فجهان

آخرین قیمت
5,060-0/78%
قیمت پایانی
5,090-0/2%
حجم(مشکوک)
21/8M

فجهان

|ممنوع-متوقف
مجتمع جهان فولاد سیرجان|فرابورس
آخرین قیمت
5,060-0/78%
قیمت پایانی
5,090-0/2%
حجم(مشکوک)
21/8M
 • ارزش معاملات
  111/1B
 • تاثیر در شاخص
  -1/35
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/12%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فجهان
  • ارزش بازار379/5B
  • تعداد معاملات2,609
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی22/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/96
  5,450بازه قیمت روز4,750
  45/1B
  حقیقی
  95/8B
  65/7B
  حقوقی
  14/9B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  2/24
  RSI
  -
  • حجم مبنا23/8M
  • تعداد سهام75,000,000,000
  • سهام شناور13.81%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علی عباسلو
   نشانی امور سهام:
   سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز - جنب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

  نمادهای هم گروه (فلزات اساسی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  فالوم
  ف
  2/3917,91077/5B25/2B0/15%-0/83%44/26
  فرآور
  ف
  1/9742,42056/7B27/6B0/16%24/7B1/87%9/68
  وسدید
  و
  34,4661/4T134B0/79%-1/02%581/88
  فملی
  ف
  0/47,500349B4/5T26/62%-10/6B1/19%5/82
  فولای
  ف
  3/339,160263/2B10/1B0/06%-1/03%7/93
  فمراد
  ف
  2/8529,12069/1B10/1B0/06%954/3M1/32%23/13
  فاهواز
  ف
  0/965,2101/3B29/7B0/18%010/5%-
  فوکا
  ف
  0/9514,95021/8B89B0/53%-176M1/55%21/17
  فولاژ
  ف
  0/1118,88022/1B453/6B2/68%-13/4B0/37%6/01
  ارفع
  ا
  -0/3925,85047/5B309B1/83%-0/69%9/97
  فخاس
  ف
  -2/8314,8008/4B331/2B1/96%-1/5B0/58%8/99
  فافزا
  ف
  -1/4354,80039/6B5B0/03%-0/88%8/4
  فسدید
  ف
  0/99101,7502/6B10B0/06%03/5%-
  فزرین
  ف
  1/486,21028B18/5B0/11%191/1M1/11%6/31
  فپنتا
  ف
  3/448,04037/4B50B0/3%-154/1M0/88%7/2
  فنوال
  ف
  0/7315,30074/9B51/5B0/3%-5/5B1/08%5/58
  فسپا
  ف
  -2/448,80063/8B34/3B0/2%4/7B0/76%4/98
  زنگان
  ز
  0/3277,80019B7/8B0/05%00/81%28/91
  فخوز
  ف
  0/324,09664/6B779B4/61%-12/8B0/76%5/02
  هرمز
  ه
  -0/319,72030/7B476/8B2/82%-0/19%9/93
  فاسمین
  ف
  0/857,060135B170/2B1/01%4/8B0/72%4/32
  فلوله
  ف
  -2/264,23251/3B28/1B0/17%-5/7B0/81%27/46
  کاوه
  ک
  -0/4211,83088/2B379/2B2/24%-0/5%11/77
  وتوکا
  و
  2/6312,49040B50/3B0/3%6/4B1/11%6/3
  فباهنر
  ف
  1/315,41090/5B132/7B0/79%9/7B0/94%6/41
  فایرا
  ف
  1/458,98019/9B345/5B2/04%-13/9B0/44%5/39
  فسرب
  ف
  6/982,938256/8B32/8B0/19%46/7B1/17%13/04
  فنورد
  ف
  -0/3718,93017/7B29/8B0/18%00/74%5/21
  فجر
  ف
  4/88,06062/1B68/3B0/4%3/1B1/76%6/34
  فروس
  ف
  -1/198,31018B33/3B0/2%1/6B0/9%4/4
  فولاد
  ف
  06,120414/7B4/9T28/87%-0/56%3/61
  فماک
  ف
  -1/9315,3701/6B6/2B0/04%89/5M1/51%-
  فنفت
  ف
  0/3826,10064/9B31/4B0/19%118/4M0/8%23/9
  فسازان
  ف
  -2/67,890107/5B23/6B0/14%-2/1B0/59%39/35
  کویر
  ک
  -2/634,190125/7B157/2B0/93%-0/63%14/61
  فروی
  ف
  1/6310,58033/2B19B0/11%284/6M1/24%30/92
  فتوسا
  ف
  09,23033/3B13/1B0/08%826/9K3/8%-
  فگستر
  ف
  0/156,56034/8B9/9B0/06%-765/3M2/73%-
  فروسیل
  ف
  0/8217,30011/3B27/5B0/16%-1/2B0/69%-
  فسبزوار
  ف
  -0/3633,42053/1B133/7B0/79%-4/11%-
  میدکو
  م
  4/7415,5501/8T2/2T12/99%-0/28%-
  فافق
  ف
  -1/587,40028/7B26/2B0/15%-15B0/63%-
  فسوژ
  ف
  0/4522,55072/9B17/9B0/11%24/9B0/83%-
  فغدیر
  ف
  3/779,27026/3B327/3B1/94%01/18%-
  فرود
  ف
  -3/215,79094/6B30/9B0/18%-5/2B0/92%-
  فروژ
  ف
  3/1553,10071/8B59/3B0/35%43/3B3/6%-
  ذوب
  ذ
  1/44,221240B298B1/76%-1/53%-
  صغدیر504
  ص
  2/021,010,00096M-----
  کیمیا
  ک
  0/368,25027/5B24/8B0/15%9B1/69%-