بخاور

آخرین قیمت
4,5840/95%
قیمت پایانی
4,6001/3%
حجم(مشکوک)
13/4M

بخاور

|مجاز
بیمه زندگی خاورمیانه|فرابورس
آخرین قیمت
4,5840/95%
قیمت پایانی
4,6001/3%
حجم(مشکوک)
13/4M
 • ارزش معاملات
  61/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+10/31%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بخاور
  • ارزش بازار11B
  • تعداد معاملات1,096
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-7/3B
  • سرانه خرید حقیقی28/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/71
  5,301بازه قیمت روز4,609
  51/9B
  حقیقی
  59/1B
  10B
  حقوقی
  2/7B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  15/48
  درصد سهم از صنعت
  0/45
  RSI
  52/25
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام2,400,000,000
  • سهام شناور41.17%
  • EPS165
  • P/Eگروه-
  • P/S3/5172
  • میانگین حجم یک ماه14/1M
  • میانگین حجم سه ماه8/5M
  • میانگین حجم یک سال5/3M
  • میانگین ارزش یک ماه33/8B
  • میانگین ارزش سه ماه18/8B
  • میانگین ارزش یک سال12/4B
  • زمینه فعالیت: بیمه صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: saham@MELICO.IRتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مهدی نوروزی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وحافظ
  و
  -2/896,140158/9B11/2B0/46%-0/61%126/23
  ودی
  و
  -2/347,19015/6B42/3B1/74%-5B1/21%9/99
  وسرمد
  و
  -1/972,0079/7B13/5B0/55%00/92%-
  وسین
  و
  -1/312,5078B14/6B0/6%662/4M1/43%-
  اتکای
  ا
  07,53012/7B60/7B2/49%-6/9B0/9%11
  وآفری
  و
  2/983,97059/3B47/6B1/95%-6/15%8/27
  ملت
  م
  -1/911,61151B48/9B2/01%-1/7B0/8%-
  آسیا
  آ
  0/712,51293/2B79B3/24%-5/9B1/59%7/73
  ورازی
  و
  -2/872,533396/4B46/4B1/91%9/4B0/93%236/8
  پارسیان
  پ
  2/384,08222/9B53/2B2/18%-1/6B1/2%9/81
  کوثر
  ک
  -0/74,066149B100B4/1%3B1/08%11/78
  آرمان
  آ
  -2/26,800908/9M20B0/82%-600/4M0/79%30/55
  بپاس
  ب
  4/1723,650165/4B1/4T56/69%-0/3%35/28
  میهن
  م
  4/9411,68033/9B17/5B0/72%2/4B6/2%-
  بساما
  ب
  4/9513,860111B69/9B2/87%-0/24%18/77
  ما
  م
  -2/494,2369/4B33/5B1/37%00/99%11/96
  دانا
  د
  -1/565,020303/1B98/3B4/03%-23/8B1/01%-
  البرز
  ا
  -6/993,498302/4B121/6B4/99%-10/1B0/53%5/44
  وحکمت
  و
  -2/973,27116/1B10/2B0/42%-892/5M2/13%15/75
  نوین
  ن
  -3/062,47869/8B12/2B0/5%14/2B0/82%-
  ومعلم
  و
  4/962,66479/6B15/5B0/64%-1B1/16%17/37
  باران
  ب
  -1/524,0956/8B4/8B0/2%01/59%-
  بنو
  ب
  -4/846,13087/5B36/6B1/5%-1/3B0/72%-
  اتکام
  ا
  -3/095,7906/6B45/2B1/85%-85/2M0/84%-
  وتعاون
  و
  4/992,06061/8B10/3B0/42%12/9B1/17%-
  اتکاسا
  ا
  0/663,63044/7B9/1B0/37%-5/11%-
  آواپارس
  آ
  0/391,81624/7B9/1B0/37%1/8B2/32%-
  بتهران
  ب
  2/991,891492/3B9/5B0/39%59/4B2/91%-
  کاریز
  ک
  -2/993,161405/5B7/6B0/31%-1/42%-
  وفردا
  و
  2/951,424131/3B7/2B0/29%-1/4B2/79%-