کابگن

آخرین قیمت
8,1001%
قیمت پایانی
8,1001%
حجم(مشکوک)
52

کابگن

|مجاز
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
8,1001%
قیمت پایانی
8,1001%
حجم(مشکوک)
52
 • ارزش معاملات
  421/2K
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/52%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کابگن
  • ارزش بازار760/6M
  • تعداد معاملات1
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی0
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  8,020بازه قیمت روز7,880
  0
  حقیقی
  0
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  16
  درصد سهم از صنعت
  0/16
  RSI
  78/35
  • حجم مبنا640/2K
  • تعداد سهام93,900,000
  • سهام شناور17.02%
  • EPS553/62
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه96/1K
  • میانگین حجم سه ماه78K
  • میانگین حجم یک سال70/8K
  • میانگین ارزش یک ماه727/2M
  • میانگین ارزش سه ماه622/7M
  • میانگین ارزش یک سال596/9M
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@abguineh.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: ماشااله ع مقسمی
   نشانی امور سهام:
   استان قزوین شهرک صنعتی البرز انتهای حکمت 6

  نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کایتا
  ک
  2/9239,5503/2B8/1B1/67%2/6B25/63%4,948/45
  سپرمی
  س
  0/9348,8002/9B1/7B0/35%014/2%-
  ساذری
  س
  2/9312,4005/9B2/9B0/6%03/29%-
  سفارود
  س
  2/9613,91012/8B1/7B0/35%2/7B2/98%-
  کساپا
  ک
  0/1741,38048/7B25/9B5/34%01/22%690/66
  کرازی
  ک
  2/781,79652/9B52/7B10/86%927/7M0/99%7/64
  سایرا
  س
  1/9859,150153/6M2/7B0/56%06%7/58
  سفاسی
  س
  0/024,66220/3B3B0/62%-1/31%-
  کفرآور
  ک
  2/9622,60017/6B4/1B0/84%5/7B1/3%23/83
  کسرا
  ک
  0/258,12087/7B35/5B7/31%1/3B1/07%9/5
  کتوکا
  ک
  6/9613,420222/8B27/1B5/58%41/5B2/37%24/21
  کگاز
  ک
  1/1239,820174/8B32/9B6/78%-9/8B0/98%19/67
  کباده
  ک
  2/9816,9607/6B12/9B2/66%2/9B7/54%12/79
  کقزوی
  ک
  2/9727,45045/7B39/6B8/16%17/8B1/34%7/39
  کورز
  ک
  39,2704/7B18/5B3/82%00/38%103/77
  کمرجان
  ک
  1/0610,36028/2B7/1B1/45%-2/7B0/85%26/24
  کهمدا
  ک
  0/515,91024/5B44/2B9/11%-4/3B0/81%7/81
  کخاک
  ک
  2/0517,46026/1B62/6B12/9%-0/44%9/27
  کپشیر
  ک
  2/7112,12095/6B18/2B3/75%-2/15%13/76
  کفپارس
  ک
  1/166,13042/9B9/9B2/05%7/3B1/28%9/22
  کسرام
  ک
  1/479,800113/4B9/5B1/95%-1/21%75/66
  کفرا
  ک
  -0/7111,26011/1B22/4B4/62%-79/8M0/87%8/56
  کاذر
  ک
  4/926,74087/3B13/7B2/82%30/9B1/01%7/54
  کمینا
  ک
  2/9312,530134/3B16/1B3/32%38/7B2/19%-
  شلیا
  ش
  -2/9261,65059/9M4/8B1%02%590/37
  کایزد
  ک
  -1/0210,76012/7B7/5B1/54%-42/5M0/83%-