باران

آخرین قیمت
4,0780/39%
قیمت پایانی
4,0750/32%
حجم(مشکوک)
1/1M

باران

|مجاز
بیمه زندگی باران50%تادیه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
4,0780/39%
قیمت پایانی
4,0750/32%
حجم(مشکوک)
1/1M
 • ارزش معاملات
  4/5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-10/32%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  باران
  • ارزش بازار4/9B
  • تعداد معاملات60
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی52/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/76
  4,187بازه قیمت روز3,945
  4/6B
  حقیقی
  4/6B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0/21
  RSI
  -
  • حجم مبنا4/7M
  • تعداد سهام1,200,000,000
  • سهام شناور13.39%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: بیمه صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@baraninsurance.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علیرضا هادی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وحافظ
  و
  2/866,08040/4B11/4B0/48%-90/8M2/39%126/23
  ودی
  و
  07,34056B44/5B1/87%-0/74%9/99
  وسرمد
  و
  -2/872,0658B13/7B0/58%01/16%-
  وسین
  و
  -0/362,5129/6B14/8B0/62%-63/1M1/12%-
  اتکای
  ا
  -1/987,5209/8B59/4B2/5%-1/2B0/93%11
  وآفری
  و
  2/983,97059/3B47/6B2/01%-6/15%8/27
  ملت
  م
  01,61919/9B49/2B2/07%1/4B0/95%-
  آسیا
  آ
  6/962,570153/1B81B3/41%7/1B1/6%7/73
  ورازی
  و
  2/992,43852/8B46/5B1/96%13/8B2/07%236/8
  پارسیان
  پ
  1/514,1498/4B54/3B2/29%-0/75%9/81
  کوثر
  ک
  -0/743,890107/9B96/7B4/07%-10/8B0/64%11/78
  آرمان
  آ
  -2/646,8101/2B19/9B0/84%-1B0/44%30/55
  بپاس
  ب
  1/3622,15080/9B1/3T54/74%-0/28%35/28
  میهن
  م
  511,13012B16/7B0/7%-26/3%-
  بساما
  ب
  2/1212,95045/2B65B2/74%-0/29%18/77
  ما
  م
  1/114,2599B34/4B1/45%513M1/1%11/96
  دانا
  د
  -6/825,100960/4B97/9B4/12%-10/7B0/84%-
  البرز
  ا
  5/963,945882/3B136/8B5/76%-1/43%5/44
  وحکمت
  و
  -2/353,46711/2B10/5B0/44%01/59%15/75
  نوین
  ن
  4/552,59397/5B13/1B0/55%11B1/27%-
  ومعلم
  و
  52,53827/9B14/8B0/62%-2/06%10/61
  بخاور
  ب
  -0/84,59086/7B11B0/46%-2/3B0/71%15/48
  بنو
  ب
  4/936,33066B38/3B1/61%1/3B1/43%-
  اتکام
  ا
  -1/025,8403/5B46/4B1/95%00/69%-
  وتعاون
  و
  0/481,89318/1B9/5B0/4%4/2B0/96%-
  اتکاسا
  ا
  0/663,63044/7B9/1B0/38%-5/11%-
  آواپارس
  آ
  -0/441,80643/9B9B0/38%1B1/42%-
  بتهران
  ب
  31,78694/3B8/9B0/38%29/7B3/82%-
  کاریز
  ک
  -2/993,161405/5B7/6B0/32%-1/42%-
  وفردا
  و
  -2/861,427297/2B7/1B0/3%25/7B2/81%-