کرمان

آخرین قیمت
1,619-1/4%
قیمت پایانی
1,637-0/3%
حجم(مشکوک)
202/8M

کرمان

|مجاز
س. توسعه و عمران استان کرمان|فرابورس
آخرین قیمت
1,619-1/4%
قیمت پایانی
1,637-0/3%
حجم(مشکوک)
202/8M
 • ارزش معاملات
  332B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-6/4%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کرمان
  • ارزش بازار69B
  • تعداد معاملات5,709
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-14/7B
  • سرانه خرید حقیقی134/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/15
  1,775بازه قیمت روز1,543
  315/8B
  حقیقی
  330/3B
  14/5B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  214/86
  درصد سهم از صنعت
  7/16
  RSI
  50/44
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام42,620,178,000
  • سهام شناور93.61%
  • EPS4
  • P/Eگروه-
  • P/S121/0179
  • میانگین حجم یک ماه211/2M
  • میانگین حجم سه ماه143/9M
  • میانگین حجم یک سال169/3M
  • میانگین ارزش یک ماه173/4B
  • میانگین ارزش سه ماه115/4B
  • میانگین ارزش یک سال142/8B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@kdico.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مسعود صفاخواه
   نشانی امور سهام:
   دفتر کرمان به آدرس خیابان حافظ ،کوچه شماره 11 ساختمان حافظ تلفن 3-2737302-0341 دورنگار 2737303-0341 امورمالی کرمان 2737301-0341

  نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ثنام
  ث
  2/972,22024/4B5/3B0/55%5/2B1/96%344/68
  وثخوز
  و
  2/9638,950747/8M2/8B0/29%014%30/45
  ثجوان
  ث
  -2/9910,700970/2M26/5B2/75%00/14%474/11
  ثالوند
  ث
  -0/1414,23058/5B11/2B1/16%14/3M0/8%21/16
  ثقزوی
  ث
  2/7818,51036/1B3/7B0/38%00/89%-
  وآذر
  و
  -3/9212,620144B22/3B2/32%-455/8M0/59%6,280/22
  وتوس
  و
  -0/220,15061/2B39/3B4/08%-1/03%-
  ثرود
  ث
  -0/6216,36032/4B8B0/83%-458/7M0/9%23/85
  ثعتما
  ث
  1/9514,42025/1B2/1B0/22%01/54%-
  ثاصفا
  ث
  -2/9320,3504/6B3/2B0/33%-59/7M1/44%-
  ثتوسا
  ث
  -2/9726,850895M2/5B0/26%00/4%-
  ثتران
  ث
  4/916,63030/8B11/9B1/24%9/3B19/78%26/61
  ثمسکن
  ث
  -2/846,92052/9B43/1B4/47%-404M0/82%25/92
  ثزاگرس
  ث
  2/8637,20012/3B2/5B0/26%-256/6M1/84%-
  کیسون
  ک
  32,19822/5B44/3B4/6%-1/7B2/41%14/71
  وساخت
  و
  1/052,325104/8B71/3B7/4%-8/5B1/25%47/68
  ثشرق
  ث
  -0/928,85042/8B9/4B0/98%-1/5B0/98%47/5
  ثفارس
  ث
  4/9832,910157/6B59/2B6/15%65/8B9/86%66/04
  ثعمرا
  ث
  -4/6717,960166B23/4B2/42%-5/1M0/83%72/74
  ثنظام
  ث
  2/9347,35012/4B3/5B0/37%2/8B1/99%-
  ثشاهد
  ث
  -6/9122,560936/1B89/1B9/25%5/2B0/61%29/6
  آ س پ
  آ
  -1/7911,12018/5B11B1/14%472/4M1/13%194/94
  ثغرب
  ث
  -1/9210,95066/8B12/9B1/34%10/8B1/07%32/78
  ثنور
  ث
  2/967,66022/7B9/2B0/95%14/5B19/71%2/24
  ثباغ
  ث
  -6/418,45063/1B48/3B5/01%-0/8%11/99
  آباد
  آ
  5115,480247B27/7B2/88%12/9B0/54%486/27
  ثپردیس
  ث
  716,200309/6B32/4B3/36%21/2B1/98%9/81
  ثاخت
  ث
  -4/984,630103/8B41/2B4/28%-19/8B0/98%28/79
  ثنوسا
  ث
  -27,48094/6B19/3B2/01%-7/3B1/25%-
  ثامان
  ث
  4/9945,050325/3B10B1/04%26/2B0/96%37
  ثاژن
  ث
  1/997,190244/1M2/9B0/3%010%506/79
  ثبهساز
  ث
  -2/563,431566/2B68/2B7/08%-1/8%-
  ثامید
  ث
  -2/882,774130/1B178/5B18/53%-3/62%-
  ثجنوب
  ث
  -4/312,320187/3B17/1B1/78%6/2B0/59%-
  ارزش مسکن
  ا
  -3/3216,73062/1B---4/2B0/62%-