فزر

آخرین قیمت
41,000-0/97%
قیمت پایانی
40,950-1/09%
حجم(مشکوک)
3/4M

فزر

|مجاز
پویا زرکان آق دره|فرابورس
آخرین قیمت
41,000-0/97%
قیمت پایانی
40,950-1/09%
حجم(مشکوک)
3/4M
 • ارزش معاملات
  138/6B
 • تاثیر در شاخص
  -2/43
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-21/48%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فزر
  • ارزش بازار123B
  • تعداد معاملات1,983
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-14/4B
  • سرانه خرید حقیقی2/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/67
  44,900بازه قیمت روز39,100
  86/1B
  حقیقی
  100/5B
  49/9B
  حقوقی
  35/5B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  1/52
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام3,000,000,000
  • سهام شناور23.98%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@pzamine.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: ابوالفضل رستمخانی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کمنگنز
  ک
  1/3419,81021/5B29/2B0/36%-972/2M1/11%7/71
  کدما
  ک
  -3/7383,240265/4B21B0/26%-0/62%434/05
  کاما
  ک
  0/666,060285/3B121/4B1/5%52/4B1/08%15/7
  ومعادن
  و
  0/176,030181/4B1/2T14/25%57/1B1/01%6/34
  کچاد
  ک
  2/926,90058/5B1/9T23/55%-4/7B0/94%5/67
  تکنار
  ت
  2/9578,45085/3B4/7B0/06%01/05%34/17
  کنور
  ک
  025,33014/2B323/7B3/99%-9/1B0/84%15/68
  کروی
  ک
  035,78067/7B86/3B1/06%-842/6M0/76%6/59
  کبافق
  ک
  4/9538,40066/7B46/9B0/58%14/2B1/76%9/69
  کگل
  ک
  -0/586,870225/2B2/2T27/69%-0/45%10/73
  وامیر
  و
  2/99404,15055/4B34/6B0/43%-2/6B0/85%17/75
  کگهر
  ک
  -1/7548,55016B1/2T14/74%-1/5B0/39%12/54
  تاصیکو
  ت
  -0/339,02029/2B606/8B7/48%-11/3B0/38%9/18
  صمعاد412
  ص
  1979,4105/1B-----
  صمعاد212
  ص
  3/091,000,0005M-----
  اپال
  ا
  1/916,93030/6B171/7B2/12%-170/9M2/22%-
  صگل039
  ص
  4/171,000,000100M--100M--
  صگل309
  ص
  -4/761,000,000100M-----
  تجلی
  ت
  52,562142/6B159B1/96%33/1B1/07%-