وسپهر

آخرین قیمت
7,2000/98%
قیمت پایانی
7,2301/4%
حجم(مشکوک)
12/2M

وسپهر

|مجاز
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات|فرابورس
آخرین قیمت
7,2000/98%
قیمت پایانی
7,2301/4%
حجم(مشکوک)
12/2M
 • ارزش معاملات
  88/2B
 • تاثیر در شاخص
  13/5
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8/02%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وسپهر
  • ارزش بازار540B
  • تعداد معاملات2,605
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول3/4B
  • سرانه خرید حقیقی25/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده4/42
  7,910بازه قیمت روز6,890
  78/6B
  حقیقی
  74/9B
  9B
  حقوقی
  12/6B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  10/1
  RSI
  -
  • حجم مبنا16/9M
  • تعداد سهام75,000,000,000
  • سهام شناور62.64%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@sepehsaerat.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: خداداد غریب پورجهان آباد
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (سرمایه گذاریها)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پردیس
  پ
  0/147,14069/7B21/4B0/4%4/4B1/3%3/14
  وشمال
  و
  -2/4220,6508B2/5B0/05%---
  آریان
  آ
  2/985,18082B306/2B5/73%8/1B1/1%12/25
  فلات
  ف
  2/9650,50068B19/7B0/37%10/8B3/04%13/46
  وسپه
  و
  1/945,70043B135B2/53%2/5B1/31%4/18
  وبهمن
  و
  -35,25023/6B72/4B1/35%-1/6B0/89%5/77
  وصنعت
  و
  3/062,43824/8B44/3B0/83%2B2/28%4/72
  وتوصا
  و
  3/5711,610181/2B47/6B0/89%13/1B0/7%8/38
  وایرا
  و
  2/984,0626/4B9/1B0/17%2/5B4/02%25/18
  اعتلا
  ا
  1/74,2057/6B12/9B0/24%60/9M1/52%5/66
  سنوین
  س
  2/977,610126/2B7/6B0/14%65B0/87%10/51
  واتی
  و
  -1/5517,26086/6B77/1B1/44%-0/46%4/87
  وکادو
  و
  0/3528,80040/2B22/9B0/43%3/9B1/57%14/72
  وآرین
  و
  2/972,07218/1B8/3B0/16%4/4B2/2%-
  معیار
  م
  2/821,65072/1B6/6B0/12%28/1B1/37%48/89
  وگستر
  و
  1/3518,440417/4B14/4B0/27%-0/32%-
  گوهران
  گ
  05,4205/5B35/2B0/66%-688/9M1/95%5/82
  وخارزم
  و
  1/925,820110/1B109/2B2/04%-450/2M1/19%3/08
  ودانا
  و
  2/936,68026/9B9B0/17%7/3B1/02%2/16
  سدبیر
  س
  6/936,250131/9B9/1B0/17%13/8B1/84%-
  وسکاب
  و
  1/583,60922/7B43/3B0/81%-4/3B2/02%2/96
  وبیمه
  و
  -0/392,09440B33/1B0/62%-487/2M1/09%7/97
  وتوسم
  و
  -0/525,7204/4B45/5B0/85%-577/7M0/79%3/48
  ونیرو
  و
  2/813,794556/3B38/7B0/72%-0/62%92/57
  وسبحان
  و
  -1/133,02224/6B23/2B0/43%-6/9B0/95%4/45
  ونیکی
  و
  -0/128,21018/4B287B5/37%-7/8B0/67%5/95
  وساپا
  و
  6/996,520754/9B130/3B2/44%254/8B1/09%23/42
  وبوعلی
  و
  04,12012/3B24/8B0/46%-1/7B0/82%3/23
  وصنا
  و
  1/932,15117/6B17/6B0/33%-513/5M1/39%32/8
  وجامی
  و
  0/112,67915/9B5/5B0/1%-199/5M1/07%41/28
  وبرق
  و
  2/9368,60027/9B24/1B0/45%6/9B24/41%2/2
  وپویا
  و
  -6/994,369211/6B30/2B0/56%-0/82%5/62
  سرچشمه
  س
  411,800534/7B89/5B1/67%83/7B0/76%18/78
  وآداک
  و
  311,4193/1B10B0/19%---
  وملت
  و
  1/994,457976/8M4/5B0/08%010/67%135/8
  وفتخار
  و
  -2/982,86820/6B5/7B0/11%00/82%22/07
  وآوا
  و
  0/15,14033/4B6/8B0/13%-4B1/66%23/39
  صبا
  ص
  2/884,996691/9B575B10/76%-2/36%4/94
  وسیستا
  و
  -4/8661710M92/9B1/74%---
  وساشرقی
  و
  0/474296B88/1B1/65%---
  وسکهبو
  و
  -2/651,1305/2M43B0/8%---
  وسگلستا
  و
  -574033/7M84/3B1/58%---
  وسخوز
  و
  -4/9633137/3M154/6B2/89%---
  وساربیل
  و
  -51,28012/2M76/9B1/44%---
  وسلرستا
  و
  -3/974718/2B42/7B0/8%---
  وسیلام
  و
  -51,2405/9M5/9K0%---
  وسفارس
  و
  -4/951,0305/5M258/2B4/83%---
  وسرضوی
  و
  -4/9772586/1M241/2B4/51%---
  وسزنجان
  و
  -4/931,4195M63/5B1/19%---
  وسخراج
  و
  -9/962,2098/5M122/1B2/29%---
  وسمازن
  و
  -4/959705/1M173/9B3/25%---
  وسصفا
  و
  -4/9472983/4M160/3B3%---
  وسهمدا
  و
  0/251313/8B58/6B1/1%---
  وسقم
  و
  -4/951,33232M66/2B1/24%---
  وسهرمز
  و
  -2/69648119/9B62/5B1/17%---
  وسکرد
  و
  0/2343119/8B39/6B0/74%---
  وسکرشا
  و
  -0/6943210/5B37B0/69%---
  وسمرکز
  و
  -51,400284/4M103/7B1/94%---
  وسیزد
  و
  -4/951,27476/6M72/1B1/35%---
  وسخراش
  و
  -4/971,36926M89/2B1/67%---
  وسگیلا
  و
  -0/464335/1B64/6B1/21%---
  وساغربی
  و
  0/4642921/3B69/1B1/29%---
  وسکرمان
  و
  0/2343145/4B75/9B1/42%---
  وسبوشهر
  و
  -1/591,26012/4M59/8B1/12%---
  وکبهمن
  و
  6/994,185104/1B42/1B0/79%65B49/61%-
  وامین
  و
  -2/9514,49012/6B141/6B2/65%-9/2B0/63%-
  ومدیر
  و
  0/25,12029/8B46B0/86%14/4B14/71%-
  ولقمان
  و
  2/986,81010/7B9/4B0/18%-1/62%-
  مدیریت
  م
  -2/734,09254/7B12/3B0/23%-3/8B2/2%-
  وهامون
  و
  -1/743,42125/1B17B0/32%-599/4M3/34%-
  وتوسکا
  و
  2/9911,37057/5B9/4B0/18%614/5M0/81%-
  وطوبی
  و
  6/993,12299/9B9/5B0/18%20/4B1/62%-
  بهیر
  ب
  2/9715,910233/9B9/6B0/18%124/7B1/04%-
  صرزم411
  ص
  -1990,0009/9M-----
  والماس
  و
  4/962,35047B9/4B0/18%46/5B--
  ومهان
  و
  1/119,01024/6B272/7B5/1%-10/4B1/04%-