قشیر

آخرین قیمت
10,750-3/85%
قیمت پایانی
11,010-1/52%
حجم(مشکوک)
2/7M

قشیر

|مجاز
قند شیروان قوچان و بجنورد|فرابورس
آخرین قیمت
10,750-3/85%
قیمت پایانی
11,010-1/52%
حجم(مشکوک)
2/7M
 • ارزش معاملات
  29/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-21/3%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  قشیر
  • ارزش بازار8/4B
  • تعداد معاملات620
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول1/3B
  • سرانه خرید حقیقی11K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/79
  11,420بازه قیمت روز9,940
  29/4B
  حقیقی
  28/1B
  0
  حقوقی
  1/3B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  2/19
  RSI
  45/57
  • حجم مبنا1/3M
  • تعداد سهام778,871,000
  • سهام شناور48.01%
  • EPS-208
  • P/Eگروه-
  • P/S0/814
  • میانگین حجم یک ماه3/9M
  • میانگین حجم سه ماه3M
  • میانگین حجم یک سال3/1M
  • میانگین ارزش یک ماه20/7B
  • میانگین ارزش سه ماه15/9B
  • میانگین ارزش یک سال19/1B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: ghandshirvan@gmail.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محسن طیبی
   نشانی امور سهام:
   شیروان - کیلومتر 15 جاده شیروان بجنورد - کارخانه قند شیروان , قوچان و بجنورد

  نمادهای هم گروه (قند و شکر)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  قچار
  ق
  0/310,100164/4B35B9/17%-0/9%21/94
  قیستو
  ق
  2/9934,50048/3B16/6B4/33%17/2B0/96%29/53
  قاروم
  ق
  3186,05010/3B32/4B8/48%4/9B2/05%38/28
  قجام
  ق
  -2/428,17031/7B5/2B1/37%3/7B1/11%16/08
  قشکر
  ق
  -0/953,15625/1B7/7B2/02%-30/8M1/23%-
  قثابت
  ق
  03,775161/3B24/1B6/31%-2/2B0/84%-
  قزوین
  ق
  -3/877,92018/2B15/9B4/17%-1/7M0/63%8/76
  قلرست
  ق
  4/868,810101/7B15/9B4/16%29/8B1/43%7/58
  قشهد
  ق
  -1/7521,1306/3B14/5B3/78%-355/5M1/07%8/05
  قهکمت
  ق
  -0/410,11014/8B28/6B7/48%-2M0/77%135/62
  قصفها
  ق
  -2/01162,39068/4B31/2B8/17%-20B0/81%13/19
  قنیشا
  ق
  4/993,379110/3B13/6B3/55%24/1B1/31%123/25
  قمرو
  ق
  -1/248,83017/2B17/5B4/58%-3/2B0/66%7
  قپیرا
  ق
  4/9914,45018/4B36/7B9/62%-4/5B0/92%20/08
  قنقش
  ق
  -1/49352,0004/8B48/4B12/66%-2/7B0/69%47/24
  قشرین
  ق
  -2/410,18049/7B25/5B6/66%4/1B1/09%192/77
  قتربت
  ق
  2/9126,35036/5B13/3B3/47%5/2B2/58%-