حریل

|مجاز
حریل|فرابورس
آخرین قیمت
3,1613.64%
قیمت پایانی
3,135
حجم(مشکوک)
40/9M
 • ارزش معاملات
  128/2B
 • تاثیر در شاخص
  0/74
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  حریل
  • ارزش بازار15/1B
  • تعداد معاملات40,899,534
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول1/1B
  • سرانه خرید حقیقی63/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  3,213بازه قیمت روز2,793
  126B
  حقیقی
  124/9B
  2/2B
  حقوقی
  3/3B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام4,766,875,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  توریل
  ت
  3.165,49072/1B38/9B--3/3B0.49%
  حپارسا
  ح
  2.7859,75058/7B15/3B--35/7B0.42%
  حسیر
  ح
  6.9715,27083/9B18/5B-12/4B0.83%
  حآسا
  ح
  4.069,60059/3B17/6B-48/6K1.11%
  حآفرین
  ح
  4.143,985336/9B29/7B-25/7B0.86%
  حگهر
  ح
  2.0712,95028/5B57B--2/9B0.75%
  حشکوه
  ح
  2.855,42031/7B9/4B-00.70%
  حگردش
  ح
  2.993,85937/1B6/2B-5/7B2.26%