فنرژی

آخرین قیمت
42,4001/92%
قیمت پایانی
41,9000/72%
حجم(مشکوک)
94/6K

فنرژی

|مجاز
گسترش صنایع انرژی آذرآب|پایه فرابورس
آخرین قیمت
42,4001/92%
قیمت پایانی
41,9000/72%
حجم(مشکوک)
94/6K
 • ارزش معاملات
  4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/97%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فنرژی
  • ارزش بازار6/9B
  • تعداد معاملات157
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول424M
  • سرانه خرید حقیقی9/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده15/77
  41,750بازه قیمت روز40,150
  4B
  حقیقی
  3/6B
  0
  حقوقی
  424M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  3/14
  RSI
  85/06
  • حجم مبنا268/5K
  • تعداد سهام163,160,000
  • سهام شناور30.02%
  • EPS-4,948/27
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه699/9K
  • میانگین حجم سه ماه713/2K
  • میانگین حجم یک سال665/2K
  • میانگین ارزش یک ماه9/6B
  • میانگین ارزش سه ماه8/2B
  • میانگین ارزش یک سال5/9B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@azarabenergy.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: امیر عابدی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  فبستم
  ف
  2/0812,0106/8B3/5B1/58%01/53%114/11
  فبیرا
  ف
  1/973,7198/3B6/6B2/99%1/4B4/79%-
  فسلیر
  ف
  2/9526,57129/4B2/7B1/23%---
  فجوش
  ف
  -2/972,01610/5B4/1B1/88%00/86%-
  فاراک
  ف
  0/972,394108B49/3B22/38%6/8B1/02%16/51
  فجام
  ف
  4/997,74055/5B7B3/18%15/3B1/36%9/59
  فلامی
  ف
  4/9615,450110/3B9/3B4/21%-1/6B1/22%12/2
  فاما
  ف
  -0/1314,9407/7B52/5B23/82%-3/1B1/05%8/48
  فاذر
  ف
  1/342,441136/5B44B19/96%-0/81%-
  چدن
  چ
  0/193,14076/5B34/6B15/72%7/4B0/68%18/51
  کیا
  ک
  1/9415,7108/8B3/5B1/58%-3/2B0/4%59/85
  فکمند
  ف
  2/9141,2507B3/2B1/47%2/2B3/76%-
  صاما411
  ص
  11,010,0003B-----