فاهواز

آخرین قیمت
5,2800/96%
قیمت پایانی
5,2300%
حجم(مشکوک)
160/5K

فاهواز

|مجاز
نورد و لوله اهواز|پایه فرابورس
آخرین قیمت
5,2800/96%
قیمت پایانی
5,2300%
حجم(مشکوک)
160/5K
 • ارزش معاملات
  847/7M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+10/92%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فاهواز
  • ارزش بازار29/8B
  • تعداد معاملات17
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی160/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده16
  5,240بازه قیمت روز5,140
  847/7M
  حقیقی
  847/7M
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0/17
  RSI
  97/6
  • حجم مبنا2/3M
  • تعداد سهام5,649,000,000
  • سهام شناور57.12%
  • EPS-48/07
  • P/Eگروه-
  • P/S4/8014
  • میانگین حجم یک ماه1/4M
  • میانگین حجم سه ماه1/6M
  • میانگین حجم یک سال1/9M
  • میانگین ارزش یک ماه5/8B
  • میانگین ارزش سه ماه6/7B
  • میانگین ارزش یک سال9/5B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@arpcosteel.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سید علی اصغر ذاکری
   نشانی امور سهام:
   اهواز،کیلومتر 9 جاده اهواز به خرمشهر،صندوق بستی1566

  نمادهای هم گروه (فلزات اساسی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  فالوم
  ف
  2/3917,91077/5B25/2B0/15%-0/83%44/26
  فرآور
  ف
  -2/1340,12098/8B26/7B0/15%-16/5B0/69%9/68
  وسدید
  و
  2/984,59974/4B137/9B0/8%43/7B4/5%764/14
  فملی
  ف
  0/47,520569B4/5T26/16%-1/05%5/82
  فولای
  ف
  -3/918,820165/1B9/6B0/06%5/7B0/79%7/93
  فمراد
  ف
  -2/0828,37047/3B9/7B0/06%-1/4B1/01%23/13
  فوکا
  ف
  2/1615,30050/7B93/2B0/54%13/9B2/84%21/17
  فولاژ
  ف
  -0/3218,9207/1B452/4B2/62%-2/8B0/83%6/01
  ارفع
  ا
  -2/1325,75030/1B303/6B1/76%-21/3B0/23%9/97
  فخاس
  ف
  -2/514,7607/6B331/4B1/92%-3/9B0/54%8/99
  فافزا
  ف
  -1/4354,80039/6B5B0/03%-0/88%8/4
  فسدید
  ف
  0/97103,750946/9M10/1B0/06%02%-
  فزرین
  ف
  -4/546,20051/7B18/3B0/11%-3/9B0/57%6/31
  فپنتا
  ف
  4/9852,36085/5B54/2B0/31%15/9B2/11%7/2
  فنوال
  ف
  6/9516,170444/1B55/4B0/32%128/3B2/15%5/58
  فسپا
  ف
  -0/578,73053/3B33/7B0/2%-16/2B0/79%4/98
  زنگان
  ز
  0/9580,75040/4B8B0/05%550/8M0/89%28/91
  فخوز
  ف
  -0/774,13476/9B781/9B4/52%-537/7M0/84%5/02
  هرمز
  ه
  0/939,80041/9B479/7B2/77%-3/9B1/74%9/93
  فاسمین
  ف
  -1/417,030113/1B167/5B0/97%10B0/5%4/32
  فلوله
  ف
  4/984,638221/6B31/2B0/18%11B2/83%27/46
  کاوه
  ک
  -0/1711,71029/7B374/4B2/16%-26B0/21%11/77
  وتوکا
  و
  0/9313,230101/9B52/7B0/3%28/5B0/91%6/3
  فباهنر
  ف
  -2/565,36079B130/8B0/76%266M0/55%6/41
  فایرا
  ف
  0/118,99011/8B341/3B1/97%-153/5M1/33%5/39
  فسرب
  ف
  -6/972,782157/9B30/2B0/17%-5/4B0/46%13/04
  فنورد
  ف
  0/1519,76020B31B0/18%00/79%5/21
  فجر
  ف
  -1/868,02044/7B67B0/39%-3/4B1/15%6/34
  فروس
  ف
  6/949,360210B37/6B0/22%59/5B1/67%4/4
  فولاد
  ف
  0/166,130748/4B4/9T28/4%-0/57%3/61
  فماک
  ف
  -4/9814,55014/9B5/9B0/03%00/11%-
  فنفت
  ف
  2/8526,95072B32/5B0/19%6B1/22%23/9
  فسازان
  ف
  -2/67,890107/5B23/6B0/14%-0/59%39/35
  کویر
  ک
  1/174,174116/5B154/6B0/89%-1/3B1/09%14/61
  فروی
  ف
  -2/7310,44040/8B18/6B0/11%-40/9M0/89%30/92
  فتوسا
  ف
  -1/759,00056/7B12/8B0/07%-1/9B2/67%-
  فگستر
  ف
  2/246,86065/6B10/3B0/06%818/8M4/41%-
  فروسیل
  ف
  -2/3617,65013/7B27/8B0/16%-359/4M0/72%-
  فجهان
  ف
  -0/785,090111/1B379/5B2/19%-1/96%-
  فسبزوار
  ف
  -1/3832,38031/7B128/8B0/74%-14/5B3/63%-
  میدکو
  م
  0/7115,470422/5B2/2T12/56%-0/66%-
  فافق
  ف
  -2/687,26026/4B25/4B0/15%159/9M1/06%-
  فسوژ
  ف
  -1/5522,450141/9B17/8B0/1%102/5B1/43%-
  فغدیر
  ف
  6/049,71046/2B344/1B1/99%-1/32%-
  فرود
  ف
  -4/875,310122/2B28/5B0/16%12/3B0/66%-
  فروژ
  ف
  -2/5952,90067/9B57/9B0/33%-1B1/31%-
  ذوب
  ذ
  -2/584,233212/6B294/4B1/7%-4/7B0/97%-
  صغدیر504
  ص
  2/021,010,00096M-----
  کیمیا
  ک
  -2/288,34045/9B24/4B0/14%19/1B1/52%-