وهور

آخرین قیمت
1,7321/23%
قیمت پایانی
1,7552/57%
حجم(مشکوک)
7/6M

وهور

|مجاز
مدیریت انرژی امید تابان هور|فرابورس
آخرین قیمت
1,7321/23%
قیمت پایانی
1,7552/57%
حجم(مشکوک)
7/6M
 • ارزش معاملات
  13/4B
 • تاثیر در شاخص
  6/03
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-13/84%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وهور
  • ارزش بازار131/9B
  • تعداد معاملات375
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-318M
  • سرانه خرید حقیقی66/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/31
  1,781بازه قیمت روز1,613
  12/8B
  حقیقی
  13/1B
  503/4M
  حقوقی
  185/4M
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  43/38
  درصد سهم از صنعت
  7/35
  RSI
  46/81
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام76,176,283,000
  • سهام شناور18.97%
  • EPS47
  • P/Eگروه-
  • P/S38/4499
  • میانگین حجم یک ماه13M
  • میانگین حجم سه ماه9/1M
  • میانگین حجم یک سال11/8M
  • میانگین ارزش یک ماه16/4B
  • میانگین ارزش سه ماه11B
  • میانگین ارزش یک سال15/3B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@energyomid.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حسنعلی تقی زاده لنده
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  بمپنا
  ب
  0/5812,34048/7B93/5B5/21%7/8B1/24%19/57
  دماوند
  د
  -0/6124,65050/4B135/5B7/55%-8/3B1/09%27/66
  مبین
  م
  -0/0537,19022/2B752/4B41/94%-2/2B0/61%9/16
  بفجر
  ب
  1/0124,76018/2B486/9B27/14%-3/8B0/62%8/76
  بکهنوج
  ب
  -0/121,73711/9B27/8B1/55%-3/9B0/92%-
  بگیلان
  ب
  2/3318,60015B81/3B4/53%4B16/79%23/21
  بزاگرس
  ب
  4/818,460139/4B51B2/84%26/3B1/62%20/77
  بجهرم
  ب
  2/643,286124/8B79/7B4/44%-429/2M1/59%27/79
  آبادا
  آ
  -4/9915,31092B38/1B2/12%-3/2B2/29%-
  بپیوند
  ب
  -0/1216,07020/5B48B2/68%-5/5B6/67%-