حآفرین

آخرین قیمت
3,981-0/4%
قیمت پایانی
3,985-0/3%
حجم(مشکوک)
24/2M

حآفرین

|مجاز
ریل پرداز نو آفرین|فرابورس
آخرین قیمت
3,981-0/4%
قیمت پایانی
3,985-0/3%
حجم(مشکوک)
24/2M
 • ارزش معاملات
  96/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-17/84%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  حآفرین
  • ارزش بازار29/6B
  • تعداد معاملات1,743
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول7/1B
  • سرانه خرید حقیقی38/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/72
  4,295بازه قیمت روز3,887
  91/3B
  حقیقی
  84/2B
  4/9B
  حقوقی
  12B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  1/76
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام7,428,000,000
  • سهام شناور25.72%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@fadaktrains.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدحسین مدهوش طوسی
   نشانی امور سهام:
   ستان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزي - شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان سیزدهم-خیابان شهید احمد قصیر-پلاك 38-طبقه چهارم-واحد 17 س

  نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  حسینا
  ح
  1/1519,27069/8B48/3B2/87%-0/66%7/45
  حبندر
  ح
  0/4415,98020/2B11/9B0/71%3M1/37%49/66
  حتاید
  ح
  -0/736,88017/8B48/1B2/86%-859/1M1/09%4/45
  حرهشا
  ح
  2/99207,2006B3/2B0/19%1/3B2/36%-
  حکشتی
  ح
  0/4418,360348/7B1/1T62/79%-1/09%6/25
  توریل
  ت
  -4/466,52032/4B45B2/68%-4/2B0/42%10/98
  حتوکا
  ح
  -4/074,18343/9B14/7B0/87%14/7B0/81%8/15
  حپترو
  ح
  -3/9155,46026/8B10/8B0/65%-3/1B1/36%41/06
  حفارس
  ح
  -1/0614,0601/1T276/3B16/44%-0/53%286/43
  حریل
  ح
  -3/613,32951/7B15/7B0/93%-2/1B1/02%33/28
  حپارسا
  ح
  1/3974,65029/3B18/3B1/09%-3B0/96%10/04
  حسیر
  ح
  -1/0116,81028/3B20B1/19%-5/3B1/25%5/31
  حآسا
  ح
  6/9716,160284/3B29/3B1/74%28/9B0/58%42/38
  حگهر
  ح
  -2/7414,64044/3B64/6B3/84%-28B0/53%-
  حشکوه
  ح
  -37,33012/3B12/3B0/73%-0/03%-
  حگردش
  ح
  2/794,360162/1B7B0/42%-1/52%-
  مشهد312
  م
  01,000,00060B-----
  مشیر304
  م
  -0/5990,0003B-----
  مشیر312
  م
  01,000,000190B-----
  مشیر042
  م
  01,000,000350B-----