خاور

آخرین قیمت
5,390-0/92%
قیمت پایانی
5,360-1/47%
حجم(مشکوک)
131/1M

خاور

|مجاز
ایران خودرو دیزل|فرابورس
آخرین قیمت
5,390-0/92%
قیمت پایانی
5,360-1/47%
حجم(مشکوک)
131/1M
 • ارزش معاملات
  702/9B
 • تاثیر در شاخص
  -12/43
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/63%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خاور
  • ارزش بازار465/5B
  • تعداد معاملات5,984
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی58/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/72
  6,000بازه قیمت روز5,220
  527/6B
  حقیقی
  685/3B
  175/5B
  حقوقی
  17/7B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  11/76
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام86,360,849,000
  • سهام شناور32.90%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@ikd-co.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد زالی
   نشانی امور سهام:
   تهران کیلومتر 14 کمربندی آزادگان از اتوبان تهران کرج صندوق پستی 736-13185

  نمادهای هم گروه (خودرو و ساخت قطعات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  خاذین
  خ
  1/684,03084/6B18B0/46%-12B0/98%-
  خنصیر
  خ
  4/1716,570543/9B29/2B0/74%19/7B1/29%53/96
  خگستر
  خ
  3/565,760856/7B230/5B5/83%-1/64%91/39
  خکمک
  خ
  4/984,739246/6B19/3B0/49%6B0/74%-
  خزامیا
  خ
  0/119,180573B235/7B5/96%-0/89%13/33
  خبهمن
  خ
  3/362,396172/7B327/4B8/27%11/2B1/57%33/39
  خدیزل
  خ
  4/9212,280498/5B208/9B5/28%-1/02%7/12
  خلیبل
  خ
  -1/6840,85054/5B60/2B1/52%-4/9B0/67%-
  خلنت
  خ
  -0/8722,79037B13/7B0/35%-1B0/97%19/93
  خپویش
  خ
  -2/1422,950165/8B40/4B1/02%10/1B0/48%16/36
  خودرو
  خ
  2/193,449974/6B1/1T26/68%-1/1%-
  خزر
  خ
  2/266,28072/5B22/7B0/57%-1B1/67%8/75
  ورنا
  و
  6/878,110378B96/2B2/43%84/5B1/61%57/42
  خمهر
  خ
  -4/34,261296/3B28/2B0/71%-0/8%71/78
  خمحور
  خ
  4/997,710145B49/2B1/24%-1/02%79/75
  خاهن
  خ
  05,88067/4B117/5B2/97%00/99%10/96
  تشتاد
  ت
  -2/737,50015/7B6/8B0/17%-0/86%33/7
  خمحرکه
  خ
  -3/3310,240578B58/3B1/47%-0/58%49/5
  خموتور
  خ
  -4/9410,100127/1B30B0/76%-0/74%8/9
  خفنر
  خ
  6/9816,540140B19/4B0/49%10/4B1/2%15/18
  ریخته گری تبریز
  ر
  01,000100B00%---
  خشرق
  خ
  1/8216,63092/3B19B0/48%1/1B1/15%15/02
  خریخت
  خ
  4/855,39061B12/7B0/32%24/3B4/42%9/95
  خوساز
  خ
  4/9936,360133/9B41B1/04%18/2B0/71%43/12
  ختراک
  خ
  -3/7221,580120B38/7B0/98%-9/7B0/62%6/76
  خساپا
  خ
  2/463,123626/9B618/4B15/63%-1/33%-
  ختور
  خ
  6/986,970171/7B27/2B0/69%33/8B1/55%9/56
  خکار
  خ
  2/74,10128/7B14/3B0/36%77/8M1/27%7/62
  خرینگ
  خ
  4/9958,470226B26/2B0/66%5B1/02%17/38
  خچرخش
  خ
  6/9925,680100/8B24/8B0/63%27/3B1/21%41/66
  ختوقا
  خ
  -2/088,020465/1B49/5B1/25%-8/7B0/7%12/37
  خعمرا
  خ
  2/9110,95022/1B15/3B0/39%00/81%120/93
  خفناور
  خ
  -2/8942,9004/9B4/2B0/11%-0/16%61/14
  خکاوه
  خ
  -2/9634,550199/1B90/8B2/29%00/98%217/38
  صایپا112
  ص
  -2/041,000,0001B-----
  صایپا412
  ص
  01,000,0007/2B-----
  صایپا012
  ص
  0957,000957K-----
  صایپا203
  ص
  01,000,00025/4B--0--
  صایپا038
  ص
  0/01970,0004/8B-----
  صدف408
  ص
  -2/66915,00091/5M-----
  صدف048
  ص
  0/661,075,000215M-----
  صایپا308
  ص
  01,000,0005M-----
  خبنیان
  خ
  0/286,990118/6B69/5B1/76%-1/15%-
  صخود0411
  ص
  11,010,0005M-----
  صیبا503
  ص
  01,000,000700B--0--
  خپارس
  خ
  -1/871,774411/5B202/2B5/11%12/7B0/95%-
  سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
  س
  3/317,120110B35/9B0/91%-1/78%-