قاروم

|مجاز
قاروم|unknown
آخرین قیمت
136,8502.97%
قیمت پایانی
132,950
حجم(مشکوک)
1/4K
 • ارزش معاملات
  197/3M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  قاروم
  • ارزش بازار23/5B
  • تعداد معاملات3
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول195/9M
  • سرانه خرید حقیقی721
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  136,400بازه قیمت روز128,500
  197/3M
  حقیقی
  1/4M
  0
  حقوقی
  195/9M
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا151/1K
  • تعداد سهام171,600,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  قچار
  ق
  5.759,060174B32/2B--9/1B1.08%
  قیستو
  ق
  -0.6025,000371/6M11/9B-01.17%
  قجام
  ق
  2.977,60059/8B5B-6/6B1.08%
  قشکر
  ق
  1.362,8129/7B7B-00.95%
  قثابت
  ق
  4.982,80598/2B18/4B--406/6M1.29%
  قزوین
  ق
  -7,1508/4B14/8B-00.37%
  قلرست
  ق
  0.925,4407/1B9/9B--705/7M0.70%
  قشهد
  ق
  -0.1816,9001/7B11/7B--523M0.73%
  قهکمت
  ق
  2.878,54029/4B24/5B--1/5B1.48%
  قصفها
  ق
  0.7598,11012/3B19/4B-998M0.57%
  قنیشا
  ق
  2.092,85212B11/5B--33/4M1.44%
  قمرو
  ق
  -2.426,88020/1B13/7B--2/4B0.66%
  قپیرا
  ق
  0.109,6401B24/4B--360/8M0.55%
  قنقش
  ق
  -2.39317,5002/7B43/1B-00.63%
  قشرین
  ق
  2.968,62016/2B21/8B-01.36%
  قتربت
  ق
  1.8518,4002/1B9/4B-115/9M0.48%