گکوثر

آخرین قیمت
3,2874/98%
قیمت پایانی
3,2874/98%
حجم(مشکوک)
10/8M

گکوثر

|ممنوع-متوقف
هتل پارسیان کوثر اصفهان|فرابورس
آخرین قیمت
3,2874/98%
قیمت پایانی
3,2874/98%
حجم(مشکوک)
10/8M
 • ارزش معاملات
  35/4B
 • تاثیر در شاخص
  1/08
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+56/97%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  گکوثر
  • ارزش بازار12/6B
  • تعداد معاملات167
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول3/2B
  • سرانه خرید حقیقی179K
  • قدرت خریدار به فروشنده2/06
  3,131بازه قیمت روز2,833
  32/4B
  حقیقی
  29/1B
  3B
  حقوقی
  6/2B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  27/24
  درصد سهم از صنعت
  3/96
  RSI
  84/99
  • حجم مبنا7/1M
  • تعداد سهام3,829,327,000
  • سهام شناور36.27%
  • EPS77
  • P/Eگروه-
  • P/S5/478
  • میانگین حجم یک ماه17M
  • میانگین حجم سه ماه20/2M
  • میانگین حجم یک سال14/5M
  • میانگین ارزش یک ماه31/7B
  • میانگین ارزش سه ماه36/8B
  • میانگین ارزش یک سال24/6B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@hotelkowsar.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حجت عاقلی نژاد
   نشانی امور سهام:
   235321

  نمادهای هم گروه (هتل و رستوران)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  گپارس
  گ
  2/98174,35086/8B2/7B0/84%-0/31%302/42
  گکیش
  گ
  2/9914,8907/8B6/2B1/95%09/57%91/5
  سمگا
  س
  0/838,540108/3B85/1B26/78%-1/7B0/85%5/66
  گنگین
  گ
  2/9152,80047/3B159B50/03%21/7B1/82%8/48
  گشان
  گ
  -343,850153/6B64/8B20/4%-1/3B0/56%21/15