زشریف

آخرین قیمت
6,9005/18%
قیمت پایانی
6,8003/66%
حجم(مشکوک)
12/7M

زشریف

|مجاز
کشت وصنعت شریف آباد|فرابورس
آخرین قیمت
6,9005/18%
قیمت پایانی
6,8003/66%
حجم(مشکوک)
12/7M
 • ارزش معاملات
  86/1B
 • تاثیر در شاخص
  1/04
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/29%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  زشریف
  • ارزش بازار16/6B
  • تعداد معاملات1,007
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول34B
  • سرانه خرید حقیقی46/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده2/19
  7,220بازه قیمت روز6,280
  83/2B
  حقیقی
  49/2B
  794M
  حقوقی
  34/8B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  13/42
  درصد سهم از صنعت
  3/03
  RSI
  50/54
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام2,404,787,000
  • سهام شناور23.12%
  • EPS441
  • P/Eگروه-
  • P/S2/2652
  • میانگین حجم یک ماه6/5M
  • میانگین حجم سه ماه4/1M
  • میانگین حجم یک سال6/1M
  • میانگین ارزش یک ماه25/2B
  • میانگین ارزش سه ماه15/3B
  • میانگین ارزش یک سال22/7B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: احمد پایداررودمعجنی
   نشانی امور سهام:
   کیلومتر 17 جاده قزوین ابیک جاده خاکعلی بعد از پل راه اهن

  نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  آینده
  آ
  -1/977,99021/5B3/3B0/61%730/2M1/16%-
  تلیسه
  ت
  4/775,019115/2B25/1B4/59%434/1M1/25%28/12
  زمگسا
  ز
  -0/8439,24013/6B11/7B2/13%408/9M0/76%9/54
  آبین
  آ
  -2/946,98057/2B12/5B2/28%-4/7B0/92%80/31
  زگلدشت
  ز
  -3/627,05039/3B18/7B3/42%-0/6%24/36
  زشگزا
  ز
  3/710,38044/5B10B1/82%4/6B1/91%13/68
  زبینا
  ز
  2/754,33442/5B15/8B2/88%430/5M1/01%12/7
  زقیام
  ز
  03,29742/6B22/7B4/15%253/9M1/07%14/01
  زپارس
  ز
  -2/2355,07037/4B75/4B13/77%305/5M0/73%51/23
  زکشت
  ز
  -3/422,85059/9B13/6B2/49%-696/9M0/84%20/32
  جوین
  ج
  2/18,19029/5B61/5B11/24%-4B1/27%7/94
  زدشت
  ز
  -0/2737,90084/3B25/6B4/68%-12/3B0/64%21/48
  زماهان
  ز
  3/059,39020/4B10/7B1/95%263/7M1/27%30/81
  سیمرغ
  س
  -1/8928,82053/1B37/2B6/79%-2/6B0/82%8/56
  زفکا
  ز
  -3/4221,650154/9B31/8B5/81%22/6B0/99%12/82
  زکوثر
  ز
  0/9426,590124/3B53/8B9/83%36/8B2/76%13/55
  زملارد
  ز
  4/9825,050394/3B20/2B3/7%-2/73%-
  سپید
  س
  -6/9926,790455/4B80/3B14/67%-0/34%-
  زفجر
  ز
  4/9819,40022/3B17/5B3/19%-257/33%-