کپرور

آخرین قیمت
15,9400/76%
قیمت پایانی
16,1001/77%
حجم(مشکوک)
2/7M

کپرور

|مجاز
فرآوری زغال سنگ پروده طبس|فرابورس
آخرین قیمت
15,9400/76%
قیمت پایانی
16,1001/77%
حجم(مشکوک)
2/7M
 • ارزش معاملات
  43/1B
 • تاثیر در شاخص
  0/86
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-11/1%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کپرور
  • ارزش بازار27/3B
  • تعداد معاملات351
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-2/1B
  • سرانه خرید حقیقی19/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/82
  16,090بازه قیمت روز14,570
  37/6B
  حقیقی
  39/6B
  5/5B
  حقوقی
  3/4B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  12/05
  درصد سهم از صنعت
  21/45
  RSI
  62/88
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام1,710,000,000
  • سهام شناور15.00%
  • EPS1,145
  • P/Eگروه-
  • P/S2/4876
  • میانگین حجم یک ماه2/5M
  • میانگین حجم سه ماه2/1M
  • میانگین حجم یک سال1/8M
  • میانگین ارزش یک ماه21B
  • میانگین ارزش سه ماه17/2B
  • میانگین ارزش یک سال20/2B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: Info@parvadeh.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: ناصر هاشمي طاهري
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (استخراج زغال سنگ)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کشرق
  ک
  -1/59180,00011/5B15/1B11/9%-4/4B0/83%31/13
  کطبس
  ک
  1/3822,05011/2B17/3B13/59%3B1/36%7/93
  کزغال
  ک
  0/3727,30037B94/7B74/51%-9/5B3/01%-