حسیر

آخرین قیمت
16,620-1/01%
قیمت پایانی
16,8100/12%
حجم(مشکوک)
1/7M

حسیر

|مجاز
ریل سیر کوثر|فرابورس
آخرین قیمت
16,620-1/01%
قیمت پایانی
16,8100/12%
حجم(مشکوک)
1/7M
 • ارزش معاملات
  28/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/4%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  حسیر
  • ارزش بازار20B
  • تعداد معاملات528
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-5/3B
  • سرانه خرید حقیقی8K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/25
  17,020بازه قیمت روز14,800
  18/2B
  حقیقی
  23/4B
  9/8B
  حقوقی
  4/7B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  5/31
  درصد سهم از صنعت
  1/19
  RSI
  50/22
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام1,205,894,000
  • سهام شناور27.37%
  • EPS7,006
  • P/Eگروه-
  • P/S15/6573
  • میانگین حجم یک ماه1/1M
  • میانگین حجم سه ماه1/2M
  • میانگین حجم یک سال3/3M
  • میانگین ارزش یک ماه20B
  • میانگین ارزش سه ماه22/1B
  • میانگین ارزش یک سال58/4B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: admin@railseir.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: ابوالقاسم سعیدی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  حسینا
  ح
  1/1519,27069/8B48/3B2/86%-0/66%7/45
  حبندر
  ح
  0/4415,98020/2B11/9B0/71%3M1/37%49/66
  حتاید
  ح
  -0/736,88017/8B48/1B2/85%-859/1M1/09%4/45
  حرهشا
  ح
  2/99207,2006B3/2B0/19%1/3B2/36%-
  حکشتی
  ح
  0/4418,360348/7B1/1T62/43%-1/09%6/25
  توریل
  ت
  -4/466,52032/4B45B2/66%-4/2B0/42%10/98
  حتوکا
  ح
  -4/074,18343/9B14/7B0/87%14/7B0/81%8/15
  حپترو
  ح
  -3/9155,46026/8B10/8B0/64%-3/1B1/36%41/06
  حفارس
  ح
  -1/0614,0601/1T276/3B16/35%-0/53%286/43
  حریل
  ح
  -3/613,32951/7B15/7B0/93%-2/1B1/02%33/28
  حپارسا
  ح
  1/3974,65029/3B18/3B1/08%-3B0/96%10/04
  حآسا
  ح
  6/9716,160284/3B29/3B1/73%28/9B0/58%42/38
  حآفرین
  ح
  -0/43,98596/6B29/6B1/75%7/1B0/72%-
  حگهر
  ح
  -2/7414,64044/3B64/6B3/82%-28B0/53%-
  حشکوه
  ح
  -37,33012/3B12/3B0/73%-0/03%-
  حگردش
  ح
  2/794,360162/1B7B0/42%-1/52%-
  مشهد312
  م
  01,000,00060B-----
  مشیر304
  م
  -0/5990,0003B-----
  مشیر312
  م
  01,000,000190B-----
  مشیر042
  م
  01,000,000350B-----