مادیرا

آخرین قیمت
6,6003/29%
قیمت پایانی
6,6003/29%
حجم(مشکوک)
48/8M

مادیرا

|مجاز
صنایع ماشین های اداری ایران|فرابورس
آخرین قیمت
6,6003/29%
قیمت پایانی
6,6003/29%
حجم(مشکوک)
48/8M
 • ارزش معاملات
  322/5B
 • تاثیر در شاخص
  5/37
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+10/92%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  مادیرا
  • ارزش بازار93/7B
  • تعداد معاملات3,115
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-769/5M
  • سرانه خرید حقیقی58/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/35
  6,560بازه قیمت روز5,940
  307/6B
  حقیقی
  308/3B
  12/8B
  حقوقی
  12/1B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  41/82
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  66/07
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام14,200,000,000
  • سهام شناور19.45%
  • EPS116
  • P/Eگروه-
  • P/S3/8M
  • میانگین حجم یک ماه37/6M
  • میانگین حجم سه ماه26/8M
  • میانگین حجم یک سال17/5M
  • میانگین ارزش یک ماه97/2B
  • میانگین ارزش سه ماه66/5B
  • میانگین ارزش یک سال51/4B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: بابک ثقفی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E