نبروج

آخرین قیمت
8,7801/97%
قیمت پایانی
8,7801/97%
حجم(مشکوک)
6/4K

نبروج

|مجاز
نساجی بروجرد|پایه فرابورس
آخرین قیمت
8,7801/97%
قیمت پایانی
8,7801/97%
حجم(مشکوک)
6/4K
 • ارزش معاملات
  56/2M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+3/9%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  نبروج
  • ارزش بازار5/2B
  • تعداد معاملات1
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی0
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  8,610بازه قیمت روز8,290
  0
  حقیقی
  0
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  13/72
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام592,848,000
  • سهام شناور36.60%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@borujerdtextile.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: آقای علیرضا مظاهری صالحی
   نشانی امور سهام:
   بروجرد دوراهی خرم آباد-اراک جاده کمر بندی

  نمادهای هم گروه (منسوجات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  نتوس
  ن
  -0/9710,2804/5B2/8B7/43%01/41%260/01
  نمرینو
  ن
  562,46010/4B25/5B67/33%2/8B2/25%3,455/9
  نطرین
  ن
  2/5712,06035/4B9/6B25/24%87/1M1/15%26/24