زماهان

آخرین قیمت
9,4503/05%
قیمت پایانی
9,3902/4%
حجم(مشکوک)
2/2M

زماهان

|مجاز
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان|فرابورس
آخرین قیمت
9,4503/05%
قیمت پایانی
9,3902/4%
حجم(مشکوک)
2/2M
 • ارزش معاملات
  20/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-22/14%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  زماهان
  • ارزش بازار10/7B
  • تعداد معاملات446
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول263/7M
  • سرانه خرید حقیقی15/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/27
  10,060بازه قیمت روز8,760
  20/4B
  حقیقی
  20/2B
  0
  حقوقی
  263/7M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  30/81
  درصد سهم از صنعت
  1/93
  RSI
  43/71
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام1,130,000,000
  • سهام شناور21.15%
  • EPS333
  • P/Eگروه-
  • P/S4/0567
  • میانگین حجم یک ماه2/2M
  • میانگین حجم سه ماه1/7M
  • میانگین حجم یک سال3/1M
  • میانگین ارزش یک ماه15/3B
  • میانگین ارزش سه ماه11/1B
  • میانگین ارزش یک سال24/7B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: edari@e-mahan.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: رحمن محمدی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  آینده
  آ
  -1/977,99021/5B3/3B0/6%730/2M1/16%-
  تلیسه
  ت
  4/775,019115/2B25/1B4/54%434/1M1/25%28/12
  زمگسا
  ز
  -0/8439,24013/6B11/7B2/11%408/9M0/76%9/54
  آبین
  آ
  -2/946,98057/2B12/5B2/26%-4/7B0/92%80/31
  زگلدشت
  ز
  -3/627,05039/3B18/7B3/39%-0/6%24/36
  زشگزا
  ز
  3/710,38044/5B10B1/8%4/6B1/91%13/68
  زبینا
  ز
  2/754,33442/5B15/8B2/85%430/5M1/01%12/7
  زقیام
  ز
  03,29742/6B22/7B4/1%253/9M1/07%14/01
  زپارس
  ز
  -2/2355,07037/4B75/4B13/63%305/5M0/73%51/23
  زکشت
  ز
  -3/422,85059/9B13/6B2/46%-696/9M0/84%20/32
  جوین
  ج
  2/18,19029/5B61/5B11/12%-4B1/27%7/94
  زدشت
  ز
  -0/2737,90084/3B25/6B4/63%-12/3B0/64%21/48
  سیمرغ
  س
  -1/8928,82053/1B37/2B6/72%-2/6B0/82%8/56
  زفکا
  ز
  -3/4221,650154/9B31/8B5/75%22/6B0/99%12/82
  زشریف
  ز
  5/186,80086/1B16/6B3%34B2/19%13/42
  زکوثر
  ز
  0/9426,590124/3B53/8B9/72%36/8B2/76%13/55
  زملارد
  ز
  4/9825,050394/3B20/2B3/66%-2/73%-
  سپید
  س
  -6/9926,790455/4B80/3B14/51%-0/34%-
  زفجر
  ز
  4/9819,40022/3B17/5B3/16%-257/33%-