پلوله

آخرین قیمت
37,850-0/92%
قیمت پایانی
37,850-0/92%
حجم(مشکوک)
281/2K

پلوله

|مجاز
گازلوله‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
37,850-0/92%
قیمت پایانی
37,850-0/92%
حجم(مشکوک)
281/2K
 • ارزش معاملات
  10/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-19/38%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  پلوله
  • ارزش بازار8/5B
  • تعداد معاملات77
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-4/3B
  • سرانه خرید حقیقی6/9K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/79
  39,500بازه قیمت روز37,200
  6/2B
  حقیقی
  10/6B
  4/3B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  5/62
  درصد سهم از صنعت
  2/8
  RSI
  37/9
  • حجم مبنا497/5K
  • تعداد سهام225,000,000
  • سهام شناور42.08%
  • EPS4,190
  • P/Eگروه-
  • P/S2/5625
  • میانگین حجم یک ماه852/1K
  • میانگین حجم سه ماه630/8K
  • میانگین حجم یک سال575/3K
  • میانگین ارزش یک ماه18/9B
  • میانگین ارزش سه ماه13/4B
  • میانگین ارزش یک سال12/7B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@gazlouleh.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سیدعلی زرهانی
   نشانی امور سهام:
   ساوه-شهر صنعتی کاوه-بلوار آزادگان-خیابان چهارم

  نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پکویر
  پ
  1/126,27031/4B41/5B13/64%-2/9B1/34%23/92
  پشاهن
  پ
  2/9571,15026/9M4/4B1/45%03%41/81
  پاسا
  پ
  -0/9314,32029/1B26/4B8/69%-5/6B0/98%9/45
  پلاست
  پ
  313,38029/3B6/7B2/2%10/7B2/09%10/79
  پتایر
  پ
  0/642,67135/6B34/5B11/35%01/07%30/47
  پلاسک
  پ
  -4/939,83036/5B14/4B4/72%-8B0/1%-
  پسهند
  پ
  -1/2453,7603/8B18/6B6/12%-1/6B0/69%7/7
  پدرخش
  پ
  4/9911,57031/3B5/8B1/9%7/6B2/94%28/92
  پکرمان
  پ
  -1/8726,48012/3B66/4B21/85%-4/1B0/42%31/03
  پیزد
  پ
  4/0216,83024/5B34/3B11/28%306/8M4/28%125/5
  پار تا
  پ
  -1/5410,59028/2B51/1B16/79%15/9M1%-