ثعمرا

آخرین قیمت
17,940-0/61%
قیمت پایانی
18,010-0/22%
حجم(مشکوک)
8/9M

ثعمرا

|مجاز
عمران و توسعه شاهد|فرابورس
آخرین قیمت
17,940-0/61%
قیمت پایانی
18,010-0/22%
حجم(مشکوک)
8/9M
 • ارزش معاملات
  160/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-31/91%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ثعمرا
  • ارزش بازار23/3B
  • تعداد معاملات1,655
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-3/6B
  • سرانه خرید حقیقی17/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/1
  20,650بازه قیمت روز17,950
  156/9B
  حقیقی
  160/5B
  3/6B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  72/74
  درصد سهم از صنعت
  2/31
  RSI
  40/6
  • حجم مبنا692/8K
  • تعداد سهام1,300,000,000
  • سهام شناور35.28%
  • EPS91
  • P/Eگروه-
  • P/S34/995
  • میانگین حجم یک ماه4M
  • میانگین حجم سه ماه2/4M
  • میانگین حجم یک سال2/5M
  • میانگین ارزش یک ماه25B
  • میانگین ارزش سه ماه14/1B
  • میانگین ارزش یک سال16/3B
  • زمینه فعالیت: ساختمانی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: هومن مشعشعی
   نشانی امور سهام:
   0

  نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ثنام
  ث
  2/982,09414/7B5B0/49%5/8B3/93%344/68
  وثخوز
  و
  2/9638,8501/3B2/8B0/28%05/33%30/45
  ثجوان
  ث
  -2/9811,0701/3B27/5B2/72%-0/38%474/11
  ثالوند
  ث
  0/4914,10055/9B11/4B1/13%5/7M0/89%21/16
  ثقزوی
  ث
  2/9617,63025/9B3/5B0/35%01/83%-
  وآذر
  و
  4/1312,810288/6B23B2/28%29/4B1/16%6,280/22
  وتوس
  و
  -0/220,15061/2B39/3B3/89%-337/6M1/03%-
  ثرود
  ث
  -0/6315,69026/5B7/9B0/78%-1/1B1/12%23/85
  ثعتما
  ث
  -0/5414,66018/5B2/1B0/21%-8/8B1/22%-
  ثاصفا
  ث
  020,8007/3B3/4B0/33%-51M0/7%-
  ثتوسا
  ث
  -2/9327,3001B2/5B0/25%00/5%-
  ثتران
  ث
  1/696,04030/7B10/9B1/07%863/7M0/78%26/61
  ثمسکن
  ث
  2/376,88036/9B43/5B4/3%-1/6B1/12%25/92
  ثزاگرس
  ث
  -2/5537,0505/1B2/4B0/24%-1/4B1/23%-
  کیسون
  ک
  2/962,072110/2B42/8B4/24%-844/1M1/69%14/71
  وساخت
  و
  2/572,352102/1B72/6B7/19%836/2M1/11%47/68
  ثشرق
  ث
  -4/978,41055B9/3B0/92%-5/6B0/15%47/5
  ثفارس
  ث
  4/9929,860168/5B53/7B5/32%53/8B3/41%66/04
  ثنظام
  ث
  -2/9546,45026/8B3/4B0/34%-149/7M1/42%-
  ثشاهد
  ث
  3/5522,620609/9B92/4B9/15%9/3B1/21%29/6
  آ س پ
  آ
  0/2711,16018/3B11/1B1/1%-1/7B1/05%194/94
  ثغرب
  ث
  3/1310,86053/7B13/1B1/29%349/5M0/92%32/78
  کرمان
  ک
  -1/331,646414/8B69/5B6/88%-5/4B0/88%214/86
  ثنور
  ث
  2/997,23022/5B8/7B0/86%12/3B9/5%2/24
  ثباغ
  ث
  -6/418,45063/1B48/3B4/78%-0/8%11/99
  آباد
  آ
  -4/99106,010148/1B25/4B2/51%-0/34%486/27
  ثپردیس
  ث
  6/9414,170329B29B2/87%10/5B1/7%9/81
  ثاخت
  ث
  -0/434,69094/9B41/2B4/08%-1/06%28/79
  ثنوسا
  ث
  2/527,760137/7B20/3B2/01%11/6B1/37%-
  ثامان
  ث
  541,220486/9B9/2B0/91%8/8B0/96%37
  ثاژن
  ث
  1/916,920792/3M2/8B0/27%04%506/79
  ثبهساز
  ث
  3/683,579318/8B72B7/13%-266/4M1/97%-
  ثامید
  ث
  -0/532,80398/2B182/1B18/02%-12/6B5/5%-
  ثجنوب
  ث
  1/4212,79049/7B18B1/78%17/3B1/07%-
  ارزش مسکن
  ا
  -2/7217,17584/7B---7/5B0/6%-