سبزوا

آخرین قیمت
6,5200/62%
قیمت پایانی
6,6702/93%
حجم(مشکوک)
30/6M

سبزوا

|مجاز
سیمان لار سبزوار|فرابورس
آخرین قیمت
6,5200/62%
قیمت پایانی
6,6702/93%
حجم(مشکوک)
30/6M
 • ارزش معاملات
  204/2B
 • تاثیر در شاخص
  1/28
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/6%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  سبزوا
  • ارزش بازار24/5B
  • تعداد معاملات2,473
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول38/3B
  • سرانه خرید حقیقی41/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/93
  6,830بازه قیمت روز5,950
  162/1B
  حقیقی
  123/8B
  42/2B
  حقوقی
  80/5B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  22/07
  درصد سهم از صنعت
  1/15
  RSI
  52/4
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام3,757,798,000
  • سهام شناور88.91%
  • EPS230
  • P/Eگروه-
  • P/S7/9165
  • میانگین حجم یک ماه33/2M
  • میانگین حجم سه ماه24/2M
  • میانگین حجم یک سال21/2M
  • میانگین ارزش یک ماه146/4B
  • میانگین ارزش سه ماه97/1B
  • میانگین ارزش یک سال73/9B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: INFO@SABZEVARCEMENT.IRتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علیرضا امیرفراهانی
   نشانی امور سهام:
   خراسان رضوی - شهر روداب - دشت پروند

  نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  سآبیک
  س
  -0/5320,45021/2B60/7B2/86%-3/6B8/27%6/36
  سباقر
  س
  -2/8222,8507B13/4B0/63%01/56%12/01
  سفانو
  س
  -1/9895,13024/3B47/4B2/23%-5/3B0/69%6/53
  سصوفی
  س
  -3/0233,01025/1B36B1/7%-12/6B0/66%5/86
  سخواف
  س
  2/962,1216/5B6/1B0/29%04/47%-
  سدور
  س
  -2/7213,59076/2B8/7B0/41%2/4B1/03%17/86
  ساراب
  س
  0/0334,0202B42/9B2/02%204M2/46%7/6
  سفارس
  س
  -0/1239,420120/3B225B10/6%-11/9B1/6%4/72
  سجام
  س
  0/452,9208/3B19/5B0/92%-1/7B2/56%19/68
  سیلام
  س
  -0/6831,360391/6B37/1B1/75%-30/9B0/67%7/04
  سبجنو
  س
  -1/0150,0806/2B19/5B0/92%-1/1B1/45%6/09
  ساروم
  س
  -3/6546,79017/4B46/5B2/19%-2/7B0/52%6/21
  سخاش
  س
  092,89011/9B18/7B0/88%-5/8B0/73%6/62
  سمتاز
  س
  0/4653,7006/5B54/1B2/55%-1/6B1/83%6/29
  سکرما
  س
  -2/3628,5905B42/2B1/99%-1/4B0/98%6/27
  سقاین
  س
  -4/9975,33031/5B18/7B0/88%-4/7B0/71%10/43
  سنیر
  س
  0/0252,52044/5B11/9B0/56%00/9%18/31
  سشمال
  س
  -0/8617,4306/4B29/5B1/39%-3B0/72%7/15
  سیدکو
  س
  -5/9616,64059/6B99/4B4/69%-20B0/4%15/45
  سهرمز
  س
  1/1623,33020/9B42/8B2/02%-546M1/28%8/83
  سمازن
  س
  0/1323,18027/9B58B2/73%-19/5B0/66%6/91
  سصفها
  س
  -5197,23040/2B98/6B4/65%-19/1B0/11%25/64
  سلار
  س
  2/9651,85016/5B12/2B0/58%-4/2B1/3%32/04
  سپاها
  س
  -0/6921,73063B53/1B2/5%-3/8B1/24%4/82
  سرود
  س
  -0/6440,85024/8B32/9B1/55%-21/8B0/16%5/75
  سشرق
  س
  -0/7814,00064/4B37/3B1/76%-7/3B1/11%5/14
  سغرب
  س
  -0/8740,88026/1B20/6B0/97%7/8B3/5%6/3
  سدشت
  س
  0/2847,1001/9B55/7B2/63%-431/9M1/53%11/73
  سهگمت
  س
  -0/1455,80024/4B40/7B1/92%-12/3B0/64%5/73
  سبهان
  س
  3/2193,23030/8B18/7B0/88%-11/6B1/21%12/25
  سکرد
  س
  -0/7710,46032/8B22/6B1/07%-1/9B1/26%15/06
  سفار
  س
  1/73188,05058B43/3B2/04%7/5B1/35%10/62
  سخوز
  س
  0/0954,13018/6B76/4B3/6%-4/2B1/65%10/64
  ساربیل
  س
  -2/9259,66089B85/6B4/03%-0/41%6/21
  ستران
  س
  0/0561,91051/3B109/5B5/16%-19/8B1/06%7/74
  سخزر
  س
  -4/137,42012/5B18/5B0/87%-1B0/96%9/15
  سکارون
  س
  -2/9770,55023/5B14/7B0/69%-4B0/81%-
  ساوه
  س
  -4/32139,55046/7B90B4/24%-7/7B1/62%10/79
  سیتا
  س
  0/2218,22059/5B200/5B9/45%-14/1B10/04%-
  سغدیر
  س
  2/210,53011/9B69/4B3/27%-4/4B0/96%-
  اردستان
  ا
  0/6128,07057/2B31/9B1/5%-26B5/1%-
  سارو ج
  س
  -0/5238,500466/1M51/3B2/42%-83/7M0/7%-