وگردش

آخرین قیمت
10,2602/91%
قیمت پایانی
10,2602/91%
حجم(مشکوک)
19/4M

وگردش

|مجاز
بانک گردشگری|پایه فرابورس
آخرین قیمت
10,2602/91%
قیمت پایانی
10,2602/91%
حجم(مشکوک)
19/4M
 • ارزش معاملات
  199/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-17/85%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وگردش
  • ارزش بازار153/9B
  • تعداد معاملات867
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول103/6B
  • سرانه خرید حقیقی52/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/72
  10,440بازه قیمت روز9,840
  190/9B
  حقیقی
  87/3B
  8/2B
  حقوقی
  111/8B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  22/11
  درصد سهم از صنعت
  2/44
  RSI
  46/67
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام15,000,000,000
  • سهام شناور42.17%
  • EPS515
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه5/3M
  • میانگین حجم سه ماه4M
  • میانگین حجم یک سال9/9M
  • میانگین ارزش یک ماه40/6B
  • میانگین ارزش سه ماه34/5B
  • میانگین ارزش یک سال104/3B
  • زمینه فعالیت: بانک صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: PR@TOURISMBANK.IRتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مرتضی خامی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دی
  د
  0/071,462874/9B199/7B3/16%-1/07%-
  وبملت
  و
  1/995,1201/2T1/8T28/69%49/4B1/36%3/07
  وملل
  و
  3/384,09039/3B82/1B1/3%-5/2B1/14%-
  توسعه
  ت
  -0/982,7175/3B00%---
  وشهر
  و
  2/6812,270257/9B190/8B3/02%-0/48%-
  وپست
  و
  -2/499,64033/7B154/1B2/44%2B1/21%4/57
  وآیند
  و
  -1/9210,083179/2B159/5B2/53%---
  وسالت
  و
  044,650291/7B333B5/28%-1/16%-
  وکار
  و
  0/532,82528/7B129/9B2/06%01/09%11/13
  سامان
  س
  2/893,667198/2B179B2/84%14/4B1/74%3/22
  وپاسار
  و
  -0/113,543200/4B970/1B15/37%-0/62%3/55
  وسینا
  و
  2/064,86367/5B124/4B1/97%37/7B2/23%10/13
  وبصادر
  و
  2/412,868345/2B507/6B8/04%8/7B1/95%73/54
  وتجارت
  و
  3/283,096935/5B697/8B11/05%-1/53%7/24
  وخاور
  و
  0/195,1308/5B179/9B2/85%-2/6B0/96%7/52
  وپارس
  و
  0/532,464136/7B383/3B6/07%10/2B1/13%-
  ونوین
  و
  3/825,145895/5B155/5B2/46%149/1B0/69%5/15
  وزمین
  و
  0/957,45036/8B29/8B0/47%8/9B1/64%-
  سمایه
  س
  36,12014/4B24/7B0/39%03/42%-