندس غلامعباس بهمنی
   نشانی امور سهام:
   خراسان رضوی - کیلومتر 12 جاده تربت جام به تایباد - روبروی پلیس راه

  نمادهای هم گروه (قند و شکر)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  قچار
  ق
  2/749,980103/7B35/4B9/23%648M1/1%21/94
  قیستو
  ق
  2/9832,60017/8B15/7B4/1%01%29/53
  قاروم
  ق
  2/99181,1007/9B31/6B8/25%5/5B1/16%38/28
  قشیر
  ق
  0/8111,29070/1B8/7B2/28%4/5B0/65%-
  قشکر
  ق
  2/063,11230/5B7/8B2/03%6/3B1/2%-
  قثابت
  ق
  3/113,573112B23/1B6/03%-1/4B1/13%-
  قزوین
  ق
  4/978,00059/6B16/6B4/33%29/3B1/64%8/76
  قلرست
  ق
  -1/718,05026/8B14/5B3/77%4/7B1/39%7/58
  قشهد
  ق
  3/7921,1409/1B15B3/91%-1/2B1/09%8/05
  قهکمت
  ق
  0/5910,20021B29/3B7/64%1/7B1/05%135/62
  قصفها
  ق
  -0/54156,64030/5B30/4B7/93%-2B0/9%13/19
  قنیشا
  ق
  1/273,20123/8B12/8B3/34%00/86%123/25
  قمرو
  ق
  -0/118,83011/6B17/6B4/6%-2/6B0/73%7
  قپیرا
  ق
  3/0413,81014/4B35/2B9/17%2/5B1/71%20/08
  قنقش
  ق
  0362,55012/9B51B13/29%-5/9B0/66%47/24
  قشرین
  ق
  -2/1710,29074/9B26B6/77%-1/05%192/77
  قتربت
  ق
  2/8225,10011/1B12/8B3/32%4B4/33%-